P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

packing list – kravas saraksts; preču saraksts

paid-up capital – apmaksātais kapitāls (sk. arī authorized capital – reģistrētais kapitāls; subscribed capital – parakstītais kapitāls)

paperwork – dokumenti; darbs ar dokumentiem

parent company – mātessabiedrība (TK); mātes sabiedrība; valdošais uzņēmums

parent undertaking – mātesuzņēmums (TK), mātes uzņēmums

parental authority – vecāku vara (TK)

parental care – vecāku aprūpe

parental responsibility – vecāku atbildība (TK)

pari passu – līdzvērtīgs

parking-meter – stāvlaika skaitītājs (ierīce, ko uzstāda automobiļu maksas stāvvietās … stāvēšanas ilguma … uzņemšanai un maksājamās summas noteikšanai) (TK)

parliamentary scrutiny reservation, parliamentary scrutiny reserve – parlamentārās izpētes atruna (TK)

parole – nosacīta pirmstermiņa atbrīvošana

Parole Qualifying Date (PQD) – datums, no kura ieslodzītajam ir tiesības uz nosacīto atbrīvošanu

part-heard trial – daļēji izskatīta lieta

participating undertaking – dalības uzņēmums; dalībuzņēmums (TK)

partner – partneris; biedrs (personālsabiedrībās); general partner – komplementārs; limited partner – komandīts

partnership – partnerība; personālsabiedrība; sk. general partnership, limited partnership; sadarbība (vispārīgā nozīmē)

part-session – sesijas sanāksme (TK)

party – (līguma) puse; (notariālā akta) dalībnieks

party in default – pārkāpumu izdarījusī puse

party litigant – puse personīgi: A party litigant is a person who represents themself in court

par value – nominālvērtība (arī nominal value)

pass-through certificate – līdzdalības sertifikāts / apliecība

patent application – patenta pieteikums (TK)

patent claims – izgudrojuma formula: Patent claims are usually in the form of a series of numbered expressions following the description of the invention in a patent or patent application, and define, in technical terms, the extent of the protection conferred by a patent or by a patent application, when applicable. They are of the utmost importance both in examination proceedings and in litigation, for instance during infringement actions. – Wik. Izgudrojuma formula sastāv no viena vai vairākiem punktiem, kas nosaka izgudrojuma aizsardzības apjomu. – LR Patentu likums, 7. p.

patent infringement – patenta pārkāpums

Patent Office – Patentu valde (Latvijā)

pawn – ķīla

pawnshop – lombards

payables – (gr.) kreditoru parādi

paying authority – maksājumu iestāde (TK)

payment order – maksājuma uzdevums

payment procedure – samaksas kārtība

peacemaking – miera atjaunošana

pecuniary and non-pecuniary damages – mantiskie un nemantiskie zaudējumi (faktiski monetārie)

pecuniary penalty – naudas sods (TK)

peer – līdzinieks (TK)

peer education – līdzinieku izglītība (TK)

peer educator – līdzinieku izglītotājs (TK)

Penal Code – Kriminālkodekss (arī Criminal Code); vēsturiski: Sodu likums, piem. Latvijas 1933. gada Sodu likums

penal institution – soda izciešanas iestāde (TK)

penalty – līgumsods

penitentiary – brīvības atņemšanas iestāde (TK)

penitentiary staff – brīvības atņemšanas iestādes personāls (TK)

perfect – nostiprināt (parasti par tiesībām): to take all legal steps needed to complete, secure, or record (a claim, right, or interest); to put in final conformity with the law – Black’s Law Dictionary, 1999; to perfect the title – nostiprināt īpašuma tiesības (arī: register the title)

performance – izpilde, veikums; Solījumu vai saistību, it sevišķi līgumsaistību, izpilde (TK); veiktspēja (par iekārtām, mašīnām); ienesīgums: performance of investment funds – ieguldījumu fondu ienesīgums

performance contract – pārvaldes līgums

performance management – (darba) izpildes vadība

performance of an obligation – saistības izpilde

performance report – izpildes ziņojums

performance security – izpildes garantija

perjury – nepatiesa liecība (TK); nepatiesu liecību sniegšana (pēc zvēresta nodošanas) (arī lying under oath); under penalties of perjury – apzinoties atbildību par nepatiesu liecību sniegšanu

permanence order – (AK) pastāvīgā izkārtojuma rīkojums: Tiesas rīkojums, kas paredz pastāvīgu dzīvošanas izkārtojumu bērnam, kas nevar dzīvot savā bioloģiskajā ģimenē. Tas var paredzēt adopciju, dzīvošanu pie audžuvecākiem vai radiniekiem ilgtermiņā.

permanent establishment – pastāvīgā pārstāvniecība (ar tiesībām veikt komercdarbību)

Permanent Representatives Committee (Coreper) – Pastāvīgo pārstāvju komiteja (TK)

person directing the proceedings – procesa virzītājs

personal intangible rights – personiskās nemantiskās tiesības

personal property – kustamais īpašums: property of any kind except real property (arī: movable property)

persons excluded from the labour market – no darba tirgus atstumtās personas

petition – (Sk., krimināllietās) iesniegums lietas ierosināšanai; petition appearance – iesnieguma izskatīšana lietas ierosināšanai: When an accused person is charged with murder or culpable homicide their first appearance in court will be in private. This is called “appearing on petition” and it will take place in the Sheriff court in the area where the crime was committed. The Judge in this court is called a Sheriff. The petition sets out the charges for which there appears to be evidence and asks for the court’s approval to take the next steps in investigating the crime. These next steps involve gathering all the evidence, interviewing all witnesses and arranging for expert witnesses to prepare reports. At this first appearance, the solicitor for the accused will usually state that the accused “makes no plea or declaration”. The Procurator Fiscal (PF) will normally then ask the Sheriff to “commit the accused for further examination” and for the accused to be remanded in custody (kept in prison or a young offenders institution). – http://www.scotland.gov.uk/Publications/2013/03/2510/6

petition – (Skotijā, Anglijā un Velsā) prasības pieteikums (laulības šķiršanas, kā arī citās laulības un ģimenes civillietās)

petitioner and respondent – (Skotijā, Anglijā un Velsā) prasītājs un atbldētājs (laulības šķiršanas, kā arī citās laulības un ģimenes civillietās)

pilot project – izmēģinājumprojekts (TK); pilotprojekts

pimping – sutenerisms

placement – iekārtošana (piem., dzīvesvietā, audžuģimenē); izvietošana

planning law – būvniecības tiesības

pleadings – [procesa dalībnieku] paskaidrojumi (TK)

plea – apsūdzētā paziņojums tiesai attiecībā uz savu vainu; guilty plea – vainas atzīšana; not-guilty plea – vainas neatzīšana; plea of guilty in absence – vainas atzīšana prombūtnē

plead – (tiesā) atzīt/neatzīt vainu: how do you plead? – vai jūs atzīstat vai neatzīstat savu vainu?; I plead guilty – es atzīstu savu vainu / es atzīstu sevi par vainīgu

pleading diet – vainas atzīšanas vai neatzīšanas sēde (tiesas sēde, kurā apsūdzētais paziņo, vai viņš atzīst vai neatzīst savu vainu)

pleas in fact – prasības faktiskais pamats (ES tiesībās) (TK)

pleas in law – prasības tiesiskais pamats (ES tiesībās) (TK)

point source pollution – punktveida piesārņojums

police officer – policijas darbinieks (nevis policijas virsnieks, jo policijas darbinieki nedalās virsniekos un ierindniekos)

Political Committee – Politikas komiteja (TK)

poll – 1. aptauja (parasti: sabiedriskās domas-); 2. slēgta balsošana (sapulcē): unless a poll be demanded – ja vien netiek pieprasīta slēgta balsošana

pool – kopfonds; kopējais fonds

popularity rating – popularitātes vērte (TK)

position – 1) postenis (bilancē); 2) pozīcija (naudas tirgi); Īsā pozīcija – pozīcija, kas dod tiesības vai uzliek pienākumu veikt maksājumus vai piegādāt vērtspapīrus vai citus aktīvus – FKTK

possession – valdījums

possessory pledge – rokas ķīla

post – dienests; amats (TK)

power – vara; pilnvaras (TK); tiesības

power of attorney – pilnvara (TK); general power of attorney – ģenerālpilnvara; special power of attorney – speciālpilnvara

prayer – lūgums (tiesai)

precatory words – novēlējumi (testamentā)

precognition – liecinieka nopratināšana (sev. Skotijā; pirms tiesas procesa); liecinieku pirmstiesas nopratināšana

precursors – prekursori: prekursori – vielas, kuras var izmantot narkotisko vai psihotropo vielu nelegālai izgatavošanai. – Likums “Par narkotisko un psihotropo vielu likumīgās aprites kārtību”, 1. p.

preemption right – sk. right of preemption

preemptive right – (akcionāru) pirmpirkuma tiesības

preference shares – priekšrocību akcijas (arī preferred stock/shares)

prejudice – 1. aizspriedums; 2. kaitējums: irreparable prejudice to the right holder; 3. ierobežojums: without prejudice to the right … –  neierobežojot tiesības …

preliminary draft – pagaidu projekts

preliminary inquiry procedure, preliminary investigation procedure – pirmstiesas izmeklēšanas process (TK)

preliminary issues – iepriekš izlemjami jautājumi (TK)

preliminary ruling – 1) iepriekšējs nolēmums; 2) prejudiciāls nolēmums (ES tiesībās) (TK)

premises – 1. telpas; 2. iepriekš minētais: persons interested in the premises – … personas, kas ir ieinteresētas šajās lietās

pre-merger, premerger – pirmsapvienošanās-, piem. pirmsapvienošanās apliecība

premium – 1. prēmija: insurence premium; 2. uzcenojums: premium on the issue of shares – akciju emisijas uzcenojums; share premium – akciju uzcenojums

prepaid expenses – (gr.) nākamo periodu izmaksas, nākamo periodu izdevumi

preparatory inquiry – lietas sagatavošana iztiesāšanai

prerogative – prerogatīva

presidency – prezidentūra (TK)

President of the Court – Tiesas priekšsēdētājs (TK)

presumption – prezumpcija: Fakta konstatējuma, secinājuma vai apgalvojuma atzīšana par neapšaubāmu, kamēr nav pierādīts pretējais

prima facie case – pirmšķietamības lieta (TK); prima facie lieta

primacy of the law – tiesību prioritāte; likumu prioritāte (TK)

primary legislation – 1) primārā likumdošana; 2) primārie tiesību akti

principal – 1. principāls (TK); tulkojumos šis termins izmantojams komerctiesību jomā, ja runa ir par attiecībām starp principālu un komercaģentu; 2. pilnvarotājs (arī grantor): The person authorizing the other to act is the “principal” or “grantor (of the power)”, and the one authorized to act is the “agent” or “attorney-in-fact”. The attorney-in-fact acts “in the principal’s name” – for example, by signing the principal’s name to documents. – Wik. 3. (skolas) direktors; 4. pamatsumma: principal and interest – pamatsumma un procenti.

principal place of business – saimnieciskās darbības pamatvieta

principal undertaking – galvenais uzņēmums

principle of conferral – [kompetences] piešķiršanas princips (ES tiesībās) (TK)

principle of cumulation of protection – tiesiskās aizsardzības kumulācijas princips: Princips, kas nosaka, ka dizainparauga izstrādātājs tā tiesiskajā aizsardzībā var izmantot autortiesības un/vai rūpniecisko dizainparaugu aizsardzības tiesības. Ja dizainparaugs nav reģistrēts un līdz ar to nav iespējams izmantot rūpniecisko dizainparaugu aizsardzības tiesības, izstrādātājs var pieprasīt autortiesībās paredzēto aizsardzību. Turklāt autors saglabā autortiesībās paredzēto aizsardzību arī pēc tam, kad beidzas dizainparauga reģistrācijas termiņa laikā noteiktā aizsardzība.

principle of democratic equality – demokrātiskas vienlīdzības princips (TK)

principle of participatory democracy – līdzdalības demokrātijas princips (TK)

principle of representative democracy – pārstāvības demokrātijas princips (TK)

prior written consent – iepriekš dota rakstiska piekrišana

priority right – prioritātes tiesības; first priority mortgage – pirmā hipotēka, pirmās kārtas hipotēka

prison – cietums; brīvības atņemšanas iestāde (TK)

prison system – cietumu sistēma; brīvības atņemšanas iestāžu sistēma (TK)

prisoner – ieslodzītais (TK)

privacy – privātums

private company limited by shares – sabiedrība ar ierobežotu atbildību; privāta ierobežotas atbildības sabiedrība (arī limited liability company; limited company); sal. public company limited by shares

private label products or services – privāto preču zīmju produkti vai pakalpojumi:  are typically those manufactured or provided by one company for offer under another company’s brand. Private label goods and services are available in a wide range of industries from food to cosmetics to web hosting. They are often positioned as lower cost alternatives to regional, national or international brands, although recently some private label brands have been positioned as “premium” brands to compete with existing “name” brands. – Wik.

private land – privāts zemes īpašums (TK)

private prosecution  – privātsūdzība (TK)

private prosecutor – privātsūdzības iesniedzējs (TK)

private undertaking – privāts uzņēmums, privātuzņēmums (TK)

Privy Council – Slepenā padome

probate – mantojuma pārvaldīšana

probate court, surrogate court, orphans’ court, (child) custody court, family court (AK)  – testamentu tiesa; bāriņtiesa: Probate Court is a court found in some juridictions which is primarily concerned with the proper distribution of the assets of a decedent. Probate Court exists to determine the validity of wills, enforce the provisions of valid wills, to prevent malfeasance by executors and administrators of estates, and to provide for an equitable distribution of the assets of persons who die intestate (without a valid will). In other jurisdictions these functions are performed by Chancery Court or another Court of Equity. Probate Courts may also deal with conservatorships, guardiansips, name changes, marriages, and adoptions. Modern-day orphan’s courts are probate courts, hearing matters involving wills of decedents’ estates which are contested and supervising estates which are probated judicially. Probate courts are commonly referred to as orphans court, surrogate court, court of ordinary, depending on the jurisdiction. – Wik.

probationary period – pārbaudes laiks (TK); arī: term of probation

process agent – pārstāvis tiesvedības dokumentu saņemšanai

proceed – virzīt: to proceed with the case – virzīt lietu

procedural costs – procesuālie izdevumi

procedural law – procesuālās tiesības, procesuālo tiesību normas, procesuālās tiesību normas; (pretstatā materiālajām tiesībām, materiālo tiesību normām, materiālajām tiesību normām) sal. substantive law, substantial law

procedure – procedūra; kārtība; process (TK)

proceedings for annulment  – tiesvedība par [akta] anulēšanu (ES tiesībās); tiesvedība par [akta] atcelšanu (TK)

proceeds – ienākumi (visbiežāk: no vērtspapīru pārdošanas)

proceeds from crime – noziedzīgi iegūti līdzekļi; laundering of the proceeds from crime – noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija

proceedings – tiesvedība

processing under customs control – pārstrāde muitas kontrolē (TK)

process agent – pārstāvis tiesvedības dokumentu saņemšanai

procuration, power of procuration, commercial power of attorney, commercial procuration – prokūra

procurator, holder of procuration – prokūrists

procurement – iepirkums; procurement procedure – iepirkuma procedūra

procurement logistics – sagādes loģistika (TK)

production – (lietisks) pierādījums (tiesā)

production targets – ražošanas normas

product liability – produkta drošumatbildība: Atbildība nevis par pašu produktu, bet par kaitējumu, ko izraisījis defektīvs produkts.

professional – profesionālis (ārsts, skolotājs, arhitekts, u.c.): an individual with a professional qualification for example: an architect; accountant, doctor etc.

profit and loss account; profit and loss statement – peļņas un zaudējumu aprēķins, peļņas vai zaudējumu aprēķins (angliski nelieto “profit OR loss account”)

proforma invoice – faktūrrēķins

progress report – progresa ziņojums (TK)

promisory note – (vienkāršs) vekselis; sal. bill of exchange

promotion – veicināšana, virzība, (reklāmas) atbalsts; popularizēšana: brand promotion – zīmola popularizēšana

promotional gifts – prezentreklāma

prompt – savlaicīgs

proof of identity – identitātes apliecinājums (TK); personu apliecinošs dokuments: Juridisks dokuments, kas apliecina tā turētāja identitāti. Tajā jābūt personas vārdam, fotogrāfijai un dzīvesvietas adresei. Visplašāk izmantotais personu apliecinošs dokuments ir autovadītāja apliecība.

property law – lietu tiesības (kā tiesību nozare); sal. rights in rem, ja runa ir par konkrētām tiesībām

property title, title – īpašuma tiesības (visbiežāk uz nekustamo īpašumu un kuģiem)

proprietary information – īpašniekinformācija: “Informācija, kura ir jāglabā kā konfidenciāla informācija un ar kuru ir jārīkojas kā ar īpašniek­informāciju, ir izpaužama materiālā formā, un tā ir skaidri jāmarķē kā “īpašniekinformācija”.” Sk. Ārlietu ministrijas dienesta informāciju Nr. 41/1486-10934, “Par starptautisko līgumu spēkā stāšanos”.

proprietary rights – īpašuma tiesības (TK)

proprietary software – īpašniekprogrammatūra

prosecution – 1. kriminālvajāšana; apsūdzība; 2. prasības iesniedzēja puse; apsūdzība (kā puse tiesas prāvā, piem. prokuratūra); 3. procesa virzītājs

protected zone – aizsargājama zona (TK)

protection of designs, design protection – dizainparaugu aizsardzība

protective clause, protection clause – aizsardzības klauzula (TK)

protective measures – aizsardzības pasākumi: the witness may apply for protective measures; (prasības) nodrošinājums: to apply for protective measures in support of the company’s claims

provision – (likuma, tiesību) norma; criminal law provision – krimināltiesību norma; (līguma) noteikums; legislative provision – tiesību norma

provision of national law, provision of national legislation, national provision – nacionālo tiesību norma; valsts tiesību norma (TK)

provisions – (gr.) uzkrājumi (bilancē): provisions for doubtful debts – uzkrājumi nedrošiem parādiem

proxy – pilnvarnieks: to vote in person or by proxy – balsot personiski vai ar pilnvarnieka starpniecību

prudential supervision – pienācīga uzraudzība

public authority – valsts iestāde, publiska iestāde; publiska institūcija (TK)

public benefit organization – sabiedriskā labuma organizācija

public company limited by shares – publiska ierobežotas atbildības sabiedrība; akciju sabiedrība (arī public limited company; joint-stock company)

public defence solicitor – publiskās aizstāvības advokāts (Skot)

public deliberation – publiska apspriešana (TK)

public land – valsts zemes īpašums (TK); publisks zemes īpašums

public-law entity – publisko tiesību subjekts

public law outline – (AK) publisko tiesību procedūra (bērnu aprūpes un uzraudzības lietās)

public liability – civiltiesiskā atbildība; public liability insurance – civiltiesiskās atbildības apdrošināšana  (arī liability insurance, third-party insurance)

public limited liability company, public limited company – akciju sabiedrība (TK); publiska ierobežotas atbildības sabiedrība

public order – sabiedriskā kārtība

public policy – publiskā politika

public procurement – valsts pasūtījums: public procurement tender – valsts pasūtījuma izsole/konkurss

public prosecution – valsts apsūdzība (TK)

public relations – sabiedriskās attiecības

public service contract – pakalpojumu iepirkuma līgums (sabiedrisko iepirkumu jomā); valsts pasūtījuma līgums

public undertaking – publisks uzņēmums (TK)

Public Utilities Commission – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Latvijā)

purport – paredzēt, plānot, iecerēt; whatever the attorney shall do or purport to do by virtue of this power of attorney – viss, ko pilnvarnieks veic vai gatavojas veikt uz šīs pilnvaras pamata

put option –  pārdošanas iespējas līgums