Q

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quoad ultra – (Sk.) attiecībā uz visu pārējo;  Quoad ultra, denied – pārējā daļā noraidīts (par prasību, pieteikumu, iebildumiem)

qualified investments – kvalificēti ieguldījumi

qualified investors – kvalificētie ieguldītāji (FITL)

qualifying holding – būtiska līdzdalība: cessation of qualifying holding – būtiskas līdzdalības zaudēšana; būtiska līdzdalība – tieši vai netieši iegūta līdzdalība, kas aptver 10 un vairāk procentus no komercsabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju (daļu) skaita vai arī dod iespēju būtiski ietekmēt komercsabiedrības finanšu un darbības politikas noteikšanu (FITL)

quality management system – kvalitātes vadības sistēma

Queen’s Bench Division – Karalienes Tiesas nodaļa (pie Augstās Justīcijas tiesas Anglijā)

quiet enjoyment – netraucēta lietošana (piem., par iznomātu īpašumu); arī: undisturbed use

quotation – 1. citāts; 2. (cenas/u) piedāvājums