F

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

facility – 1. iekārta(s); 2. objekts: newly-constructed facility, facility under construction; 3. finansējums; loan facility – aizdevuma finansējums

facility agreement – finansējuma līgums

faculty – 1. (Eiropā) fakultāte; 2. (ASV) (augstskolas) mācībspēki: lektori, profesori u.c.

fair market value – patiesā tirgus vērtība

family at social risk – sociālā riska ģimene

family reunification – ģimenes apvienošana

Family Court – (Anglijā un Velsā) ģimenes tiesa: Ģimenes tiesa nodarbojas ar tādiem jautājumiem kā: vecāku strīdi par bērnu audzināšanu, pašvaldības iejaukšanās bērnu aizsardzībai, lēmumi sakarā ar šķiršanos, finansiāls atbalsts bērniem pēc škiršanās vai laulāto šķirtības gadījumos, daži ģimenes vardarbības aspekti, adopcija. Atšķirībā no Latvijas bāriņtiesām, ģimenes tiesa nenodarbojas ar aizbildnības lietām (rīcības nespējīgiem pieaugušajiem) un ar mantojuma lietām

Family Support Worker – (Skot.) ģimeņu atbalsta darbinieks/ce

feasibility study – priekšizpēte

final beneficiary – galasaņēmējs (TK)

Financial Action Task Force (FATF) – Finanšu darījumu darba grupa (FATF) – 26.10.2006. likums “Par Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses” (“LV”, 183 (3551), 15.11.2006.)

Financial and Capital Market Commission – Finanšu un kapitāla tirgus komisija (LR)

financial burden – finansiālais slogs (TK)

financial collateral arrangements – finanšu nodrošinājuma līgumi

financial futures contracts – finanšu nākotnes līgumi

financial holding company – 1) finanšu pārvaldītājsabiedrība; 2) finanšu holdinga sabiedrība

financial institution – finanšu institūcija; finanšu iestāde (KrL)

financial instrument – finanšu instruments (FITL)

financial statements (financial reports) – finanšu pārskati. Ir četri galvenie finanšu pārskati: balance sheet (statement of financial condition) – bilance, income statement (income and loss statement) – peļņas vai zaudējumu aprēķins, cash flow statement – naudas plūsmas pārskats, statement of retained earnings – pārskats par nesadalīto peļņu

financial year – finanšu gads

fine – naudas sods (TK)

firm – uzņēmums, sabiedrība; komersants (KL izpratnē). Nav ieteicams izmantot vārdu “firma”, tulkojot “firm”, jo no latviešu valodas viedokļa kļūmīgi izvēlētās Komerclikuma terminoloģijas izpratnē “Firma ir komercreģistrā ierakstīts komersanta nosaukums” (KL 26. p.).

first diet – (Sk.) pirmā tiesas sēde, kas smagu noziegumu gadījumos tiek rīkota pirms iztiesāšanas sēdes (trial diet). Tajā apsūdzētajam tiek dota iespēja atzīt/neatzīt savu vainu. Vainas atzīšanas gadījumā tiek piespriests sods, neatzīšanas gadījumā lieta tiek galīgi izskatīta iztiesāšanas sēdē ar zvērināto piedalīšanos

first option – pirmtiesība, priekšrocības tiesības, pirmās rokas tiesības

first option to buy – pirmtiesības pirkt, priekšrocības tiesības pirkt, pirmās rokas tiesība pirkt (arī right of preemption) (kas nozīmē, ka persona, kam ir šī tiesība, pirmā saņem piedāvājumu pirkt). Sal. right of first refusal

first-ranking – pirmais: first-ranking commercial pledge – pirmā komercķīla

fixed assets – pamatlīdzekļi (zeme, ēkas, ražošanas iekārtas)

fixed rate – fiksēta likme – LB; sal. floating rate

flexibility clause – elastīguma klauzula (TK)

floating rate – mainīga likme – LB; sal. fixed rate

folio – foliants; divas blakus lappuses; nodalījums (zemesgrāmatā)

forensic – tiesu-, forensic analysis, forensic examination – tiesu ekspertīze; forensic science – tiesu ekspertīze; forensic scientist, forensic specialist, forensic expert – tiesu eksperts

forensic expert – tiesu eksperts (TK)

for the avoidance of doubt – skaidrības labad; lai novērstu šaubas

for the year ended… – par gadu, kas beidzās… (finanšu pārskatos)

forfeit – zaudēt (bezdarbības, neizpildes dēļ – by default), anulēt: dividends will be forfeited – dividendes tiks anulētas

forfeiture – (īpašuma, tiesību) zaudēšana (maksājuma vai citu saistību neizpildes dēļ)

form of order sought – prasījuma veids (TK)

forum shopping – izdevīgākās jurisdikcijas izvēle: gadījumos, kad puse savas lietas iztiesāšanai izvēlas to tiesu vai jurisdikciju, kuras spriedums varētu būt vislabvēlīgākais.

forward – forvards, (FKTK) ārpusbiržas nākotnes līgums; sk. arī: future. Lai forward nesajauktu ar future (sk.), forwards ir ieteicams tulkot kā forvards

foster parents – audžuvecāki

foundation – nobinājums

framework agreement – ietvarlīgums, ietvaru līgums, bāzes līgums

framework decision – ietvarlēmums (TK)

framework law – ietvarlikums (TK)

framework programme – ietvarprogramma

franchising – komercpilnvarojums; franšīze (TK)

free movement of workers – strādājošo brīva pārvietošanās; darba ņēmēju brīva pārvietošanās (TK); brīva darbaspēka kustība

free rider problem – spekulatīvo izmantotāju (“zaķu”) problēma; In economics, the free rider problem occurs when those who benefit from resources, goods, or services do not pay for them. – Wik.

freedom of association – biedrošanās brīvība (TK)

freedom of contract – līgumu slēgšanas brīvība

freedom of establishment – dibinājumbrīvība (TK); brīvība dibināt (uzņēmumus), brīvība veikt saimniecisko darbību (citā dalībvalstī)

freedom of expression – vārda brīvība; angļu valodas terminam freedom of expression, kas jēdzieniski saistīts ar nozīmi ‘tiesības brīvi (atklāti) paust savus uzskatus’, latviešu valodā atbilst šajā nozīmē jau tradicionāli  lietotais termins “vārda brīvība”, nevis burtiskais tulkojums no angļu valodas “izteiksmes brīvība”. (TK 28.01.2003. lēm. prot. Nr. 1/1033) (TK)

freedom of movement for workers – strādājošo pārvietošanās brīvība; darba ņēmēju pārvietošanās brīvība (TK)

freedom of speech – runas brīvība; Savukārt angļu termins freedom of speech, kas līdz šim tika dots kā vārda brīvības tulkojums angļu–latviešu un latviešu–angļu vārdnīcās, kā arī «Juridisko terminu vārdnīcā» (R., 1993), turpmāk nav uzskatāms par termina vārda brīvība ekvivalentu angļu valodā, ja tas nav sinonīms terminam freedom of expression. Ja terminu freedom of speech attiecina uz runu, runāšanu, par tā ekvivalentu latviešu valodā LZA TK atzīst terminu runas brīvība. (TK 28.01.2003. lēm. prot. Nr. 1/1033) (TK)

freedom to conduct a business – brīvība veikt uzņēmējdarbību (TK)

from time to time – 1. laiku pa laikam, periodiski; 2. attiecīgajā laikā, attiecīgajā brīdī; jebkurā laikā: obligations … from time to time outstanding – saistības, kas attiecīgajā laikā nav nokārtotas

front office – klientu apkalpošanas nodaļa (uzņēmumā, organizācijā) – pretstatā back office (sk.)

fuel oil, heating oil – degvieleļļa (mazuts): Naftas attīrīšanas procesā iegūtie smagie destilāti; to izmanto kā degvielu spēkštacijās, kuģu dzinējos; dīzeļdegvielu (Diesel, Diesel fuel) iegūst kā destilātu no mazuta; sk. arī heavy fuel oil

fungible property – atvietojams īpašums; atvietojamas lietas (CL izpratnē)

further development of the law – tiesību pilnveidošana (TK)

future – fjūčeris, nākotnes darījums, nākotnes līgums, (FKTK) biržā tirgots nākotnes līgums: Nākotnes līgumi – atvasinātie instrumenti, kuri nosaka saistības pirkt vai pārdot līgumā noteikto bāzes aktīva daudzumu par noteiktu cenu noteiktā datumā. Nodala biržā tirgotos nākotnes līgumus (futures) un ārpusbiržas nākotnes līgumus (forwards) – FKTK padomes 2004. gada 17. novembra lēmums Nr. 255