J

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

job desription – darba apraksts; darba/amata/darbinieka pienākumu apraksts; amata apraksts

job title – amata nosaukums; amats

joint action – vienota rīcība (TK); kopīgs lēmums

joint committee – apvienotā komiteja (TK)

Joint Committee ‘Common Transit’   apvienotā komiteja «Vienotais tranzīts» (TK)

Joint Cooperation Committee – Apvienotā sadarbības komiteja (TK)

joint degree – kopīgais grāds (TK)

joint diploma – kopīgais diploms (TK)

joint holder – kopīpašnieks

joint property, joint proprietorship, property sharing – kopīpašums

joint-stock company – akciju sabiedrība

joint technical secretariat – kopējais tehniskais sekretariāts (TK)

joint undertaking; joint venture – kopuzņēmums (TK)

joint and several liability – kopīga un atsevišķa atbildība, arī: solidāra atbildība (solidary liability)

jointly and severally liable – kopā un atsevišķi atbildīgs/a/i, arī: solidāri atbildīgs/a/i (arī: solidarily liable)

judge-made law – precedentu tiesības (TK)

judgment creditor – parāda piedzinējs tiesā

judgment in default, judgment by default – aizmugurisks spriedums (TK); sk. default judgement

judgement of non pros. – spriedums bez prasītāja klātbūtnes (TK)

Judge-Rapporteur – tiesnesis referents (TK)

judicial authority – tiesu iestāde; tiesu [varas] institūcija (TK)

judicial inquiry – tiesas izmeklēšana (TK)

judicial investigation – tiesas izmeklēšana (TK)

judicial office – tiesu varas amats (TK); tiesneša amats

judicial officer – tiesu varas amatpersona (TK)

judicial proceedings – tiesas process; to bring judicial proceedings – nodot lietu tiesā

judicial remedy – tiesiskās aizsardzības līdzeklis (TK)

judicially cognisable – piemērojams tiesā (TK)

jurisdiction of the courts – tiesu jurisdikcija (TK)

jurisdiction ratione materiae  – ratione materiae jurisdikcija (TK)

just – taisnīgs, (pamatots): the Court deems just and proper – tiesa atzīst par taisnīgu un pamatotu

justice – 1) tiesiskums; 2) taisnīgums (TK); tieslietas