M

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

mace – 1. scepteris, zizlis; 2. (Sk.) ceremoniāls scepteris, ko tiesas administrators (macer) ienes augstās tiesas zālē tiesas sēdes sākumā un iznes sēdes beigās

macer – (Sk.) augstās tiesas administrators, kas ienes un iznes scepteri un palīdz tiesnesim tehniskos jautājumos (piem. iesauc lieciniekus). Zemāka līmeņa tiesās šo amatpersonu sauc par “court officer”

main supporting arguments – pamatargumenti (TK)

majority shareholding – akciju kontrolpakete; sk. controlling interest

magistrate – (Anglijā un Velsā) miertiesnesis: A civil officer with power to administer and enforce law, as: a. A local member of the judiciary having limited jurisdiction, especially in criminal cases. b. A minor official, such as a justice of the peace, having administrative and limited judicial authority.

Magistrates’ Court – (Anglijā un Velsā) miertiesa; (Skotijā: Justice of the Peace Court – JPC)

management – pārvalde, pārvaldība; vadībzinība(s), vadzinība; vadība, piem., management of a company – sabiedrības (uzņēmuma) pārvalde; risk management – riska pārvaldība; management company – pārvaldes sabiedrība

Management Board – valde

Management Committee – Vadības komiteja

Management Committee on Agricultural Structures and Rural Development – Lauksaimniecības struktūru un lauku attīstības vadības komiteja (TK)

management buyout (MBO) – vadības izpirkums. – 1. Ja uzņēmuma kapitālu/daļas/akcijas izpērk tās valde un amatpersonas. 2. Ja uzņēmuma valde un amatpersonas izpērk tās kapitālu/daļas/akcijas pastarpināti – caur kādu ārēju juridisku personu, kas tiem pieder pilnībā vai vairākumā.

management committee – [nozares] pārvaldības komiteja (TK)

Management Committee – Vadības komiteja

Management Committee on Agricultural Structures and Rural Development – Lauksaimniecības struktūru un lauku attīstības pārvaldības komiteja (TK)

management fashion – vadīšanas veids; vadīšanas stils, metodes un citi līdzekļi, kurus izmanto konkrēts vadītājs (TK)

managing authority – vadošā iestāde (TK)

manslaughter – slepkavība (bez iepriekšējēja nodoma); nonāvēšana; sal. murder

margin – robeža, rezerve, starpība, robežlikme; norma; profit margin – peļņas norma

Margin – pievienotā likme (mainīgās procentu likmes nemainīgā (fiksētā) daļa). Mainīgā daļa ir tirgus indeksi EURIBOR utt.

margin scheme – peļņas daļas režīms: margin scheme – travel agents – peļņas daļas režīms ceļojumu aģentūrām; margin scheme – second-hand goods – peļņas daļas režīms lietotām precēm; margin scheme – works of art – peļņas daļas režīms mākslas darbiem; margin scheme – collector’s items and antiques respectively – peļņas daļas režīms kolekciju priekšmetiem un senlietām

marginal costs – robežizmaksas

marginal trading – maržinālā tirdzniecība; robežlikmju tirdzniecība

marginalized group – kritiskā grupa

marital status – ģimenes stāvoklis

maritime lien – kuģa hipotēka

mark-to-market – tirgus vērtības atspoguļošanas metode

market player – tirgus dalībnieks (arī: market participant)

market timing – darījumu laika izvēle: vērtspapīru tirgū – centieni gūt peļņu no akciju pirkšanas un pārdošanas izdevīgā laikā, kad to cenas ir, attiecīgi, viszemākās un visaugstākās, vai arī atkarībā no paredzamām tendencēm tirgū; darījumu laika izvēles u.c. tirgus spekulācijas paņēmienu izmantošanu, kas reizēm rada straujas izmaiņas un nestabilitāti vērtspapīru tirgū, kuras emitenti cenšas novērst, dēvē arī par excessive trading practices (sk.)

marketing – tirgvedība; mārketings

markup – uzcenojums; retail markup – mazumtirdzniecības uzcenojums (arī retail margin)

mask works – datu loģisko kopiju (attēlu) sērijas: Mask Works are defined in the Act as: a series of related images, however fixed or encoded (1) having or representing the predetermined three-dimensional pattern of metallic, insulating, or semiconductor material present or removed from the layers of a semiconductor chip product; and (2) in which series the relation of the images to one another is that each image has the pattern of the surface of one form of the semiconductor chip product

master, Mstr. – jaunkungs, jaunskungs (before 16): “Mstr.” is used as a prefix for boys in the AK; a male 16 or over would be titled “Mr.”

material – 1. materiāls; 2. būtisks: material mistakes/errors – būtiskas kļūdas

meanwhile – tai pašā laikā, pa to laiku

measure – mērs, līdzeklis, pasākums, norma. … ja runa ir par priekšmetu, paņēmienu vai kādu darbību, ko izmanto kāda vēlamā rezultāta, mērķa sasniegšanai, galvenās atbilsmes latviešu valodā ir līdzeklis (ja runa ir par kādu priekšmetu, rīku, paņēmienu) vai pasākums (ja runa ir par darbību vai darbību kopumu), piem., var būt gan aizsardzības līdzeklis, gan aizsardzības pasākums. Savukārt measure of constraint — piespiedu līdzeklis vai piespiedu pasākums un measure of inquiry — izmeklēšanas līdzeklis vai izmeklēšanas pasākums. Bet measures of national law ir nacionālo tiesību normas. (TK 02.03.2004. lēm. prot. Nr. 2/1044) (TK)

measure of constraint – piespiedu līdzeklis; piespiedu pasākums (TK)

measures of national law – nacionālo tiesību pasākumi (TK)

mediation – mediācija; m. ir viena no alternatīvo strīdu risināšanas metodēm

mediator – mediators

meeting of members – dalībnieku sapulce (sabiedrībā ar ierobežotu atbildību)

meeting of shareholders – akcionāru sapulce (akciju sabiedrībā); dalībnieku sapulce (sabiedrībā ar ierobežotu atbildību)

member – (sabiedrības) dalībnieks (sabiedrībā ar ierobežotu atbildību); sal. shareholder

memorandum of association – dibināšanas līgums, dibināšanas memorands

memorandum of understanding – vienošanās memorands

Mens rea [ˈmɛnzˈreɪə] (Guilty purpose) – ļauns nolūks, ļaunprātība. Tas ir viens no diviem pamatelementiem, lai pierādītu vainu krimināllietā. Otrs ir “actus reus” – vainojama darbība: Mens rea (/ˈmɛnz ˈriːə/; Latin for “the intending mind”), in criminal law, is viewed as one of the necessary elements of some crimes. The standard common law test of criminal liability is usually expressed in the Latin phrase, actus reus non facit reum nisi mens sit rea, which means “the act is not culpable unless the mind is guilty”. Thus, in jurisdictions with due process, there must be an actus reus, or “guilty act”, accompanied by some level of mens rea to constitute the crime with which the defendant is charged (see the technical requirement of concurrence). As a general rule, criminal liability does not attach to a person who merely acted with the absence of mental fault. The exception is strict liability crimes. – Wik.

merchant (I) – profesionāls (preču) pārdevējs; tirgotājs; lieltirgotājs; pārdevējs (jo sevišķi tāds, kas pieņem kredītkartes/debetkartes vai pārdod preces vai pakalpojumus caur internetu)

merchant (II) – komersants (KL izpratnē) – tikai tad, ja ir runa par Latviju. Termins merchant ir izmantots TTC u.c. tulkojumos, tulkojot KL terminu komersants. Līdz ar to tas tiek izmantots arī atbilstošos dokumentos angļu valodā, kas attiecas uz Latviju. Tomēr terminam merchant angļu juridiskajā valodā nav tā nozīme, kas KL piešķirta komersantam: Because the term relates solely to goods, a supplier of services is not considered a merchant. – Black’s Law Dictionary, 1999. Tas izslēdz visus komersantus KL izpratnē, kas pārdod/sniedz pakalpojumus.

merchant shipping – tirdzniecības kuģniecība

merchantability – tirgojamība

merger – apvienošanās

mergers and acquisitions – (uzņēmumu) apvienošanās un pārņemšana; apvienošanās un pārpirkšana

Merger Treaty – Apvienošanās līgums

merits – (tiesas lietās) būtība; on the merits – pēc būtības; to hear a case on its merits – izskatīt lietu pēc būtības; to dismiss a claim on its merits – noraidīt prasību pēc būtības; try the merits of the dispute – izskatīt strīdu pēc būtības

Messenger-at-arms – Skot. tiesu izpildītājs: A messenger-at-arms is an officer of the Scottish Court of Session, responsible for serving documents and enforcing court orders throughout Scotland. Messengers-at-arms must have a commission as a sheriff officer although, unlike sheriff officers, the jurisdiction of a messenger-at-arms is not limited to the area for which they have a commission. Both messengers-at-arms and sheriff officers are employed by private businesses and charge fees that are set by Act of Sederunt.

methadon – metadons (morfijam līdzīga sintētiska opiātu grupas narkotika, ko AK izmanto, lai ārstētu atkarību no heroīna)

micro-enterprise – mikrouzņēmums (TK)

minor – nepilngadīgais (arī juvenile)

Miscellaneous – (līgumos) Pārējie noteikumi

misconduct – neatbilstīga rīcība; pārkāpums

misdemeanour – kriminālpārkāpums (TK)

misrepresentation – maldināšana

mixed activity holding company – 1) daudznozaru valdošā sabiedrība; 2) daudznozaru holdinga sabiedrība

Monetary Committee – Monetārā komiteja (TK)

monetary intermediation – naudas starpniecība

money laundering – noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija

money market instruments – naudas tirgus instrumenti: naudas tirgus instrumenti – īstermiņa parāda instrumenti (parādzīmes, noguldījumu sertifikāti, komercsabiedrību emitēti īstermiņa parāda instrumenti) un citi instrumenti, kas tiek tirgoti naudas tirgos – FITL 3. p.

money order – naudas pasta pārvedums

monitoring – 1) uzraudzība; 2) novēršana; 3) monitorings (tikai vides aizsardzības jomā)

Monitoring Committee – Uzraudzības komiteja

monitoring the application of Community Law – Kopienas tiesību piemērošanas uzraudzība

moral rights – personiskās nemantiskās tiesības

mortgage – hipotēka

motorway of the sea – jūras maģistrāle

multilateral co-operation – daudzpusēja sadarbība (TK)

multilateral trading facility – daudzpusējā tirdzniecības sistēma

multinational operator – 1) starptautiskais operators; 2) starptautiskais pārvadātājs

multiple degree – vairākaugstskolu grāds (TK)

multiple diploma – vairākaugstskolu diploms (TK)

murder – slepkavība (ar iepriekšējēju nodomu); sal. manslaughter

mutatis mutandis – ar attiecīgām izmaiņām, ar nepieciešamām izmaiņām; what was said regarding the first contract applies mutatis mutandis to all later ones – tas, kas sacīts par pirmo līgumu, ar attiecīgām izmaiņām attiecas uz visiem turpmākajiem līgumiem

mutual recognition procedure, MRP – savstarpējas atzīšanas procedūra (TK): Eiropas Savienībā iedibināta pilnvarojuma procedūra, saskaņā ar kuru ES dalībvalsts atzīst citā dalībvlastī izdotu tirdzniecības atļauju.