A

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

abduction – nolaupīšana (TK)
abolition – 1. likvidēšana; abolition of discrimination – diskriminācijas likvidēšana (TK); abolition of obstacles – šķēršļu likvidēšana (TK); 2. atcelšana; abolition of restrictions – ierobežojumu atcelšana (TK)

abrogation – atcelšana; abrogation of derogations – izņēmumu atcelšana, atkāpju atcelšana (TK); abrogation of exemptions – atbrīvojumu atcelšana (TK)

absolvitor – (Sk.) attaisnojošs spriedums: judgement pronounced when a court assoilzies (acquits) a party

absolute grounds for refusal – absolūtie pamatojumi atteikumam (autortiesībās)

absolute majority – absolūts [balsu] vairākums (TK)

absolute majority of votes cast – absolūts nodoto balsu vairākums (TK)

abstention – atturēšanās (TK)

abuse – ļaunprātīga izmantošana; vardarbība; aizskaršana; abuse of a dominant position  dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana (KoL); child abuse – vardarbība pret bērniem; emotional abuse – emocionāla vardarbība; sexual abuse – seksuāla izmantošana; alcohol abuse – alkoholisms; drug abuse – narkomānija; substance abuse – atkarība no vielām; verbal abuse – vārdiska aizskaršana, aizvainošana

acceding state – valsts, kas pievienojas (TK)

access to justice – tiesas pieejamība (TK)

access right, right of access – saskarsmes tiesība

accessary – (nozieguma) līdzdalībnieks

accident and emergency department – neatliekamās palīdzības nodaļa

accident at work – nelaimes gadījums darbā

accident insurance – nelaimes gadījumu apdrošināšana

accompanying document – pavaddokuments

account – 1) konts, 2) rēķins; on account of … – 1) uz … (kā) rēķina; 2) sakarā ar…. This power of attorney is issued on account of … – Šī pilnvara ir izdota sakarā ar … 3) klients; key accounts – galvenie/svarīgākie klienti

account manager – klientu apkalpošanas vadītājs; kontu menedžeris (bankās)

account statement, statement of account – konta izraksts

accountability – atbildīgums (kā atbildība, atklātums un atskaitīšanās par savu pienākumu izpildi)

accountant – grāmatvedis; revidents, auditors; certified public accountants, chartered accountants – zvērināti revidenti

accounting – grāmatvedība; accounting period – atskaites periods (arī: reporting period); accounting policies – grāmatvedības politika; International Accounting Standards – Starptautiskie grāmatvedības standarti

accrual method – (gr.) uzkrājumu metode

accusation – apsūdzība (TK)

accused – apsūdzētais, tiesājamais (TK)

acquired company – pievienotā sabiedrība (TK)

acquiring company – ieguvēja sabiedrība (TK)

acquis (arī: acquis communitaire) – acquis communautaire, acquis, Kopienas tiesību kopums (TK)

act – akts; likums (arī: Law): Companies Act – Likums par uzņēmumiem/sabiedrībām; Police Act – Likums par policiju

act by a majority of [..] – pieņemt lēmumu ar [..] balsu vairākumu (TK)

act in bad faith – rīkoties ļaunprātīgi

act of terrorism – terora akts

act of the Council – Padomes akts (TK)

act of violence – vardarbības akts

act or omission – darbība vai bezdarbība (TK)

act within limits of powers – rīkoties atbilstoši pilnvarām (TK); rīkoties savu pilnvaru ietvaros

acting – vietas izpildītājs. “Nenoraidot noteiktā nozīmē arī termina pienākumu izpildītājs lietošanu, LZA TK tomēr atzīst, ka termins vietas izpildītājs, un līdz ar to arī tā saīsinājums v. i., joprojām lietojams normatīvos aktos paredzētajos gadījumos.” (TK 28.01.2003. lēm. prot. Nr. 1/1033)

acting unanimously – ar vienprātīgu lēmumu, ar vienprātīgu balsojumu (TK)

action – rīcība, darbība (TK); tiesas process; prasība; to bring an action – celt prasību

action by staff – darbinieku prasījums (TK)

action for annulment  – prasība par [akta] anulēšanu (ES tiesībās); prasība par [akta] atcelšanu (TK)

action programme – rīcības programma (TK)

acts of administration – administrācijas akti (TK)

acts of international treaty – starptautisko līgumtiesību akti (TK)

actus reus (arī: guilty act, guilty action) – vainojama rīcība

actual residence – faktiskā dzīvesvieta (TK)

actuary – aktuārs: “Aktuārs ir dzīvības apdrošināšanas sabiedrības uz noteiktu laiku vai nenoteiktu laiku nodarbināta persona, kas novērtē attiecīgās sabiedrības noslēgtos apdrošināšanas līgumus un finansu situāciju, lai nodrošinātu to, ka sabiedrības izpilda savas ilgtermiņa saistības pret apdrošinājuma ņēmējiem.” – lik. “Par apdrošināšanu”

ad hoc – speciāls, nestandarta-, vienreizējs. Ad hoc is a Latin phrase meaning “for this purpose”.

ad hoc committee – ad hoc komiteja (TK)

adaptations – pielāgojumi (TK)

addendum – papildinājums (TK)

addictology – adiktoloģija: a. pēta un ārstē atkarību no narkotiskām un psihotropām vielām, alkohola, tabakas, datora, azartspēlēm, sociālajiem tīkliem u.c.

additional protocol – papildprotokols (TK)

adjudicate – iztiesāt, nolemt (TK)

adjudication – iztiesāšana, nolēmums (TK)

adjustment – pielāgojums (TK)

administrative action – administratīva rīcība (TK)

administrative action, administrative proceeding; administrative procedure – administratīvais process

administrative and legal procedure – administratīva un juridiska procedūra

administrative burden – administratīvais slogs (TK)

administrative capacity – administratīvā kapacitāte, administratīvā jauda

administrative costs – administratīvās izmaksas (TK)

administrative decision – administratīvs lēmums (TK)

administrative measure of constraint – administratīvs piespiedu līdzeklis, administratīvs piespiedu pasākums (TK)

administrative offence – administratīvs pārkāpums

administrative order – administratīvs rīkojums (TK)

administrative practice – administratīvā prakse (TK)

administrative procedure – administratīvais process (TK)

administrative proceeding – administratīvā tiesvedība (TK)

administrative revenue – administratīvie ieņēmumi (TK)

admissibility – pieņemamība; pieļaujamība (TK)

admission – uzņemšana; admission of new Member States – jaunu dalībvalstu uzņemšana (TK)

adoption – adopcija (civiltiesību jomā), pieņemšana (TK); adoption of an act – (tiesību) akta pieņemšana (TK); adoption of decision – lēmuma pieņemšana (TK); adoption of opinion – atzinuma pieņemšana (TK); adoption of recommendation – ieteikuma pieņemšana (TK)

adoptive applicants – adopcijas pieteicēji

advancement – paredzamā mantojuma daļas piešķiršana pirms nāves

adversarial principle – sacīkstes princips (tiesvedības procedūra): Tiesībās – viena no divām lietas apstākļu pierādīšanas metodēm tiesā (otra ir izziņas (inquisitorial) metode). The adversarial system is the two-sided structure under which criminal trial courts operate that pits the prosecution against the defense. Justice is done when the most effective adversary is able to convince the judge or jury that his or her perspective on the case is the correct one. – Wik.

adverse opinion – negatīvs atzinums (TK)

advisor – konsultants

advisory body – padomdevēja institūcija (TK)

advisory capacity – padomdevēja statuss

advisory committee – padomdevēja komiteja (TK); Advisory Committee on Procurements and Contracts – Iepirkumu un līgumu padomdevēja komiteja (TK); Advisory Committee on Restrictive Practices and Dominant Positions – Aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa padomdevēja komiteja (TK)

advisory functions – padomdevējfunkcijas (TK)

advisory opinion – padomdevēja atzinums, konsultatīvs atzinums (TK)

advisory procedure – konsultāciju procedūra (TK)

advisory status – padomdevēja statuss (TK)

advocacy – aizstāvība

advocate – advokāts; pārstāvis; aizstāvis; (Skotijā) zvērināts advokāts, kas pamatā pārstāv klientus augstāko instanču tiesās. Sal. barrister (Anglijā un Velsā), solicitor

Advocate General – ģenerāladvokāts (TK); ģenerālprokurors

affidavit – ar zvērestu apliecināta rakstveida liecība: a written sworn statement of fact voluntarily made by an affiant or deponent under an oath or affirmation administered by a person authorized to do so by law. – Wik.

affiliate – saistīts: affiliated enterprise, affiliated undertaking – saistīts uzņēmums (TK)

affirmation – solījums [ar zvēresta spēku] (TK)

agency – aģentūra; pārstāvniecība (komerctiesību jomā) (TK); institūcija, iestāde, piem. agencies of the government

agenda – darba kārtība

agent – pārstāvis; aģents

aggregation of property – lietu kopība: “Vairāku tādu patstāvīgu, vienas vai dažādu šķiru, ķermenisku vai bezķermenisku lietu sakopojums zināmam nolūkam vienā sastāvā un ar vienu kopīgu nosaukumu, kuras šajā sastāvā atzīstamas tiesiskā ziņā par vienību jeb vienu pašu lietu.” – CL 849. p.

aggrieved party (arī: injured party) – cietusī puse (TK)

agreed to by… – saskaņots ar …

agreement – līgums (arī contract); nolīgums; vienošanās. Agreement on the European Economic Area, EEA Agreement – Eiropas Ekonomikas zonas līgums, EEZ līgums (TK)

alien – ārvalstnieks (TK); (Latvijā) nepilsonis

alienate – atsavināt (pārdot, dāvināt, apmainīt u.c.)

alienation – atsavināšana (ietver pārdošanu, dāvinājumu, maiņu u.c.)

allegation – inkriminācija

alleged – inkriminēts, iespējams; alleged infringement – iespējamais pārkāpums (intelektuālā īpašuma jomā) (TK); apgalvotais pārkāpums: …ja apgalvotais pārkāpums ir uzsākts vienas tiesību normas spēkā esamības laikā … – LR Augstākās Tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2006. gada 16. maija Spriedums lietā Nr. SKA – 168

alleged infringer – iespējamais pārkāpējs (intelektuālā īpašuma jomā) (TK)

allowable expenses – attaisnotie izdevumi

alphanumeric – burtciparu

alternative sentence – alternatīvs sods (TK)

amendment – labojums (TK); grozījums (statūtos, likumos, līgums utt.)

amicable settlement – izlīgums; to resolve differences amicably – atrisināt domstarpības pārrunu ceļā

ancillary claim – blakusprasība

ancillary liquidity – rezerves likvīdi līdzekļi

annual instalment – gada iemaksa (TK)

annual report – (gr.) gada pārskats

annuity – anuitāte (fiksēts periodisks maksājums)

annulment of a marriage, annulment of marriage, marriage annulment – laulības atzīšana par neesošu (TK)

antichresis – lietošanas ķīla: Ja kustama vai nekustama augļu nesēja lieta ieķīlāta tā, ka kreditors to valda un ievāc no tās augļus, tad šādu ķīlu sauc par lietošanas ķīlu. – CL, 1279. p. Antichresis, in civil law, is a contract whereby a person borrowing money of another, hands over his property to the creditor, allowing the use and occupation thereof, for the interest on the money lent. – Wik.

anti-competitive behaviour – pretkonkurences rīcība (TK); konkurences tiesību pārkāpumi

antitrust compliance – (ASV) konkurences noteikumu ievērošana

antitrust law – (ASV) konkurences tiesības: ES konkurences tiesības tiek sauktas par “competition law”, ASV – “antitrust law”, Ķīnā un Krievijā –  “pretmonopolu tiesības” (anti-monopoly law)

appeal – pārsūdzība; pārsūdzēšana; apelācija (TK); appeal procedure – pārsūdzēšanas kārtība; apelācijas kārtība (TK); appeal proceedings – pārsūdzības tiesvedība; apelācijas tiesvedība (TK);  to appeal an arbitration award – pārsūdzēt šķīrējtiesas spriedumu

appeal body – pārsūdzības iestāde; apelācijas iestāde; pārsūdzības institūcija; apelācijas institūcija (TK)

appeal from/against a decision – lēmuma pārsūdzēšana; to appeal against a decision – pārsūdzēt lēmumu

appeal in cassation, petition in cassation, cassation appeal – kasācijas sūdzība (TK)

appeal mechanism  – 1) pārsūdzēšanas kārtība; 2) apelācijas kārtība

appeal, interlocutory – blakussūdzība: “An interlocutory appeal (or interim appeal), in the law of civil procedure, is an appeal of a ruling by a trial court that is made before all claims are resolved as to all parties. For instance, if a lawsuit contains claims for breach of contract, fraud and interference with contractual advantage, and if there are three defendants in this lawsuit, then until all three claims are resolved as to all three defendants, any appeal by any party will be considered interlocutory.” (Wik.)

Appeals Board, Board of Appeals – Apelācijas padome (TK)

appear – parādīties; ierasties; to appear before the court – stāties tiesas priekšā

appellant – apelācijas iesniedzējs (TK)

appellate court – apelācijas tiesa (TK)

applicable law – piemērojamais likums; piemērojamās tiesības (TK)

applicable legislation – piemērojamā likumdošana

applicant – [pieteikuma] iesniedzējs (TK); pieteicējs

applicant country – pievienošanās pieteikumvalsts: Valsts, kas ir veikusi pirmo posmu ES kandidātvalsts pievienošanās procesā, iesniedzot pievienošanās pieteikumu saskaņā ar Eiropas Savienības līguma 49.pantu. (DG)

applicant for asylum – patvēruma pieteikuma iesniedzējs (TK)

applicant for authorisation – atļaujas pieprasītājs (TK)

Applicant State – kandidātvalsts (TK)

application – pieteikums, piemērošana (TK); iesniegums

application for asylum, asylum application – patvēruma pieteikums (TK)

application for leave to intervene – iesniegums par trešās personas iestāšanos lietā (TK)

application for patent, patent application – patenta pieteikums (TK)

application of rules – noteikumu piemērošana (TK)

application of the Treaty – līguma piemērošana (TK)

appoint, nominate and constitute – pilnvarot

Appointing Authority – iecēlējinstitūcija (TK)

appraisal – (nekustamā īpašuma) vērtēšana; vērtējums

appraiser – (nekustamā īpašuma) vērtētājs

appropriate sanctions – attiecīgas sankcijas (TK)

appropriation – 1) piešķiršana; darbība, ar kuru tiek pieņemts lēmums par līdzekļu piešķīrumu; 2) piešķīrums; Naudas summa (līdzekļi), kas ar oficiālu lēmumu piešķirta noteiktam mērķim un subjektam (fiziskai, juridiskai personai vai procesam); apropriācija; apropriēšana (TK)

appropriations – apropriējumi (TK)

approval authority – apstiprinātājiestāde (TK)

approximation of law – tiesību tuvināšana. “Tuvināšana jēdzieniski atšķiras no saskaņošanas, jo saskaņošana paredz atbilstību lielākā pakāpē, bet tuvināšana pieļauj atsevišķas atšķirības.” (TK 30.08.2005. lēm. Nr. 46, pielikums)

approximation of legislation – tiesību aktu tuvināšana (TK)

appurtenances – piederumi (īpašumam)

arbitrage – arbitrāža, arbitrage deals – arbitrāžas darījumi: “Arbitrage is the practice of taking advantage of a price differential between two or more markets: a combination of matching deals are struck that capitalize upon the imbalance, the profit being the difference between the market prices. When used by academics, an arbitrage is a transaction that involves no negative cash flow at any probabilistic or temporal state and a positive cash flow in at least one state; in simple terms, a risk-free profit. A person who engages in arbitrage is called an arbitrageur such as a bank or brokerage firm.” – Wik.

arbitral award (arī: arbitration award) – šķīrējtiesas nolēmums (TK),  šķīrējtiesas spriedums

arbitrary discrimination – patvaļīga diskriminācija (TK)

arbitration – šķīrējtiesa (visbiežāk kā process, nevis institūcija, sk. arbitration court)

arbitration board – šķīrējinstitūcija (TK)

arbitration tribunal – šķīrējtiesas kolēģija

arbitration clause – šķīrējklauzula (TK); šķīrējtiesas klauzula

arbitration committee – šķīrējtiesas komiteja (TK)

arbitration court, court of arbitration – šķīrējtiesa (kā institūcija); The London Court of International Arbitration – Londonas Starptautiskā Šķīrējtiesa

arbitrator – šķīrējtiesnesis (TK)

arms length transaction – darījums, kas noslēgts starp neatkarīgām līgumslēdzējām pusēm; darījums uz komerciāliem pamatiem

arrange – izkārtot; nokārtot; saskaņot; to arrange everything – visu nokārtot

arrangement – izkārtojums, vienošanās; arrangement with creditors – vienošanās ar kreditoriem

arrangement with creditors – vienošanās ar kreditoriem

arrears of tax – nodokļu parādi (arī: tax arrears, tax debts)

arrestment – (Sk.) naudas vai mantas apķīlāšana, lai novērstu viena kreditora prasību apmierināšanu, apejot citus

articles of association – statūti (arī: charter)

articles of organization/formation/incorporation – reģistrācijas apliecība; dibināšanas apliecība, dibināšanas pieteikums (arī certificate of incorporation). Kaut arī “certificate of incorporation” izdod attiecīgā reģistrācijas iestāde (Uzņēmumu reģistrs – Companies Register, Trade Register u.tml.), kamēr “articles of organization/formation/incorporation” sagatavo un reģistrēšanai iesniedz paši sabiedrības dibinātāji/organizētāji, šie dokumenti pēc būtības ir līdzīgi – tajos ir galvenā informācija par nodibināto uzņēmumu. Kopā ar reģistrācijas atzīmi (datumu, numuru, parakstiem utt.) articles of organization/formation/incorporation ir galvenais pierādījums uzņēmuma pastāvēšanai. Atšķirībā no šiem dokumentiem, articles of association (sk.) ietver galvenos noteikumus uzņēmuma darbībai, struktūrai, lēmumu pieņemšanai utt.

as a rule – parasti

as at… – uz…: Information as at 24 September – Informācija uz 24. septembri (arī: as per)

ASBO (Anti-Social Behaviour Order) – tiesas pavēle par antisociālas uzvedības novēršanu (piem. aizliegums tuvoties kādai personai, ierasties kādā noteiktā dzīvesvietā, apmeklēt kādu noteiktu veikalu, klubu vai tml.)

asp → Act of Scottish Parliament – (Sk.) Skotijas Parlamenta likums

assault – uzbrukums; (fiziska) vardarbība, (fizisks) aizskārums; assault to injury – uzbrukums ar miesas bojājumu nodarīšanu

assent, consent – piekrišana (TK)

assign – cedēt; nodot (piemēram, līgumu vai kādas tiesības vai saistības (citai personai))

assign (arī: assignee) – tiesību pārņēmējs, cesionārs (TK); līgumiskais tiesību pārņēmējs

assignation – 1) asignējums; Piešķirtā naudas summa, par kuru dots uzdevums to ieskaitīt saņēmēja kontā; 2) asignēšana; Darbība, ar kuru tiek dots uzdevums par piešķīruma ieskaitīšanu saņēmēja kontā. (TK)

assignment – tiesību pārņemšana (TK); cesija

assignor – cedents

Assistant Rapporteur – referenta palīgs (TK)

Assistant Registrar – [Tiesas] sekretāra palīgs (TK)

associated enterprise – asociētais uzņēmums (TK)

association of undertakings – uzņēmumu apvienība (TK)

assoilzie – (Sk.) attaisnot (arī: absolve, acquit)

asylum – patvērums (TK); asylum policy – patvēruma politika (TK); asylum procedure – patvēruma piešķiršanas procedūra (TK); asylum seeker – patvēruma meklētājs (TK)

attach – apķīlāt (mantu), uzlikt arestu (lai pirms tiesas nodrošinātu tiesas sprieduma izpildi); sal. distrain

attachment – (mantas) apķīlāšana, aresta uzlikšana (lai pirms tiesas nodrošinātu tiesas sprieduma izpildi)

attestation – apliecinājums (jo sevišķi par uz dokumenta izdarītu parakstu); izziņa

attorney (arī: agent) – pārstāvis; pilnvarnieks; advokāts

attorney-at-law – (pamatā ASV) zvērināts advokāts; (Anglijā un Velsā: barrister; Skotijā: advocate)

attorney fees – juridiskie izdevumi

attorney-in-fact – pilnvarotais pārstāvis; pilnvarnieks

audit, auditing – revīzija, audits, auditēšana; Kādas juridiskas vai fiziskas personas darbības pārbaude, ko veic īpaša lietpratīga persona (revidents, auditors), apkopojot un novērtējot informāciju, sniedzot savu atzinumu un ieteikumus (TK)

authenticated copy – apliecināta kopija; apliecināts noraksts; autentisks eksemplārs (TK)

authentication, authentification – autentifikācija

authorisation (ASV: authorization) – 1) pilnvarojums; 2) atzīšanas procedūra; 3) atļauja; 4) autorizācija (interneta un digitālo mēdiju vidē): Autorizācija – procedūra, ar kuru datorsistēma lietotajam piešķir noteiktas pilnvaras un resursus šajā sistēmā. “Atšķirībā no autentifikācijas, kura nosaka legālos un nelegālos lietotājus, autorizācija nodarbojas tikai ar legālajiem lietotājiem, kuri izgajuši autentifikācijas procedūru. Autorizācija piešķir pilnvaras (privilege) konkrētai personai vai personu grupai piekļuvei sistēmas servisiem vai informācijai.” – Wik.

authorisation holder (ASV: authorization holder) – atļaujas turētājs (TK)

authorising officer (ASV: authorizing officer) – pilnvarotāja amatpersona, kredītrīkotājs (TK)

authorising person (ASV: authorizing person) – pilnvarotājpersona, pilnvarotājs (TK)

authority – iestāde; institūcija (TK); varas iestāde, varasiestāde. Authority drīzāk būtu tulkojama kā iestāde, jo tai (authority) parasti ir pilnvaras pieņemt trešajām personām saistošus (obligātus) lēmumus; kamēr institūcija (institution, body) var būt arī bez tādām pilnvarām (konsultatīvas, atbalsta, pakļautas institūcijas)

authority and capacity – tiesībspēja un rīcībspēja

authority to sign – paraksta tiesības; sole authority to sign, sole signature authority – vienpersoniskas paraksta tiesības

authorised capital – reģistrētais kapitāls (sk. arī subscribed capital – parakstītais kapitāls, paid-up capital – apmaksātais kapitāls)

authorised officer – pilnvarotā amatpersona

authorised signatory – persona ar paraksta tiesībām; pilnvarotais parakstītājs

authorship – autorība

automatically void – automātiski spēkā neesošs (TK)

aver – apgalvot, norādīt (kā uz zināmu faktu); to assert formally as a fact; to justify or prove: The petitioner avers that… – Prasītājs norāda, ka…

award of contract – līguma slēgšanas tiesību piešķiršana (publiskā iepirkuma jomā) (TK); līguma piešķiršana

AWOL (absent without leave) – darba kavējums bez attaisnojoša iemesla