U

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

umpire – vidutājs

uncertificated shares, non-certificated shares – dematerializētas akcijas (kas pastāv tikai kā ieraksti reģistrācijas sistēmā un par kurām netiek izdoti akciju sertifikāti) (TK)

uncommitted – nesaistīts

UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods, 1980 – 1980. gada ANO Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem (TK)

UN development assistance framework – ANO attīstības palīdzības pamatnostādnes (TK)

under hand – (tikai) ar parakstu. Līgums/dokuments var būt vai nu vienkārši parakstīts (under hand) vai arī noformēts kā akts (deed), ar lieciniekiem (under seal). Dokumentam, kas noformēts kā akts, ir nozīmīgāks juridiskais spēks, piem. AK prasījumiem, kas radušies uz vienkāršu līgumu (under hand) pamata, noilgums ir 6 gadi, bet ja līgums ir bijis noformēts kā akts – 12 gadi

underinsurance – zemapdrošināšana: Ja apdrošinājuma summa apdrošināšanā pret zaudējumiem un bojājumiem saskaņā ar vienu vai vairākiem apdrošināšanas līgumiem attiecībā uz vienu un to pašu apdrošināto risku ir mazāka par apdrošinātā objekta vērtību (zemapdrošināšana), apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību tādā proporcijā, kāda ir starp apdrošinājuma summu un šo vērtību, ja apdrošināšanas līgumā nav paredzēts citādi. – Likums “Par apdrošināšanas līgumu”

undertaking – uzņēmums (enterprise); saistības, apņemšanās; (Sk.) rakstiska saistība ierasties tiesā

under-the-table wages (arī: undeclared wages, cash in hand payment) – “aplokšņu” algas

undervalued shares – akcijas, kuru cena ir zemāka par faktisko vērtību

underwrite – 1. apdrošināt (risku); 2. uzņemties uzpirkt nepārdotas jaunizlaistas akcijas; apņemties uzpirkt jaunizlaistas akcijas nolūkā tās pārdot tālāk

underwriting agreement – parakstīšanās līgums; izpirkuma līgums: līgums, saskaņā ar kuru parakstītājs (underwriter) pirms jaunu akciju emisijas apņemas pret atlīdzību pirkt visas jaunizlaistās akcijas vai tās jaunizlaistās akcijas, uz kurām neviens nebūs parakstījies šo akciju publiskajā piedāvājumā

UNIDROIT (International Institute for the Unification of Private Law) – UNIDROIT (Starptautiskais privāttiesību unifikācijas institūts)

UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts – UNIDROIT Starptautisko komerclīgumu principi

uniform design protection law – vienotās dizainparaugu aizsardzības tiesības

Union’s external action – Savienības ārējā darbība (TK)

unit – vienība; nodaļa; daļa: investment fund unit – ieguldījumu fonda daļa

unit-linked life insurance – ar ieguldījumu fondiem saistītā dzīvības aprošināšana

united in diversity – vienots daudzveidībā (TK)

universal service – universālais pakalpojums (pasts, telekomunikācijas) (TK)

universal succession – vispārējā tiesību pēctecība

unlawful act – prettiesiska darbība

unsuccessful party – [lietā] zaudējusī puse (TK)

usage of trade – tirdzniecības paražas

usufruct – lietojums (TK); uzufrukts, no latīņu usufructus, kas nozīmē “augļu lietošana”; Usufruct is the legal right to use and derive profit from property that belongs to another person, as long as the property is not damaged. – Wik.

utility – noderīgums, derīgums; komunālais pakalpojums, sabiedriskais pakalpojums (par. daudzskaitlī: utilities); sal. Public Utilities Commission; saimniecības-, piemēram, utility trailer – saimniecības piekabe