T

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

tag-along, tag-along rights – (mazākuma) kopīgā pārdevuma tiesības (arī: co-sale rights): Līgumsaistība mazākuma akcionāru/dalībnieku aizsardzībai. Ja vairākuma (75%) akcionārs/dalībnieks pārdod savas akcijas, tad mazākuma akcionāram ir tiesības pievienoties šim darījumam un pārdot savas mazākuma akcijas uzņēmumā uz tādiem pašiem noteikumiem, tam pašam pircējam. Sal. drag-along, drag-along rights

tailgate – (AK) distances neievērošana (sodāms satiksmes noteikumu pārkāpums)

Takeover Certificate – pieņemšanas-nodošanas akts (par pabeigtiem darbiem, piem. celtniecībā)

taking the oath – zvēresta došana (TK)

taking-over – pieņemšana-nodošana (piemēram, celtniecības objekta), sk. arī conveyance

tangible property – materiāls īpašums, nevis «taustāms īpašums». Līdz ar to arī untangible property ir nemateriāls īpašums, nevis «netaustāms» (TK)

tax authority – nodokļu administrācija (TK); nodokļu pārvalde (iestāde); nodokļu inspekcija

tax avoidance – nodokļu samazināšana. Tax avoidance ir likumīgu pasākumu kopums, lai – izmantojot visas likumdošanā paredzētās nodokļu atlaides, izdevīgākās nodokļu likmes, noacījumus u.tml. – pēc iespējas samazinātu maksājamos nodokļus.

tax evasion – izvairīšanās no nodokļiem/nodokļu maksāšanas. Tax evasion ir kriminālnodarījums (atšķirībā no tax avoidance – sk.)

tax-free personal allowance – neapliekamais minimums

tax relief – nodokļa atvieglinājums

technical body – tehniska institūcija (TK)

Technical Committee – Tehniskā komiteja (TK)

technical report – tehniskais ziņojums (TK)

Technical Specification – tehniskā specifikācija (TK)

telecommunication, telecommunications – telesakari (TK); telekomunikācijas

temporary importation – ievešana uz laiku (TK)

temporary passport – pagaidu pase (TK)

temporary residence permit – termiņuzturēšanās atļauja

tenancy agreement – īres līgums

tender – konkurss; izsole

Tender Committee – Izsoles komisija

Tender Rules – Izsoles/Konkursa nolikums

term of maturity – maksāšanas termiņš

term sheet – darījuma/vienošanās plāns, nodomu protokols: A term sheet is a bullet-point document outlining the material terms and conditions of a business agreement. After a term sheet has been “executed”, it guides legal counsel in the preparation of a proposed “final agreement”. It then guides, but is not necessarily binding, as the signatories negotiate, usually with legal counsel, the final terms of their agreement. A term sheet implies the conditions of a business transaction, as proposed by a party. It may be either binding or non-binding. Term sheets are very similar to “letters of intent” (LOI) in that they are both preliminary, mostly non-binding documents meant to record two or more parties’ intentions to enter into a future agreement based on specified (but incomplete or preliminary) terms. The difference between the two is slight and mostly a matter of style: an LOI is typically written in letter form and focuses on the parties’ intentions; a term sheet skips most of the formalities and lists deal terms in bullet-point or similar format. There is an implication that an LOI only refers to the final form. A term sheet may be a proposal, not an agreed-to document. – Wik.

termination – izbeigšana; piem. līguma izbeigšana pirms termiņa pēc vienas vai abu pušu iniciatīvas; sal. expiration – izbeigšanās, piem. termiņa beigās

terminological database – terminu datubāze (TK)

terminological dictionary – terminu vārdnīca (TK)

terms – 1. noteikumi; terms and conditions – noteikumi un nosacījumi; 2. termiņi (retāk lietots šādā nozīmē)

terms of payment – samaksas kārtība, norēķinu kārtība

terms of reference – darba programma; darba uzdevums; terminu skaidrojums

territorial employment pact – teritoriālās nodarbinātības līgums

testamur – diploms (augstskolas, Austrālijā)

Textile Committee – Tekstilpreču komiteja (TK)

theft – zādzība; theft by finding – zādzība atrodot (pazaudētas mantas piesavināšanās)

thesaurus – tēzaurs (TK)

third party – trešā puse (tiesā); trešā persona;

third-party liability – civiltiesiskā atbildība; arī public liability, civil liability

third-party proceedings – trešās personas ierosināta tiesvedība (TK); tiesvedība pēc trešās personas pieteikuma

threat – drauds

threatening or abusive behaviour – (Sk.) draudoša vai aizskaroša uzvedība (noziedzīgs nodarījums)

till – naudas kaste (zem kases aparāta); (uzņēmuma, organizâcijas) kase (naudas līdzekļi)

trial diet – (Sk.) iztiesāšanas sēde (galvenā/pilnā tiesas sēde, kas tiek rīkota kā pēdējā, ja iepriekšējās sēdēs apsūdzētais nav atzinis savu vainu vai arī ja lieta nav izbeigta citu iemeslu dēļ)

time card – darba laika uzskaites karte/tabele

timesharing – 1) terminēta kopīpašuma lietošana; 2) daļlaika īpašuma tiesības

tobacco – tabaka; manufactured and unmanufactured tobacco – apstrādāta un neapstrādāta tabaka; smoking tobacco – smēķējamā tabaka; pipe tobacco – pīpju tabaka; rolling tobacco – tinamā tabaka; chewing tobacco – košļājamā tabaka; snus – zelējamā tabaka; cigarettes – cigaretes; cigars – cigāri; cigarillos – cigarillas; snuff – šņaucamā tabaka; smoking paraphernalia – smēķēšanas piederumi; cigarette paper – cigarešu papīrs; cigarette tubes – cigarešu čaulītes; matches – sērkociņi

top-down – lejupējs (TK)

top-down method – lejupējā metode (TK)

tort, delict (in Scots Law) – delikts (tiesību aizskārums (sk. CL 1635. p.); tiesību pārkāpums, kas rada privāttiesisku vai civiltiesisku (bet ne kriminālu) atbildību)

tort law – deliktu tiesības

total cost of ownership – īpašuma kopējās izmaksas

to whom it may concern – visām ieinteresētajām personām

tradable securities – tirgojami vērtspapīri

trade name, trading name, commercial name – 1) firma; 2) komercnosaukums

trademark, trade mark (A word, or words secured by legal registration or established by use as representing a company, product, etc.) – preču zīme (Vārds vai vārdi, kurus aizsargā to juridiskā reģistrācija un kas nodrošina komercsabiedrības vai izstrādājuma atpazīstamību)

trade secret – komercnoslēpums

trafficking in persons – cilvēku tirdzniecība

tranche – (parasti: aizdevuma) daļa

transfer agent – pārvedumu aģents

transfer – 1. nodošana; 2. (naudas) pārvedums, pārskaitījums (arī wire transfer, electronic wire transfer)

transferable – nododams: this license … is not transferable to any other person, organization or location; pārvedams (par vērtspapīriem)

transferable securities – pārvedami vērtspapīri: vērtspapīri, kuru atsavināšanas tiesības nav ierobežotas, izņemot maksāšanas līdzekļus (FITL)

transferee – saņēmējs; ieguvējs (uzņēmumu pārņemšanas kontekstā)

transferor – atsavinātājs; nodevējs (uzņēmumu pārņemšanas kontekstā): Tomēr par tām saistībām, kuras radušās pirms uzņēmuma vai tā patstāvīgās daļas pārejas citas personas īpašumā vai lietošanā un kuru izpildes termiņš vai nosacījums iestājies piecu gadu laikā pēc uzņēmuma pārejas, uzņēmuma nodevējs un uzņēmuma ieguvējs atbild solidāri, ja pārejas līgumā nav noteikts citādi. – KL, 20. p.; Uzņēmuma nodevējs šā likuma izpratnē ir ikviena fiziskā vai juridiskā persona, kura uzņēmuma pārejas rezultātā zaudē darba devēja statusu. Uzņēmuma ieguvējs šā likuma izpratnē ir ikviena fiziskā vai juridiskā persona, kura uzņēmuma pārejas rezultātā iegūst darba devēja statusu. – Darba likums, 118. p.

transmission – pārvade; electricity transmission – elektroenerģijas pārvade

transparency – caurredzamība (attiecinājumā uz saimniekošanas procesiem un paņēmieniem) (TK)

transparency of market tirgus caurredzamība (TK)

transpose – pārņemt, iestrādāt, ieviest; the Directive to be transposed into the national legislation of each EU member state

treaty – līgums (TK); lietojams attiecībā uz starptautiskiem līgumiem (international treaty) un to nosaukumos; sk. international treaty; sal. agreement; international agreement

treaty shopping – izdevīgākās valsts izvēle: Tās valsts izvēle atkarīgās sabiedrības izveidošanai, kurā ir labvēlīgi nodokļu noteikumi

Treaty Establishing the European Community – Līgums par Eiropas Kopienas izveidi

three-dimensional (tridimensional) trademark – telpiska preču zīme

till – kase (kurā fiziski glabājas nauda); naudas kaste (parasti zem kases aparāta)

trial diet – (Sk.) iztiesāšanas sēde (galvenā/pilnā tiesas sēde, piedaloties lieciniekiem un zvērinātajiem – smagu noziegumu iztiesāšanas gadījumos)

trialogue – trialogs (TK)

tribunal – tiesa; tribunāls; šķīrējtiesa. Employment Tribunal – Darba strīdu tiesa; Mental Health Tribunal – Garīgās veselības tiesa

trilateral co-operation – trīspusēja sadarbība (TK)

trilateral negotiations – trīspusējas sarunas (TK)

TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) – TRIPS (Līgums par ar tirdzniecību saistītajām intelektuālā īpašuma tiesībām); latviešu tekstos parasti saīsināti lieto: TRIPS līgums

trust – uzticības operācijas (trasts) (KrL); uzticības darījumi (trasts) (likums “Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu”)

trustee – uzticības persona; trasta pārvaldnieks; aizbildnis; aizgādnis; sk. estate trustee

turn/use something to good account – gūt labumu no kaut kā

turnkey – zematslēgas

turnover of staff, employee turnover – personāla mainība, kadru mainība

typetalk – tekstofons

twinning – mērķsadarbība; dvīņošana; dvīņojums (TK)

twinning light – neliela apjoma mērķsadarbība; neliela apjoma dvīņošana (TK)