H

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

habitual residence – pastāvīgā dzīvesvieta

Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents of 1961 – 1961. gada Hāgas Konvencija par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu

handling – apstrāde: handling fee – apstrādes maksa, apstrādes nodeva; product handling – produktu/preču apstrāde

handout materials – izdales materiāli

harassment – aizskaršana; sexual harassment – seksuālā aizskaršana; racial harassment – rasistiskā aizskaršana; Personas aizskaršana (angļu val. – harassment) ir diskriminācijas veids, kad notiek cilvēka pakļaušana tādai no viņa viedokļa nevēlamai rīcībai, kuras mērķis vai rezultāts ir cilvēka cieņas aizskaršana un iebiedējošas, naidīgas, pazemojošas vai aizskarošas vides radīšana. Piemēram, darba kolektīvs aizskaroši attiecas pret homoseksuālu kolēģi vai vīrietis savai kolēģei sistemātiski un detalizēti izsaka komplimentus par viņas sievišķo pievilcību, tādējādi liekot viņai justies neērti. –  http://www.tiesibsargs.lv/cilvektiesibas/diskriminacijas-noversana/diskriminacijas-veidi/  (Tiesībsarga birojs)

hardware – aprīkojums; dzelzs izstrādājumi; iekārta(s); (computer) hardware – datoriekārta(s)

harm – kaitējums; bojājums (TK)

harmonisation – saskaņošana; angļu harmonisation latviski atveidojams ar saskaņošana, gan runājot par terminu saskaņošanu vienas valodas ietvaros (t. i., runājot par termina formu konkrētā nacionālajā valodā), gan runājot par jēdzienu saskaņošanu, kas notiek starptautiskā līmenī (TK 07.06.2005. sēdes lēmums) (TK)

Harmonization Document – harmonizācijas dokuments (TK 30.08.2005. lēmums Nr. 47) (TK)

harmonization of national standards – nacionālo standartu harmonizēšana (TK 30.08.2005. lēmums Nr. 47) (TK)

head teacher – (AK) (skolas) direktors

health and safety at work – drošība un veselības aizsardzība darbā (TK), darba drošība

health visitor – bērnu māsa (kas apmeklē jaundzimušos un zīdaiņus)

hearing – lietas izskatīšana; uzklausīšana; tiesas sēde (TK)

heavily indebted poor country   lielu parādu apgrūtināta nabadzīga valsts (TK)

heavy fuel oil (HFO) – mazuts

hedging – nodrošināšanās, hedžēšana, hedžings; valūtas riska apdrošināšana; riska novēršana: Hedging is a strategy, usually some form of transaction, designed to minimise exposure to an unwanted business risk. – Wik.

heir apparent – neatraidāmais mantinieks

helpdesk – palīdzības dienests

hereditament – mantojamais īpašums (from Lat. hereditare, to inherit, heres, heir), in law, every kind of property that can be inherited

herein – šai līgumā/dokumentā (arī: in this Contract/Agreement/statement, etc.): as provided herein – kā noteikts šajā Līgumā

hereinafter – turpmāk tekstā; hereinafter referred to as… – turpmāk tekstā saukts par…

hereof – šī līguma/dokumenta (arī: of this Contract/Agreement/statement, etc.): as mentioned in Article 1 hereof – kā minēts šī Līguma 1. punktā; an integral part hereof – šī Līguma neatņemama sastāvdaļa

hereto – šī līguma/dokumenta; a party hereto – šī līguma puse

hereunder – 1. turpmāk tekstā = hereinafter: in a subsequent part of this document or statement or matter etc.; “the landlord demises unto the tenant the premises hereinafter called the demised premises”; “the terms specified hereunder”; 2. saskaņā ar šo… (līgumu, noteikumiem u.c.): under the terms of this agreement

hierarchy of Community acts – Kopienas aktu hierarhija (TK)

High Court – Augstā tiesa (TK)

hire-purchase – nomas pirkums (līzings)

historical performance – (ieguldījumu fondu) vēsturiskais ienesīgums

hitherto – līdz šim

hold accountable – saukt pie atbildības; likt atskaitīties. Sal. bring to justice – saukt pie atbildības (tiesas priekšā)

hold (and) harmless agreement – tiesisko interešu aizsardzības līgums

holder of patent, proprietor of patent, patentee Patent holder – patenta īpašnieks

holder of procuration – prokūrists

holding company – pārvaldītājsabiedrība

home Member State – mītnes dalībvalsts

homelessness – bezpajumtniecība

homeowner – namīpašnieks

horizontal adaptations – horizontālie pielāgojumi (ES tiesībās) (TK)

host country  – uzņemošā valsts (TK)

host department  – uzņemošais departaments; uzņemošā nodaļa (TK)

host member state – uzņemošā dalībvalsts (TK)

household – 1) saime; Var būt: vienas personas saime un divu vai vairāku personu saime; saimes galva; saimes sastāvs — tēvs, māte, bērni, citi radinieki u. c., kas dzīvo un saimnieko kopā; saimes loceklis; saimes galvenais pelnītājs; saimes sociālekonomiskās grupas: algota darba saime, uzņēmēju un citu pašnodarbināto saime, zemnieku saime, pensionāru saime; saimes mājoklis. 2) mājsaimniecība; Termins mājsaimniecība kā angļu vārda household 2. nozīmes ekvivalents izmantojams tad, ja runa ir par saimniecību, kas ir kopīga kādas mājas vai cita mājokļa iedzīvotājiem. Var būt: vienas personas mājsaimniecība un divu vai vairāku personu mājsaimniecība; [māj]saimniecības preces, mājsaimniecības galva, mājsaimniecības sastāvs: 13 govis, 4 traktori, 3 ēkas, dažādas iekārtas utt.  (TK 14.05.2002. lēm. prot. Nr. 3/1027) (TK)

human resource development – cilvēkresursu attīstība

humanitarian assistance – humānā palīdzība (TK)

humanitarian intervention – humanitārā intervence (TK)

humanitarian law – humanitārās tiesības (TK)

hypothecation – hipotekārā aizdevuma nodrošinājums