N

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

national – pilsonis (arī: citizen)

nationality – pilsonība (arī: citizenship)

national administration – nacionālā administrācija (ES tiesībās) (TK)

National Audit Bureau – Valsts kontrole (TK); (Latvijā: State Audit Office)

national deviation – nacionālā atkāpe (TK)

national economy – tautsaimniecība

National Health Service (NHS) – (AK) Valsts veselības dienests

national indicative program  – nacionālā indikatīvā programma (TK)

national law – nacionālās tiesības; nacionālie tiesību akti

national legislation – nacionālā likumdošana

national operator – iekšzemes operators; iekšzemes pārvadātājs

national regulatory authority – nacionālais regulators; valsts pakalpojumu regulējoša iestāde

national rule – nacionālo tiesību norma; valsts tiesību norma (TK)

national rules in force – spēkā esošas nacionālās tiesību normas

national sovereignty  – valsts suverenitāte (TK)

nationality – valstspiederība (TK); pilsonība

Navy – Kara flote; Jūras spēki (Latvijā)

negligence – nolaidība (TK)

negotiate – vest sarunas; saskaņot

negotiable and non-negotiable instruments – pārvedami un nepārvedami vērtspapīri/instrumenti; sk. arī transferable securities

neighbouring rights, related rights (Neighbouring rights include the rights of performers, producers of phonograms, film producers, broadcasting organizations, etc) – blakustiesības (Tiesības, kas pieder izpildītājiem, fonogrammu izgatavotājiem, filmu producentiem, raidorganizācijām u.c. blakustiesību izmantotājiem)

net present value (NPV) – tīrā pašreizējā vērtība,

netting – ieskaits; Maksājumu sistēmā: neto aprēķins, kurā prasības un saistības pārvērš vienā neto prasībā vai vienā neto saistībā. (TK) In general, netting means to allow a positive value and a negative value to cancel each other out. – Wik. Sk. arī setoff

no-effect level – nulles cikls

no time to pay – “nav laika samaksai” – (Sk.) frāze, ar kuru naudas sods tiek aizstāts ar cietumsodu, ja apsūdzētajam nav naudas vai arī ir izdevīgāk izvēlēties cietumsodu (piemēram, ja cietumsods ir jau piespriests (vai sagaidāms) par kādu citu nodarījumu)

noise indicator — trokšņa indikators; arī trokšņa rādītājs; trokšņa indikators ir mēraparāts vai signalizācijas ierīce, kas nosaka troksni, mēra tā lielumu un/vai ieslēdz noteiktu signālu, ja trokšņa lielums pārsniedz pieļaujamās robežas; trokšņa rādītājs ir trokšņa raksturlielums, kā arī mērierīces daļa, kas uzrāda konkrēto trokšņa raksturlielumu (TK)

non-certificated shares – dematerializētas akcijas; sk. uncertificated shares

non-confessional organisation – nekonfesionāla organizācija (TK)

non-contentious appeal – apstrīdēšana; apstrīdējums (TK)

noncontestable – bezstrīdus, bezakcepta (kārtībā): the right of the landlord to change the amount of the rental payment in a noncontestable unilateral manner. Sal. conclusively

non-contractual – ārpuslīgumisks

non-contributory benefit  – beziemaksu pabalsts (TK). Pabalsts personām, kas pēc darba zaudēšanas nav tiesīgas saņemt iemaksu pabalstu (jo iemaksas nav veiktas pietiekoši ilgi vai ir beidzies iemaksu pabalsta saņemšanai noteiktais laika periods) un kuru ienākumi ir zemāki par noteikto līmeni.

non – discretionary rules – rīcības brīvību neparedzoši noteikumi (TK); noteikumi, kas neparedz brīvu izvēli

non-discrimination principle – diskriminācijas aizlieguma princips

non-life insurance – nedzīvības apdrošināšana

non-refoulement – neizraidīšanas princips: Non-refoulement is a principle in international law that concerns the protection of refugees from being returned to places where their lives or freedoms could be threatened. Unlike political asylum, which applies to those who can prove a well-grounded fear of persecution based on membership in a social group or class of persons, non-refoulement refers to the generic repatriation of people, generally refugees into war zones and other disaster areas. – Wik.

non-residential premises – nedzīvojamās telpas

non-soliciting – nepārvilināšana

non-voting shares – akcijas bez balsstiesībām

notarial document – notariāls dokuments (TK)

notary public – zvērināts notārs: A person authorized by a state to administer oaths, certify documents, attest to the authenticity of signatures, and perform official acts in commercial matters, such as protesting negotiable instruments. – Black’s Law Dictionary, 1999

note – izziņa; doctor’s note, doctor’s line – ārsta izziņa

novate – pārjaunot

novation – pārjaunojums; grozījums: novation is a term used in contract law and business law to describe the act of either replacing an obligation to perform with a new obligation, or replacing a party to an agreement with a new party. A novation must be agreed upon by all original parties to the original agreement. – Wik.; saistību pārņemšana: In business, novation is typically the process by which a newly formed corporation assumes the pre-incorporation liabilities incurred by its founders. – Wik.

novation agreement – pārjaunojuma līgums

no win, no fee agreement –  vienošanās (kad klients maksā tikai par uzvarētu lietu) (nav uzvaras – nav samaksas)

nuisance – traucējums; public — – sabiedriskās kārtības traucējums; A use of property or course of conduct that interferes with the legal rights of others by causing damage, annoyance, or inconvenience

numerical production targets – ražošanas daudzuma norma