L

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

labour legislation – darba tiesības

labour market – darba tirgus

Land Registry, Land Register, Land Book, Landbook – zemesgrāmata

Land Registry Office – zemesgrāmatu nodaļa

Land Titles Office – Zemesgrāmatu nodaļa (Austrālijā)

landed property, landed estate – zemes īpašums

landfill, landfill site – atkritumu poligons: speciāli ierīkota un aprīkota atkritumu apglabāšanas vieta, kurā tiek nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi. – Atkritumu apsaimniekošanas likums

landlord – namīpašnieks; iznomātājs (arī: lessor)

language reservation – valodas atruna (TK)

lapse – 1) termiņa beigšanās; 2) noilgums

last will – pēdējās gribas rīkojums

land-reclamation, land-improvement, landreclamation – meliorācija – Definīcija: Pasākumu komplekss augšņu kvalitātes krasai uzlabošanai noteiktā teritorijā, novadot lieko vai pievadot trūkstošo ūdeni, regulējot upju un virszemes ūdeņu noteci, nostiprinot smiltājus un gravas, uzlabojot augsnes ķīmiskās īpašības (kaļķojot skābās un skalojot sāļās augsnes), novācot akmeņus un veicot citus, ar zemes uzlabošanu saistītus pasākumus. – http://termini.lza.lv/term.php?term=land%20reclamation&list=reclamation&lang=EN

laundering the proceeds of crime – noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija

law – 1. likums (TK), likumdošana, likumi, tiesības (TK); in accordance with (the) law – saskaņā ar likumu/likumdošanu, atbilstoši likumam/likumdošanai; according to (the) law – saskaņā ar likumu/likumdošanu, kā nosaka likums; national law – nacionālā likumdošana/tiesības; competition law – konkurences likumdošana, konkurences tiesības; 2. Law (on) – Likums (par) (konkrēts likumdošanas akts) (arī: Act); Competition Law/ Competition Act – Konkurences likums

law clerk – [tiesneša] palīgs (TK)

law enforcement agencies – tiesībaizsardzības iestādes

law of nations – nāciju tiesības; starptautiskās tiesības (TK)

law of obligations, obligations law – saistību tiesības

law office, law offices, law firm – advokātu birojs (ja runa ir par Latviju, visbiežāk tulkojams kā zvērinātu advokātu birojs)

lawyer – jurists (TK)

lead time – pasūtījuma/projekta izpildes laiks (no sākuma līdz beigām)

lease and tenancy agreements – nomas un īres līgumi

lease – 1. noma; 2. lease (from) – nomāt (no); lease (to) – iznomāt (kam)

least-developed countries – vismazāk attīstītas valstis (TK)

legacy – legāts: (Law) a gift by will, esp of money or personal property

legal action – 1. tiesiska darbība (TK); 2. tiesvedība, tiesas process, tiesas lieta (parasti civillieta, sakarā ar vienas puses prasību pret otru): a lawsuit in which one party (or parties) sues another – Law.Com. Sk. arī legal proceedings

legal acts of the Union, Union’s legal acts – Savienības tiesību akti (TK)

legal address – 1. deklarētā (privātpersonas) adrese; piem.: The child’s legal address is determined as follows… 2. (reti) (uzņēmuma) juridiskā adrese; sk. registered office

legal aid – [bezmaksas] juridiskā palīdzība (TK); – finansējums juridiskiem izdevumiem; juridisko pakalpojumu apmaksa: application for legal aid – pieteikums juridisko pakalpojumu apmaksai

legal assistant – jurista palīgs (arī: paralegal)

legal assistant (arī: paralegal) – jurista palīgs

legal base, legal basis – juridisks pamats; tiesisks pamats (TK)

legal capacity – tiesību un rīcības spēja; tiesībspēja; rīcībspēja (TK)

legal certainty – tiesiskā noteiktība

legal claim – tiesībpamatots prasījums (TK)

legal continuity – tiesiskā nepārtrauktība (starptautiskajās tiesībās) (TK)

legal costs – juridiskie izdevumi

legal defence – tiesiskā aizsardzība (TK)

legal domicile – juridiskā dzīvesvieta; dzīvesvieta (TK); domicils, sk. domicile

legal effects – tiesiskās sekas (TK)

legal entity – juridiska persona

legal expenses – tiesāšanās izdevumi (TK)

legal expert – tiesību eksperts (TK)

legal fees – maksa par juridiskiem pakalpojumiem

legal framework – juridiskā bāze

legal impediments – juridiski šķēršļi; tiesiski šķēršļi (TK)

legal liability, legal responsibility – juridiskā atbildība (TK)

legal measure of constraint – juridisks piespiedu līdzeklis; juridisks piespiedu pasākums (TK)

legal order – tiesiskā kārtība; tiesiskais regulējums (TK)

legal person governed by private law – privāto tiesību juridiskā persona (TK)

legal personality – tiesībsubjektība (starptautiskajās tiesībās) (TK); tiesiskā subjektspēja

Legal Post – (Sk.) Juridiskais pasts: L.P. is a next-day service for time-critical business mail. Launched to meet the demands of the Scottish legal profession, it now attracts a wide range of clients, including accountants, local authorities, surveyors, banks and building societies. – http://www.lawscot.org.uk/members/member-services/member-benefits/business-services/legal-post/

legal proceedings – 1. tiesas process; 2. tiesvedība (TK). Terminam legal action (sk.) daudzos gadījumos ir līdzīga nozīme. Tomēr legal action biežāk lieto, runājot par lietas ierosināšanu (to bring legal action against), bet legal proceedings – par lietas procesuālo pusi (legal proceedings are taken)

legal provision – tiesību norma

legal relationships – tiesiskās attiecības

legal risk – tiesiskais risks

legal security – tiesiskā drošība

legal separation – laulāto šķirtība, laulāto atšķiršana: Situācija, kurā ar tiesas lēmumu tiek apstiprināts, ka laulātie vairs nedzīvo kopā un ir atrisināti visi ar laulību saistītie jautājumi (bērna aizbildnība, bērna apciemošana, mantas sadale u.c.), izņemot laulības šķiršanu. Laulātajiem nav tiesību precēties ar citu personu, jo viņi joprojām ir laulāto statusā.

legal service – 1. juridiskais dienests; 2. juridisks pakalpojums (TK)

legal successor – tiesību pārņēmējs, tiesību un pienākumu pārņēmējs, tiesību un saistību pārņēmējs

legal system – tiesību sistēma (TK)

legal tender – likumīgs maksāšanas līdzeklis

legal transaction – tiesisks darījums

legislation – tiesību akti; likumdošana (TK)

legislative instruments – likumdošanas akti; normatīvie akti; normatīvie dokumenti

legislative provision – tiesību norma (TK)

legitimate child – laulībā dzimis bērns (TK)

legitimate expectations – tiesiskā paļāvība

lend – aizdot, patapināt

lending – aizdošana; aizdevums (arī: loan); patapinājums; patapināšana: … ‘lending’ means making available for use, for a limited period of time and not for direct or indirect economic or commercial advantage, when it is made through establishments which are accessible to the public –  “patapināt” objektus nozīmē darīt tos izmantojamus uz ierobežotu laiku bez mērķa gūt tiešu vai netiešu tautsaimniecisku vai komerciālu labumu, ja to dara ar publikai pieejamu iestāžu starpniecību. (Padomes 1992. gada 19. novembra direktīva 92/100/EEC par nomas tiesībām un patapināšanas tiesībām, un atsevišķām blakustiesībām, kas attiecas uz autortiesībām intelektuālā īpašuma jomā) – TTC tulkojums

lessee – nomnieks (arī: tenant)

lessor – iznomātājs (arī: landlord, ja tam pieder iznomātais īpašums)

letter of invitation – ielūguma vēstule

letters rogatory – tiesiskās palīdzības pieprasījums (TK) (arī: letter of request)

Letters of Administration  – pārvaldīšanas pilnvarojums: granted when the deceased did not leave a Will (mantojumma lietās)

levy – piedziņa; sk. arī collection, exaction

LGBT community – lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu kopiena

liability – atbildība

liability insurance, public liability insurance, third-party insurance – civiltiesiskā apdrošināšana

liabilities – (gr.) pasīvi; saistības

liaison officer – koordinators

licence agreement, licensing agreement, licensing contract – licences līgums

Licence Expiry Date (LED) – Licences termiņa beigu datums

licensee – licenciāts, licences ņēmējs

licensor – licenciārs, licencētājs, licences devējs

liege [li:dʒ] – (Sk.) law likumpaklausīgs pavalstnieks

lien – apgrūtinājums; ķīlas tiesība

limited liability company – sabiedrība ar ierobežotu atbildību

limited liability partnership – komandītsabiedrība

limited partner – komandīts (komandītsabiedrībā). Komandītsabiedrībā līdzās komplementāriem (general partners) ir vismaz viens komandīts, kura atbildība attiecībā uz sabiedrības kreditoriem ir ierobežota. Komplementāru (general partners) atbildība nav ierobežota. Sk. KL 118. p.

limited partnership – komandītsabiedrība. Komandītsabiedrība ir personālsabiedrība …, kuras mērķis ir komercdarbības veikšana, izmantojot kopēju firmu, un kurā uz sabiedrības līguma pamata apvienojušās divas vai vairākas personas (biedri), ja vismaz viena sabiedrības biedra (komandīta) atbildība attiecībā uz sabiedrības kreditoriem ir ierobežota ar viņa ieguldījuma apmēru, bet pārējo personiski atbildīgo sabiedrības biedru (komplementāru) atbildība nav ierobežota. Sk. KL 118. p.

limited power of attorney, special power of attorney – speciālpilnvara. A power of attorney may be special or limited to one specified act or type of act. – Wik.

line conference – “līnijpārvadātāju konference” ir divu vai vairāku kuģu pārvadātāju grupa, kas piedāvā starptautisko līnijpārvadātāju pakalpojumus kravas pārvadāšanai

liquid assets – likvīdie aktīvi

liquidated claim – prasījums (par noteiktu summu): A claim for an amount previously agreed on by the parties or that can be precisely determined by operation of law or by the terms of the parties’ agreement. – Also termed liquidated demand. – Black’s Law Dictionary, 1999. Sal. unliquidated claim

listed shares – kotētas akcijas (arī: quoted shares)

listing – kotēšana; listing on the stock exchange – kotēšana fondu biržā

litigation – tiesāšanās

lock-up agreement – vienošanās par akciju neatsavināšanu (noteiktā laika periodā) A pre-bid lock-up agreement is an agreement between a shareholder and a potential bidder that if the bidder makes a takeover offer for the company on agreed terms then the shareholder will accept that bid.

logistics (no gr. logistikē ‘aprēķināšanas, spriešanas māksla’) – loģistika, apgāde, nodrošinājums; patlaban terminam loģistika ir noteikta vieta latviešu valodas militāro un ekonomikas terminu sistēmā, tomēr tulkojumos no angļu valodas (to skaitā arī NATO dokumentu tulkojumos) angļu terminam logistics atkarībā no tā, kādā  nozīmē tas lietots, latviešu valodā var atbilst gan loģistika, gan apgāde, gan nodrošinājums. Savukārt matemātikā 20. gs. sākumā lietotais termins loģistika matemātiskās loģikas nozīmē atzīts par novecojušu un neaktuālu. (TK 13.05.2003. lēm. prot. Nr. 5/1037) (TK)

London Court of International Arbitration (LCIA) – Londonas Starptautiskā Šķīrējtiesa

long-term assets – ilgtermiņa ieguldījumi (arī Noncurrent assets): All of a company’s assets that are not current assets. Typically, noncurrent assets are those the company expects to have for more than one year (or in some cases, for more than one operating cycle). They include plant and equipment, long-term investments, goodwill and other intangibles, prepaid expenses, and deferred costs. – http://quicktake.morningstar.com/DataDefs/StockBalance10.html

long-term asset revaluation reserve – ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve

long-term investments – ilgtermiņa finanšu ieguldījumi – ietver vērtspapīrus, ieguldījumus pamatlīdzekļos, kas netiek izmantoti saimnieciskā darbībā (zeme), ieguldījumus fondos, ieguldījumus meitas vai saistītos uzņēmumos. Nedrīkst tulkot kā ilgtermiņa ieguldījumi, jo tiem atbilstošais termins ir long-term assets (sk.)

lost profits – atrautā peļņa

low-income population – maznodrošinātie iedzīvotāji