E

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

earlier rights – agrākas tiesības (pirms iestāšanās ES)

earlier trade mark – agrāka preču zīme (kuras reģistrācijas datums ir agrāks nekā pieteikuma reģistrācijas datums)

Earliest Date of Liberation (EDL) – (AK) agrākais ieslodzītā atbrīvošanas datums

earnest money – rokasnauda; earnest money agreement/contract – rokasnaudas līgums. Rokasnaudas līgumos angliski parasti netiek lietoti termini rokasnaudas devējs un rokasnaudas ņēmējs: rokas naudu (earnest money) maksā pircējs, pieņem pārdevējs. Sk. arī: deposit

easement – īpašuma tiesību ierobežojums (apgrūtinājums), piemēram tiesības lietot ceļu, kas atrodas uz citam piederošas zemes, viens no servitūtu veidiem; sk. servitude

EBITDA → Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization – peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas

ecobalance – ekoloģiskais līdzsvars, ekolīdzsvars; Komentārs. Sinonīms ekolīdzsvars var būt tikai vārdkopai ekoloģiskais līdzsvars, kurā īpašības vārds ir ar noteikto galotni. Kontekstā iespējams lietot arī ekoloģisks līdzsvars. Latviešu valodā kā līdzsvara sinonīms nav lietojams vārds balanss. (TK 24.05.2004 lēm. prot. Nr. 6/1047) (TK)

eco-label – ekomarķējums (TK)

eco-label award scheme – ekomarķējuma piešķiršanas shēma (TK)

eco-label award system – ekomarķējuma piešķiršanas sistēma (TK)

eco-labelling – ekomarķēšana (TK)

Economic and Monetary Union – Ekonomikas un monetārā savienība (TK)

Economic and Social Committee – Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (TK)

economic copyright – mantiskās autortiesības

economic offence – nodarījums ekonomikas jomā (TK)

economic operator – komersants

economic owner – saimnieciskais īpašnieks

economic rights – ekonomiskās tiesības (TK)

economy of scale, scale economy – apjomradīts ietaupījums; vidējo izmaksu samazinājums, pieaugot saimnieciskās darbības apjomam (TK)

EDI – sk. electronic data interchange

EEC-EFTA Joint Committee on Transit – EEK-EBTA Tranzīta lietu apvienotā komiteja (TK)

effective date – spēkā stāšanās datums

effects – sekas, piem., effects of natural disasters

e-government – e-pārvaldība; Pieļaujams varētu būt arī variants elektroniskā pārvalde jeb e-pārvalde (jo vārdu pārvalde, ar ko parasti apzīmē institūciju, latviešu literārās valodas vārdnīcas pieļauj lietot arī procesa nozīmē) (TK 19.02.2001. lēm. prot. Nr. 1/1019) (TK)

EIA – IVN; sk. Environmental Impact Assessment

elected assembly – vēlēta asambleja (TK)

electoral district – vēlēšanu apgabals (TK)

electronic communications – elektroniskie sakari, elektronsakari (TK)

electronic data interchange (EDI) – elektroniskā datu apmaiņa (EDI)

eligible – pieņemams; piemērots; kvalificēts (kas atbilst noteiktajiem kritērijiem); eligible contender – kvalificēts pretendents; eligible user – kvalificēts lietotājs; eligible securities – kvalificēti vērtspapīri

elimination of discrimination  – diskriminācijas izskaušana (TK)

emanation of state – (ES) publisko funkciju izpildītājs (jebkura iestāde, kas valsts uzraudzībā sniedz publisku pakalpojumu un kurai ir piešķirtas attiecīgās pilnvaras)

embalmer – balzamētājs (ASV miršanas apliecîbās)

embedded system – iegultā sistēma (TK)

emergency – ārkārtas situācija

Emergency Workers (Scotland) Act 2005 – (Sk.) 2005. gada (Skotijas) Likums par ārkārtas dienestu darbiniekiem

emergency passport – ārkārtas pase (TK)

employability on the labour market – nodarbinātības iespējas darba tirgū

employed person – nodarbināta persona (TK)

employee shares – personāla akcijas

employer – 1) darba devējs; 2) pasūtītājs (parasti līgumos, kas tiek noslēgti pēc konkursiem/ izsolēm par lielu celtniecības/piegādes/izstrādes u.tml. darbu izpildi)

employment relations – darba attiecības

Employment Committee – Nodarbinātības komiteja (TK)

employment contract – darba līgums

empowerment – pilnvarojums; pilnvarošana (TK)

endorse – 1. apstiprināt (ar parakstu); 2. indosēt (parakstīties uz čeka, nododot to citai personai un saņemot naudu par to); 3. (AK) atzīmēt (pārkāpumus vadītāja apliecībā); licence endorsed – pārkāpumi atzīmēti vadītāja apliecībā

endorsement – indosaments; endorsement in blank – blanko indosaments (Čeku likums); sk. blank

endowment life insurance – dzīvības apdrošināšana ar uzkrājuma veidošanu

endowment insurance – uzkrājošā apdrošināšana: endowment insurance – life insurance for a specified amount payable to the insured upon expiration of a certain period or to a designated beneficiary immediately upon the insured’s death

Energy Charter – Enerģētikas harta

energy resources – enerģijas resursi

energy sector – enerģētikas sektors

enforce – realizēt, izlietot (tiesības, ķīlu) (pret kādu); izpildīt (piespiedu kārtā)

enforceable – izpildāms, realizējams, izlietojams (piespiedu kārtā, piem. lēmums, spriedums, līguma noteikums, tiesības); agreement is not enforceable – par līgumu nevar celt izpildes prasības

enforcement – 1. (tiesību) realizācija, izpilde, izlietošana (pret kādu), piem.: komercķīlas tiesību izlietošana, no tratas izrietošu tiesību izlietošana; piespiedu izpilde, piem.: šķīrējtiesas nolēmuma piespiedu izpilde; 2. (tiesību) aizsardzība: copyright enforcement – autortiesību aizsardzība; 3. (likumu) izpilde; law enforcement – tiesību aizsardzība; uzraudzība; uzraudzība; izpilde; piemērošana; (likuma) izpildīšana; (likuma) ieviešana; (likuma) realizēšana; spaidi; piespiešana; ieviešana; sankcijas: antitrust enforcement – sankcijas par konkurences pārkāpumiem

enforcement legislation – tiesību aizsardzības likumdošana; legislation enforcement – likumdošanas izpilde

enforcement order – izpildraksts

enforcement procedures – tiesību aizsardzības kārtība/ pasākumi

engagement letter, letter of engagement – vienošanās vēstule (piem. starp juristu/advokātu biroju un klientu par noteiktu juridisko pakalpojumu sniegšanu / lietas vešanu)

enjoin – aizliegt; legally prohibiting someone from carrying out a specific act

enter – ieceļot (valstī)

enterprise – uzņēmums; komersants (Latvijas Komerclikuma izpratnē)

enterprise; undertaking – uzņēmums (TK)

entity – 1. vienība: economic entity – saimnieciska vienība; organizational entity – organizatoriska vienība, struktūrvienība; 2. organizācija: 3. persona: legal entity – juridiska persona

entrepreneur – uzņēmējs

entrepreneurial activity, entrepreneurship – uzņēmējdarbība

entry – ieceļošana; right of entry – ieceļošanas tiesības

entry into force, coming into force – stāšanās spēkā, spēkā stāšanās

Environmental Impact Assessment (EIA) – Ietekmes uz vidi novērtējums (IVN)

equal rotation – vienlīdzīga rotācija (TK)

equality between men and women – sieviešu un vīriešu līdztiesība

equality directive – vienlīdzības direktīva

equality of opportunity between men and women – vienlīdzīgas iespējas sievietēm un vīriešiem

equity – 1. pašu kapitāls; 2. līdzdalība; 3. taisnīgums (Anglijas tiesībās – tiesību sistēma, kas nodrošināja tiesiskās aizsardzības līdzekļus pret pārkāpumiem, kas nebija paredzēti Anglijas vispārējās tiesībās (common law)).

equity capital – pamatkapitāls; arī: share capital

equity investments – līdzdalības ieguldījumi

equity securities – līdzdalības vērtspapīri

escrow account – darījuma konts

escrow agreement, escrow account agreement – darījuma konta līgums

establish – izstrādāt; noteikt; ieviest

establishment – uzņēmums; institūcija; iestāde; right of establishment – tiesības veikt uzņēmējdarbību; dibinājumtiesības (TK)

estate – 1. (nekustamais, zemes) īpašums 2. (mantojuma, konkursa) masa 3. (parādnieka) manta

estate planning – mantojuma plānošana

estate trustee – mantojuma aizgādnis

esto – gadījumā, ja; pieņemot, ka (to parasti izmanto prasības pieteikumos, aprakstot alternatīvu risinājumu prasītajam). Esto our petition is not granted – Gadījumā, ja mūsu prasība netiks apmierināta

et seq. – un turpmākie/ās (parasti atsaucēs, norādot uz turpmākajiem (dokumenta, likuma utt.) punktiem/pantiem vai lapaspusēm)

ethnicity – tautība

euro – euro; eiro. Valūtas nosaukums ir euro. Tiesību aktos, kur to nosaka likums, lietojams euro slīprakstā. Savukārt eiro ir valūtas latviskais nosaukums, kas lietojams ikdienas saziņā un publiskajā telpā, arī oficiālos dokumentos (TK)

Eurojust – Eirojusts: Tā ir Eiropas Savienības institūcija, kuras nosaukums latviski atveidots pēc līdzības ar nosaukumiem Interpols (no «Internacionālā policija») un Eiropols (no «Eiropas policija»). Nosaukums Eirojusts latviešu valodā darināts no vārdiem Eiropas un justīcija (sal.: latīņu iūstitia ‘taisnīgums; tiesas spriedums’). Tāpat kā vārdā justīcija, arī vārdā Eirojusts sakni just latviešu valodā izrunā atbilstoši rakstībai (atšķirībā no angļu valodas, kurā just izrunā kā [džast]). (TK 30.08.2005. lēm. Nr. 46, pielikums) (TK)

European Agreement on the Transmission of Applications for Legal Aid – Eiropas Līgums par juridiskās palīdzības pieprasījumu nosūtīšanu

European Agricultural Guidance and Guarantee Fund – Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonds (TK)

European Anti-Fraud Office – Eiropas Krāpšanas apkarošanas birojs

European Bank of Reconstruction  and Development (EBRD) – Eiropas Rekonstrukcijas un Attīstības Banka (ERAB)

European body – Eiropas institūcija; Eiropas iestāde

European Central Bank – Eiropas Centrālā banka (TK)

European Commissioner – Eiropas komisārs (TK)

European Committee for Electrotechnical Standardization – Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas komiteja (TK)

European Committee for Standardization – Eiropas Standartizācijas komiteja (TK)

European Community Humanitarian Office (ECHO) – Eiropas Kopienas Humānās palīdzības birojs (TK)

European Convention – Eiropas Konvents (TK)

European Council – Eiropadome (TK). Eiropadome ir ES institūcija, kas nosaka ES attīstību un vispārējos politikas virzienus un prioritātes. Ar Lisabonas līgumu Eiropadomei tiek piešķirts institūcijas statuss, kas nozīmē, ka Eiropadome pieņem saistošus lēmumus un tie ir pakļauti ES Tiesas izvērtēšanai. Eiropadome neveic likumdošanas funkcijas. Balsstiesības Eiropadomē nav Eiropadomes priekšsēdētājam, Komisijas priekšsēdētājam un Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos. Eiropadome sanāk vismaz divas reizes pusgadā. – http://www.esia.gov.lv/lv/daliba/eiropadome/ The European Council, informally called the European summit, is a meeting of the heads of state or government of the European Union, and the President of the European Commission. – Wik. Sal. Council of the European Union, Council of Europe

European Court of Justice (pilns nosaukums: Court of Justice of the European Communities) – Eiropas Justīcijas Tiesa

European Criminal Law Convention on Corruption – Eiropas Krimināltiesību konvencija par korupciju

European decision – eirolēmums; Eirolēmums ir neleģislatīvs akts, kas ir pilnībā saistošs. Eirolēmums, kurā ir precīzi norādīti tie, kuriem tas adresēts, ir saistošs tikai šiem adresātiem. – Eiropas Konstitucionālais līgums, I‑33. p.

European Development Council – Eiropas Attīstības padome (TK)

European Development Fund (EDF) – Eiropas Attīstības fonds (EAF)

European Employment Strategy – Eiropas nodarbinātības stratēģija

European framework law – eiroietvarlikums; Eiroietvarlikums ir tiesību akts, kas tām dalībvalstīm, kurām tas adresēts, uzliek saistības attiecībā uz sasniedzamo rezultātu, bet ļauj šo valstu iestādēm noteikt tā īstenošanas veidu un paņēmienus. – Eiropas Konstitucionālais līgums, I‑33. p.

European implementing decisions – īstenošanas eirolēmumi (tiesību aktu veids) (TK)

European implementing regulations – īstenošanas eiroregulas (tiesību aktu veids) (TK)

European Investment Bank – Eiropas Investīciju banka (TK)

European law – eirolikums; Eirolikums ir vispārēji piemērojams leģislatīvs akts. Tas uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojams visās dalībvalstīs. – Eiropas Konstitucionālais līgums, I‑33. p.

European Monetary Cooperation Fund – Eiropas Monetārās sadarbības fonds (TK)

European Monetary System – Eiropas Monetārā sistēma (TK)

European Parliament, Parliament – Eiropas Parlaments, Parlaments (TK)

European public limited-liability company – Eiropas akciju sabiedrība (TK); Eiropas publiska ierobežotas atbildības sabiedrība

European Radiocommunications Committee – Eiropas Radiosakaru komiteja (TK)

European Regional Development Fund – Eiropas Reģionālās attīstības fonds (TK)

European Social Fund – Eiropas Sociālais fonds (TK)

European Standard – Eiropas standarts (TK)

European System of Central Banks – Eiropas Centrālo banku sistēma (TK)

evidence – liecības (ja sniegtas mutiski, rakstiski); pierādījumi (lietišķie, priekšmeti utt.); measures for protecting evidence – pierādījumu aizsardzības pasākumi/līdzekļi

ex proprio motu (by his own motion / of one’s own accord) – (Sk.) pēc savas ierosmes (iniciatīvas): ar šo latīņu frāzi tiek apzīmēts process, saskaņā ar kuru šerifs (tiesnesis) pieņem kādu lēmumu pēc savas iniciatīvas (kaut arī to nelūdz neviena no pusēm). Piemēram, šerifs var ex proprio motu pieprasīt sagatavot kādu ziņojumu lietā.

excess – (AK) pašrisks; sk. deductible

excessive trading practices – pārmērīgas tirdzniecības prakse: darījumu laika izvēles (sk. market timing) u.c. tirgus spekulācijas paņēmienu izmantošana, kas reizēm rada straujas, izmaiņas un nestabilitāti vērtspapīru tirgū, kuras emitenti cenšas novērst

excise – akcīze

Excise Committee – Akcīzes komiteja (TK)

excise duty – akcīzes nodoklis

excise warehouse – akcīzes noliktava

exclusive rights – izņēmuma tiesības (patentu tiesībās); prerogatīva

execute – noformēt, to execute documents – noformēt dokumentus

execution – 1) nāves soda izpilde; 2) izpilde (arī: performance); 3) noformēšana: (law) the completion of a legal instrument (such as a contract or deed) by signing it (and perhaps sealing and delivering it) so that it becomes legally binding and enforceable

executor – (testamenta) izpildītājs

executive – izpildīt; izlietot: to execute a right – izlietot tiesību

executive body – izpildinstitūcija

Executive Committee – Izpildu komiteja (TK)

executive summary – darba ziņojuma kopsavilkums

executive writ – izpildu raksts

exemption – atbrīvojums (TK); tax exemption – atbrīvojums no nodokļa

exhaustion of distribution rights, principle of – izplatīšanas tiesību izlietošanas princips

exhaustion of rights – tiesību izlietošana (autortiesību jomā)

existence in law – juridiskā pastāvēšana; juridiskā esamība

expectations – ekspektācijas, gaidas

expenditure item – izdevumu postenis; Nosacīta grāmatvedības uzskaites sadaļa (vienība) (TK)

expert – lietpratējs; eksperts (TK)

expert inspection – ekspertīze

expert witness – tiesas eksperts

expert’s report – eksperta atzinums; eksperta ziņojums

expiration – izbeigšanās, piem. līguma izbeigšanās, beidzoties termiņam; sal. termination – izbeigšana

express – noteikts; skaidri izteikts; without the express permission of … – bez … skaidri izteiktas atļaujas

extension – paplašinājums (apdrošināšanā)

extenuate – mīkstināt (vainu); mazināt pārkāpuma nopietnību

extenuating circumstances – vainu mīkstinoši apstākļi (arī: mitigating circumstances)

external aid – ārējā palīdzība

external audit body – ārējā audita institūcija

extortion – izspiešana, rekets

extraditable offence – noziedzīgs nodarījums, kura dēļ piemērojama izdošana

extraditable person – izdodamā persona

extradition – izdošana

extra-territorial jurisdiction – eksteritoriāla piekritība (TK)

ex-works price – ražotāja cena (cena, kurā iekļauta piegāde no rūpnīcas) (TK)