C

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

cadastral surveying – kadastrālā uzmērīšana

Caledonian System – (Sk.) Kaledonijas sistēma (Skotijas valdības programma par ģimenes vardarbību tiesātiem vīriešiem, viņu sievām/partnerēm un bērniem ģimenes vardarbības novēršanai un ģimenes attiecību uzlabošanai)

call option –  pirkšanas iespējas līgums

call sign, call letters – (kuģa) izsaukuma signāls

CAMHS – Child and Adolescent Mental Health Services – (AK) Bērnu un pusaudžu garīgās veselības dienests

Cancellation Division, Invalidity Division – Anulēšanas nodaļa (Nodaļa, kas atbild par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz iesniegumiem par Kopienā reģistrētu dizainparaugu anulēšanu)

cancellation of pledge – ķīlas dzēšana

candidate – kandidāts (TK); pretendents

candidate country – kandidātvalsts

Canine Service – Kinoloģiskais dienests

capacity – spēja; kompetence; statuss (TK); rīcībspēja (arī: capacity to act, capacity to exercise rights)

capacity charge – jaudas maksa (TK)

capacity to act – rīcībspēja (TK)

capacity to contract – līgumslēgšanas spēja (TK)

capacity to exercise rights – rīcībspēja (TK)

capital adequacy ratio – kapitāla pietiekamība

capital appreciation – kapitāla vērtības pieaugums

capital case, capital crime – ar nāvi sodāms noziegums (TK); noziegums, par kuru paredzēts augstākais sodamērs; noziegums, par kuru paredzēts nāvessods

capital expenditures – kapitālizdevumi

capital gains tax – kapitāla pieauguma nodoklis

capital goods – ražošanas līdzekļi: preces (iekārtas un mašīnas), kas tiek izmantotas citu preču ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā; (arī: industrial goods)

capital punishment, death penalty  – nāves sods (TK), nāvessods

careless driving – (AK) neuzmanīga braukšana (satiksmes noteikumu pārkāpums)

carer – aprūpētājs

cargo manifest – kravas deklarācija

carried forward profit/loss – nesadalītā peļņa/zaudējumi

case – [tiesas] lieta (TK)

case file – lietas materiāli (TK)

case law – [tiesu] prakse (TK); precedentu tiesības; judikatūra

case report – epikrīze (medic. iestāžu izziņās)

cash – 1. nauda; 2. novec. skaidra nauda (monētas un banknotes). Mūsdienu izpratnē termina ‘cash’ nozīme parasti ietver ne tikai čekus, naudas pārveduma rīkojumus (money orders), ceļojuma čekus, tratas u.c. likvīdus naudas ekvivalentus, bet arī noguldījumus bankā.

cash accounting – naudas līdzekļu uzskaite

cash and kind: in cash and kind – naudā un mantā

cash in transit – nauda ceļā

cash on hand – nauda kasē

cash in hand – samaksa skaidrā naudā; samaksa aploksnē (nelikumīgi). “You risk losing your employment rights and some benefits if you accept cash in hand payments” – sk. https://www.gov.uk/report-cash-in-hand-pay

cassation appeal (arī: appeal in cassation) – kasācijas sūdzība

cause list, case list – izskatāmo lietu saraksts (TK)

caution – brīdinājums. Caution before the first interview of a suspect at the police station: “You do not have to say anything but it may harm your defence if you do not mention when questioned something which you later rely on in court. Anyhing you do say may be given as evidence.” – (AK) Brīdinājums pirms aizdomās turētā pirmās nopratināšanas policijas iecirknī: “Jūs varat neko neteikt, bet Jūsu aizstāvībai var kaitēt, ja Jūs noklusēsiet kaut ko tādu, uz ko Jūs vēlāk balstīsieties tiesā. Bet viss, ko Jūs teiksiet, var tikt izmantots kā liecība.”

caveat – 1. brīdinājums, atruna; 2. (tiesā) iebildums, lūgums atlikt lietas izskatīšanu līdz iebildumu izskatīšanai

cease and desist order – rīkojums izbeigt prettiesisku rīcību

cell – kamera (cietumā, policijas iecirknī, tiesas namā)

central industrial property office – centrālais rūpnieciskā īpašuma birojs (TK)

CEO → Chief Executive Officer – galvenā amatpersona, izpilddirektors, galvenais izpilddirektors

certificate – 1) sertifikāts; 2) apliecība; 3) atestāts (TK); 4) izziņa

certificate of good standing – statusa likumības apliecība, izziņa par uzņēmuma likumīgu reģistrāciju un darbību; izziņa par sabiedrības likumīgu pastāvēšanu. “A certificate issued by a state official as conclusive evidence that a corporation is in existence or authorized to transact business in the state. The certificate generally sets forth the corporation’s name; that it is duly incorporated or authorized to transact business; that all fees, taxes and penalties owed the state have been paid; that its most recent annual report has been filed; and, that articles of dissolution have not been filed. Also known as a certificate of existence or certificate of authorization.” – sk. http://www.florida-incorporation.com/glossary.html. Tulkojuma variants “labas reputācijas apliecība”, kas nereti parādās dokumentu tulkojumos latviešu valodā, ir nepareizs. Sk. norādi Arizonas pavalsts izdotā izziņā: “This certificate is not to be construed as an endorsement, recommendation, or notice of approval of the entity’s condition or business activities and practices.”

certificate of incumbency – izziņa par amatpersonām

certificate of succession – mantojuma apliecība

certificated securities/ shares – vērtspapīri / akcijas papīra formā, sal. book-entry securities, uncertificated shares

certification of birth, certificate of birth record, certification of birth record – dzimšanas zīme

certification report – sertifikācijas ziņojums (TK)

certified copy – apliecināta kopija; apliecināts noraksts (TK)

certified public accountant – zvērināts revidents (arī: chartered accountant)

certifying body – 1) apliecinātājiestāde (vispārīgā nozīmē); 2) sertifikācijas iestāde (iestāde, kas izsniedz sertifikātu) (TK)

certifying statement – sertifikācijas paziņojums (TK)

charge – (krimināltiesībās) apsūdzība; guilty as charged – atzīts/a par vainīgu saskaņā ar apsūdzību

charge bar – (Sk.) “apsūdzību lete” – galds, pie kura stāv apsūdzītais, kad policijas darbinieki viņu iztaujā un nolasa apsūdzību

chargeable event – nodokļa uzliekamības gadījums (TK); apmaksājams gadījums

Chargee d’Affairs a.i. – Pagaidu pilnvarotais lietvedis

Charter of Fundamental Rights of the European Union – Eiropas Savienības Pamattiesību harta (TK)

Charter of the United Nations – Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūti (TK)

charter party – frakts līgums; kravas līgums (kuģiem)

chartered accountant  – zvērināts revidents (arī: certified public accountant)

checklist – kontrolsaraksts

checking account – (ASV) norēķinu konts (sk. current account)

Chief Executive (arī: CEO) – galvenā amatpersona, izpilddirektors, galvenais izpilddirektors

child abduction – bērna nolaupīšana (TK)

child abuse – vardarbība pret bērniem, ļaunprātība pret bērniem (jo c.a. ietver arī nevērību (neglect) pret bērniem)

child rearing leave – bērna kopšanas atvaļinājums

Children Act 1989 – 1989. g. Likums par bērniem; Children (Scotland) Act 1995 -1995. g. Likums (Skotijas) par bērniem

children’s reporter – (Sk.) bērnu lietu referents (kas sagatavo un iesniedz lietas bērnu lietu izskatīšanas sēdei (nepilngadīgo tiesai) – Children’s Hearing)

CHP → Combined Heat and Power – koģenerācija (kombinētā siltuma un enerģijas ražošana)

citation –  (AK) pavēste (par ierašanos tiesā)

citizen – pilsonis; iedzīvotājs (arī: national)

Citizens Advice Bureau (CAB) – (AK) Iedzīvotāju konsultāciju birojs

civil engineering – civilā būvniecība (celtniecība); civil engineering works – inženiertehniskie darbi

civil engineer – inženieris celtnieks

civil engineering – civilā būvniecība, civilceltniecība

civil contract – civiltiesisks līgums

civil liability – civiltiesiskā atbildība (TK); (arī: public liability, third-party liability)

civil procedure – civilprocess (TK)

civil remedies – civiltiesiskās aizsardzības līdzekļi; sk. remedies

civil society – pilsoniskā sabiedrība

claim – prasība (ja prasība ir vai tiek celta): a claim has been raised – ir celta prasība; prasījums (ja attiecīga prasība vēl nav celta: A has a valid claim against B – A ir pamatots prasījums pret B; (patentu tiesībās) formula; pretenzija: patent claim – izgudrojuma formula; sk. patent claim

claim procedure – prasības kārtība; Piebilde. Juridisko strīdu izšķiršanas kārtības veids, kas paredz prasības pieteikuma iesniegšanu tiesā un saskaņā ar atbilstošajām tiesību normām nosaka, kādā gadījumā un kam tā iesniedzama. (TK 30.08.2005. lēm. Nr. 46, pielikums)

claimant – prasības iesniedzējs, prasītājs (TK); Anglijā un Velsā līdz 1999. g. – plaintiff; pēc 1999. g. – claimant; Skotijā ‘claimant’ vietā lieto ‘pursuer’

classified information – klasificēta informācija; slepenota informācija (TK)

clause – klauzula (TK); punkts (līgumā)

clear day – pilna diena (TK); diennakts

clearing – tīrvērte; Maksājuma dokumentu nosūtīšanas, apstrādes un savstarpējās saskaņošanas process, kurš notiek pirms norēķināšanās un kura rezultātā, pamatojoties uz visiem dalībnieku iesniegtajiem maksājuma dokumentiem, nosaka katra dalībnieka saistības vai prasības pret pārējiem dalībniekiem. (Definīcijas pamats — Latvijas Bankas starpbanku norēķinu veikšanas noteikumi, kas apstiprināti ar Latvijas Bankas Valdes 2000. gada 27. jūlija lēmumu Nr. 453/3.) Piezīme: vispārināšanas nolūkā termins mainīts no TTC un TK «mijieskaits» un «klīrings» un ETAK «mijieskaits». (Ekonomikas terminoloģijas apakškomisijā pieņemtie termini un definīcijas, Raita Karnīte, “Terminoloģijas Jaunumi”, 09.12.2004) (TK); klīrings

clearing house – klīringa centrs: “klīringa centrs — institūcija, kas atbild par iestāžu neto pozīciju aprēķinu un centrālā darījumu starpnieka vai norēķinu aģenta neto pozīciju aprēķinu, ja minētās iestādes arī ir vienošanās dalībnieki un attiecīgā vienošanās paredz neto pozīciju aprēķinu” – Likuma “Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās” 1. pants

clemency proceedings – apžēlošanas procedūra (TK)

close company – (AK) slēgta sabiedrība: Broadly, a close company is a company that is under the control of five or fewer individuals. Most family companies are close companies. – www.hmrc.gov.uk

closing – (gr.) slēgums; closing financial statements of liquidation – likvidācijas slēguma finanšu pārskats

cluster – puduris; kopa; Atbilstoši tirgus pieprasījumam, resursu pieejamībai, valdības politikai un citiem faktoriem noteiktā teritorijā vienuviet koncentrējas vairāki viena profila uzņēmumi, kas juridiski savstarpēji ir vāji saistīti, tomēr sadarbojas un attiecīgajā nozarē viens otru papildina. Tautsaimniecībā tā ir jauna parādība, kas aktualizējusies arī Latvijā. Angļu valodā to apzīmē ar vārdu cluster, kura nozīme saistās ar ‘pudura’ jēdzienu. … tas vienmēr lietojams kopā ar attiecīgiem apzīmētājiem: Informācijas tehnoloģijas sabiedrību puduris jeb IT puduris, Mežizstrādes uzņēmumu puduris u. tml. (TK 17.12.2001. lēm. prot. Nr. 6/1024) (TK)

Coast Guard – Krasta apsardze

coat of arms – ģerbonis

code of behaviour – uzvedības kodekss (TK)

Code of Business Conduct and Ethics – profesionālās darbības un ētikas kodekss

code of conduct – rīcības kodekss (TK); uzvedības kodekss

codicil – kodicils (testamenta papildinājums)

coercive measures – piespiedu līdzekļi; piespiedu pasākumi

cohabitation – kopdzīve; cohabitation of the spouses – laulāto kopdzīve

cohabiting partners, common-law partners – faktiskā laulībā (civillaulībā) dzīvojoši partneri

Cohesion Fund – Kohēzijas fonds (TK)

co-insurance – kopapdrošināšana

co-insurer – kopapdrošinātājs

collateral [security] – papildnodrošinājums; ķīla (TK); nodrošinājums; mantiskais nodrošinājums; ķīlas priekšmets

collective bargaining – darba koplīguma [slēgšanas] sarunas, sarunas par darba koplīguma slēgšanu (TK)

collective investment – kopieguldījums; kopieguldījumu-; collective investment fund – kopieguldījumu fonds

collo (pl. colli) – kravas vienība (starptautisko pārvadājumu dokumentos, no itāļu valodas)

comfort letter – garantijas vēstule. A comfort letter is prepared by an accounting firm.

commercial enterprise – komercuzņēmums; komercpasākums

commercial name (arī: trade name) – firma; komercnosaukums

commercial paper – komercpapīrs; “…naudas tirgus instrumenti – likvīdas īstermiņa parādsaistības, kuras var precīzi novērtēt jebkurā laikā (parādzīmes, noguldījumu sertifikāti, komercpapīri u.tml.) un kuras parasti tirgo naudas tirgū.” – lik. “Par ieguldījumu sabiedrībām”, 2.1. p.

commercial undertaking – komercuzņēmums

commission – komisija; komisijas maksa; iecelšana amatā: my commission is for life – esmu iecelts amatā uz mūžu (notāriem)

Commission of the European Communities, European Commission – Eiropas Kopienu Komisija, Eiropas Komisija (TK)

commissioning of an expert’s report  – eksperta ziņojuma pieprasījums (TK)

commit – izdarīt (piem., noziegumu, pārkāpumu)

commitment fee – saistību maksa

committal – (Sk.) lietas nodošana tiesai (no prokuratūras)

Committee for Conformity Assessment – Atbilstības novērtēšanas komiteja (TK)

Committee for Proprietary Medicinal Products – Patentēto medikamentu komiteja (TK)

Committee of Governors – Centrālo banku vadītāju komiteja; Vadītāju komiteja (TK)

Committee of Inquiry – Izmeklēšanas komiteja (TK)

Committee of Ministers – Ministru komiteja (TK)

Committee of the Regions – Reģionu komiteja (TK)

Committee on Origin – Preču izcelsmes komiteja (TK)

Committee on Recovery – Prasījumu apmierināšanas komiteja (TK)

commodities – preces (TK); biržas preces (par biržas cenām metāliem, labībai u.c. precēm, kas tiek tirgotas preču biržā)

Common Assessment Framework (CAF) – Kopējās novērtēšanas sistēma (CAF) ir īpaši valsts pārvaldes iestādēm izveidots kvalitātes vadības modelis

common position; joint position – kopēja nostāja (TK)

common law – (AK) vispārējās tiesības; v.t. veidojas uz tiesu nolēmumu pamata. Saskaņā ar v.t. principu, augstāko tiesu lēmumi ir saistoši zemākām tiesām.

common-law partners – sk. cohabitant partners

Common Procurement Vocabulary – iepirkumu nomenklatūra

common-use – koplietošanas; common-use property – koplietošanas īpašums; common-use area(s)/space – koplietošanas telpas/platība

common parts – (ēkas) koplietošanas telpas

communication – paziņojums (TK)

Community – Kopiena (Eiropas Kopiena); European Communities – Eiropas Kopienas

Community design – Kopienas dizainparaugs

Community Design Court  – Kopienas dizainparaugu tiesa

Community Designs Bulletin  – Kopienas Dizainparaugu Biļetens

Community law – Kopienas tiesības

Community Payback Order – (AK) sabiedrisko darbu rīkojums (kriminālsoda veids), bezmaksas darbs: The community payback order (CPO) is designed to ensure that offenders payback to society, and to particular communities, in two ways. First, by requiring an offender to make reparation, often in the form of unpaid work. And second, by requiring them to address and change their offending behaviours, thereby improving the safety of local communities and providing opportunities for their reintegration as law abiding citizens. The CPO aims to create a robust and consistently delivered community penalty which enjoys public and judicial confidence and thereby provide a viable alternative to custody in appropriate cases.  http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/925/0110081.pdf

Community’s Excise Committee – Kopienas Akcīzes lietu komiteja (TK)

Community’s rights – Kopienas tiesības (TK)

Community Service Order (CSO) – piespiedu darbs, spriedums par piespiedu darbu izpildi, sabiedriskie darbi

Community-wide Network for the Extra-Judicial Settlement of Consumer Disputes – Kopienas sadarbības tīkls patērētāju strīdu ārpustiesas izšķiršanai (TK)

company – sabiedrība (TK); uzņēmums; juridiskos tekstos nebūtu ieteicams tulkot company kā “kompānija” vai “firma” (saskaņā ar KL, firma ir sabiedrības nosaukums), bet to var tulkot kā “uzņēmums”, jo sevišķi, ja termins “company” lietots plašā nozīmē, piem. Companies Register – Uzņēmumu reģistrs

company car – dienesta automašīna

company limited by guarantee (arī: guarantee company) – sabiedrība ar atbildību, kas ierobežota ar tās dalībnieku garantijām; ar dalībnieku garantijām ierobežotas atbildības sabiedrība (garantiju sabiedrība). Šāda sabiedrības tiesiskā forma pastāv saskaņā ar Apvienotās Karalistes un Īrijas tiesībām. To parasti izmanto bezpeļņas organizācijas. Garantiju sabiedrībai parasti nav pamatkapitāla, bet ir dalībnieki-galvotāji. Viņiem nepieder daļas, bet viņi apņemas segt noteiktu summu (kas parasti ir neliela), ja nepietiek līdzekļu sabiedrības likvidācijas gadījumā.

compensable – kompensējams; compensable drugs – kompensējamās zāles

competent, legally competent – rīcībspējīgs (arī legally capable)

competent authority – kompetentā iestāde; kompetentā institūcija (TK)

competitive information –  informācija par konkurentiem

competition authorities – konkurences iestādes

competition law – konkurences tiesības (TK); Competition Law – Konkurences likums; competition law provisions/rules – konkurences tiesību normas

complainer, complainant – sūdzības iesniedzējs (TK), cietušais; prasītājs

complementarity – papildināmība

completion – pabeigšana, izpilde; completion financial report – slēguma finanšu pārskats (lik. “Par grāmatvedību”)

composite trade mark – kombinēta preču zīme

composition – salikšana; sastādīšana; kompromiss; composition with creditors – vienošanās ar kreditoriem; composition proceedings – piedziņas tiesvedība

comprehensive development framework – vispārējās attīstības pamatnostādnes (TK)

conduct – vadīt; vest (lietu); conducting a case in court – lietas vešana tiesā

concerted practices – saskaņota prakse, saskaņota rīcība (negatīvā nozīmē, piem. lai ierobežotu konkurenci)

conciliation – [pušu] samierināšana (TK)

Conciliation Committee – Samierināšanas komiteja (TK)

conclusively – bezstrīdus kārtībā: conclusively determine – noteikt bezstrīdus kārtībā; as the Bank conclusively determines – kā to bezstrīdus kārtībā nosaka Banka. Sal. noncontestable

concurrent causes – sakritīgi cēloņi (TK)

concurrent conditions – sakritīgi apstākļi (TK)

concurring opinion – sakritīgs viedoklis

conditional purchase agreement/contract – cerību pirkuma līgums

conditions of employment – nodarbinātības noteikumi

condition precedent – atliekošs nosacījums

condition resolutory, resolutory condition – atceļošs nosacījums (arī: resolutive condition, dissolving condition): nosacījums, kuram iestājoties, sākotnēji pielīgtā saistība tiek atsaukta. Piemērs: I will sell you my goods if my ship does not arrive in the US within 6 months. If my ship then arrives in 1 month, our contract is revoked.

conferral – (dāvanas, goda nosaukuma, titula u.tml.) piešķiršana

conflate – apvienot (prasības, jautājumus u.c.)

conflicting national standard – konfliktējošs nacionālais standarts (TK)

confusingly similar – sajaucami līdzīgs; confusingly similar trademarks – sajaucami līdzīgas preču zīmes

Conjunctural Policy Committee – Konjunktūras politikas komiteja (TK)

connected undertakings  – saistīti uzņēmumi (TK)

connection clause – piesaistes klauzula

consequential loss(es) – izrietošie zaudējumi, (produkta utt. defektu) izraisītie zaudējumi. Tas ir netiešo zaudējumu veids

consideration – apsvērums; apsvēršana; ievērošana; kompensācija; atlīdzība; pretizpildījums (CL termins, lietots arī Civilprocesa likumā un Koncernu likumā. Piemēram: kad lieta jāizdod pret zināmu pretizpildījumu; tādā gadījumā šo lietu var aizturēt, līdz kamēr nav noticis norunātais pretizpildījums. CL, 1738. p.)

consolidated financial statement – konsolidētais finanšu pārskats

constituency – vēlēšanu apgabals (TK); (noteikta vēlēšanu apgabala) vēlētāji (kas balso par noteiktu kandidātu): the body of voters who elect a representative for their area. –  http://wordnet.princeton.edu/perl/webwn?s=constituency; atbalstītāji: A constituency is any cohesive corporate unit or body bound by shared structures, goals or loyalty. It can be used to describe a business’s customer base and shareholders, or a charity’s donors or those it serves. The most common meaning of constituency occurs in politics and means the group of people or geographical area that a particular elected representative or group of elected representatives represents. – Wik.

constituent – pilnvarotājs (arī principal, grantor); vēlētājs

constituting or regulating instruments – dibināšanas vai reglamentējoši dokumenti

constraint – piespiešana; piespiedu- (TK)

Construction Board – Celtniecības pārvalde; Būvvalde (Latvijā): Riga City Construction Board  – Rīgas pilsētas Būvvalde

constructive dismissal, constructive discharge – (AK) konstruktīvā atlaišana (no darba): neciešamu darba apstākļu tīša radīšana, lai darbinieks pats iesniegtu atlūgumu

consultation procedure – konsultāciju procedūra (TK)

consultation, consulting – konsultēšanās (TK)

Consultative Committee – Padomdevēja komiteja (TK)

consumables – izlietojamie materiāli

consumer rights – patērētāja/u tiesības

contentious appeal – pārsūdzība (TK)

contested decision  – apstrīdētais lēmums (TK); apstrīdēts lēmums

contingency plan – plāns neparedzētiem gadījumiem; darbnepārtrauces plāns (TK)

contingent – iespējams; nosacīts (kas atkarīgs no noteiktu apstākļu iestāšanās vai neiestāšanās); contingent liabilities – iespējamās saistības

continuity – nepārtrauktība (TK)

contract – līgums (TK)

contract killing – pasūtījuma slepkavība

contract marriage, to – noslēgt laulību

contract for services – (AK) pakalpojumu līgums, uzņēmuma līgums (kuru pasūtītājs slēdz ar izpildītāju – pašnodarbināto vai uzņēmumu); sal. contract of service(s)

contract of purchase and sale – pirkuma-pārdevuma līgums

contract of service(s) – (AK) pakalpojumu līgums, darba līgums (kuru darba devējs slēdz ar darba ņēmēju – pēc būtības atbilst darba līgumam – contract of employment)

contracting authority – līgumslēdzēja institūcija

contractor – izpildītājs (līgumos); uzņēmējs; darbuzņēmējs

contractor agreement – uzņēmuma līgums: An independent contractor agreement is an agreement between a company and an independent contractor (not an employee)

contractual claim – līgumpamatota prasība (TK)

contractual liability – līgumatbildība (TK); atbildība par līgumsaistību izpildi

contractual obligations, obligations under contract – līgumsaistības (TK)

contributory benefit – iemaksu pabalsts (TK): Pabalsts personām, kas zaudējušas darbu un pirms tam ir veikušas iemaksas. Pabalsta apmērs ir atkarīgs no iemaksām.

contributory negligence – līdznolaidība (TK); prasītāja nolaidība, kas veicinājusi zaudējumus

controlled competition – regulēta konkurence (TK)

controlled delivery – kontrolēta piegāde (TK) (parasti par narkotiku, ieroču u.c. nelegālām kravām, ko organizē un/vai novēro tiesībaizsardzības iestādes nolūkā notvert noziedzniekus)

controlling interest (arī: majority interest, majority shareholding) – akciju kontrolpakete (arī: controlling stock of shares): control of a large enough portion of voting stock in a company such that no other stock holder can oppose you. In theory this means that controlling interest is 50% of the voting stock plus one. In practice, though, controlling interest can be far less than that, as it is rare that 100% of a company’s voting shareholders actively vote. – Wik.

Convention on Contracts for International Sale of Goods – Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem

Convention on Laundering, Searching, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime – Konvencija par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju

Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction – Konvencija par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem

conveyance – pieņemšana-nodošana, pieņemšanas-nodošanas akts: a. the transfer of property from one person to another; b. the instrument or document by which this is effected. (Webst.)

conviction – 1. spriedums (par apsūdzētā vainu); The judgment of a jury or judge that a person is guilty of a crime as charged. Šis spriedums vēl neietver sodu. Sods tiek noteikts nākamajā tiesvedības posmā, ko sauc par “sentencing”. 2. notiesāšana; The state of being found or proved guilty: evidence that led to the suspect’s conviction; 3. (pl.) convictions – sodāmība (personai piespriestie sodi); spent conviction – noņemta sodāmība

cooling-off period – uzteikuma termiņš

co-operation procedure – sadarbības procedūra (TK)

cooperation, co-operation – sadarbība; atsaucība: thank you for your cooperation – paldies par atsaucību

Coordinating Committee – Koordinēšanas komiteja (TK)

copy – kopija, noraksts; eksemplārs; This Agreement is signed in three copies – Šis Līgums ir parakstīts trīs eksemplāros

Copyright (The exclusive right of a creator to reproduce, prepare derivative works, distribute, perform, display, sell, lend or rent their creations) – autortiesības (Autora izņēmuma tiesības pavairot, izplatīt, izmantot, izrādīt, pārdot, aizdot vai iznomāt savus izgudrojumus vai izstrādājumus, kā arī veidot atvasinātus darbus)

copyright and neighbouring rights, copyright and related rights – autortiesības un blakustiesības

copyright enforcement/protection – autortiesību aizsardzība

copyright law – autortiesības

copyright objects – autortiesību objekti

coroner – koroners: pilnvarota amatpersona, kurai ir tiesības konstatēt nāves cēloni pēkšņas vai vardarbīgas nāves gadījumā. “Coroner” reizēm tiek tulkots kā “pataloganatoms”, bet tas nav precīzi, jo pataloganatoms ir medicīnas speciālists, bet koroners ir valsts amatpersona, parasti jurists.

corporate documents – dibināšanas dokumenti (statūti, dibināšanas līgums, reģistrācijas apliecība u.c.)

corporate form – komersanta (uzņēmuma, sabiedrības) veids

corporate governance – korporatīvā valdīšana; Vadītāju grupas veikto darbību kopums korporācijas dalībnieku interešu aizstāvībai vai privilēģiju nodrošināšanai (TK)

corporate or natural person – juridiska vai fiziska persona (arī: legal entity or natural person; corporation or individual)

corporation – (1) korporācija; Personu savienība, kas dibināta kopēju interešu aizstāvībai vai kopēju mērķu sasniegšanai (TK); a group of people granted a charter legally recognizing them as a separate entity having its own rights, powers, privileges and liabilities distinct and separate from those of its members. In feudal Europe, corporations were aggregations of business interests in compact, usually with an explicit license from city, church, or national leaders. These functioned as effective monopolies for a particular good or labor – Wik.;  (2) (visbiežāk ASV) akciju sabiedrība: A corporation is a legal entity. Civil law systems may refer to corporations as “moral persons;” they may also go by the name “AS” (anonymous society) or something similar, depending on language – Wik.; (3) juridiska persona: corporations and individuals – juridiskas un fiziskas personas;

correspondent bank – korespondētājbanka; korespondējošā banka

corrigendum – koriģējums (TK)

Corruption Prevention Council – Korupcijas novēršanas padome

Council of Europe – Eiropas Padome: Eiropas Padome nav Eiropas Savienības daļa, bet gan neatkarīga starptautiska organizācija. Tās galvenā mītne atrodas Strasbūrā, un tās galvenais uzdevums ir stiprināt demokrātiju, cilvēktiesības un likuma varu tās dalībvalstīs. Lai gan visas 25 Eiropas Savienības dalībvalstis ir Eiropas Padomes locekles, abas organizācijas ir diezgan atšķirīgas. – The Council of Europe is an international organisation of 46 member states in the European region. … The Council of Europe is not to be confused with the Council of the European Union or the European Council, as it is a separate organisation and not part of the European Union. – Wik. Sal. Council of the European Union, European Council

Council of the European Union – Eiropas Savienības Padome: The Council of the European Union forms, along with the European Parliament, the legislative arm of the European Union. The Council of the European Union contains ministers of the governments of each of the European Union member states. It is sometimes referred to in official European Union documents simply as the Council or the Council of Ministers. – Wik. Sal. European Council, Council of Europe

Council of Ministers – Ministru padome (TK); sk. Council of the European Union

Council of the European Communities – Eiropas Kopienu Padome (TK)

counselling – psiholoģiskā palīdzība: Counselling is a type of talking therapy that allows a person to talk about their problems and feelings in a confidential and dependable environmen. – Sk. http://www.nhs.uk/conditions/counselling/Pages/Introduction.aspx

counterfeit – viltojums, kontrafakts (piem., prece)

counterfeit(ed)  products – viltoti izstrādājumi/produkti; kontrafakti izstrādājumi/produkti: (3) Prettiesisku darbību rezultātā izgatavotie vai izplatītie autortiesību un blakustiesību objekti vai to kopijas ir kontrafakti eksemplāri. – Autortiesību lik., 68. p.

counterfeiting – viltošana, kontrafakts

country of destination – galamērķa valsts (TK)

course of performance – izpildes gaita (saistību atrunās)

course of dealing – darījumu gaita (saistību atrunās)

court bailiff – tiesas izpildītājs

court clerk – (Sk.) tiesas lietvedis (tiesneša palīgs)

court jurisdiction – tiesas jurisdikcija (TK)

Court of Auditors – Revīzijas palāta (TK)

court of first Instance – pirmās instances tiesa (TK)

Court of Justice – Justīcijas Tiesa; European Court of Justice – Eiropas Justīcijas Tiesa

Court of Justice of the European Communities – Eiropas Kopienu Justīcijas Tiesa

Court of Session – (Sk.) Augstākā civillietu tiesa

court officer – (Sk.) tiesas administrators

court or tribunal of a Member State – dalībvalsts tiesa vai tribunāls (TK)

crave – (Sk.) lūgt (tiesu)

create – radīt; izstrādāt (arī develop); nodibināt: to create an obligation, mortgage, pledge – nodibināt saistību, hipotēku, ķīlu

creativity – radošums (TK)

credentials – akreditācijas raksts (TK); apliecība(s); izziņa(s); apliecinoši dokumenti

credit institution – kredītiestāde

credit note – kredītrēķins

creditworthiness – kredītspēja

crewing agency – jūrnieku aģentūra

crime against property – noziedzīgs nodarījums pret īpašumu (TK); noziegums pret īpašumu (arī: criminal damage)

criminal justice – kriminālā tiesvedība

criminal law – krimināltiesības (arī penal law); Criminal Law – Krimināllikums (arī: Penal Code; Criminal Code)

criminal liability – kriminālatbildība

criminal procedure – kriminālprocess (TK)

Criminal Procedure (Scotland) Act 1995  – 1995. Gada kriminālprocesa (Skotijas) likums

criminal record – (1) ieraksts par sodāmību; (2) (biežāk pl.) sodāmība (ieraksti par personai uzliktiem sodiem, nodarījumiem, pārkāpumiem) (arī: convictions); Criminal Records Register – Sodāmības reģistrs

Criminal Record Office – kriminālsodu reģistrs: SCRO- Scottish Criminal Record Office -Skotijas kriminālsodu reģistrs

cross-border pursuit – pārrobežu vajāšana

cross default – neizpilde, kas izriet no kāda cita tā paša parādnieka parāda

curfew – 1. komandanta stunda, 2. (Sk.) tiesas rīkojums, aizliedzot iziet no mājas noteiktā laikā, rīkojums atrasties mājās noteiktā laikā

current account (ASV: checking account) – norēķinu konts

current assets – apgrozāmie līdzekļi

current ratio – apgrozāmo līdzekļu attiecība pret īstermiņa saistībām

custodial remand – pirmstiesas apcietinājums (arī: detention before trial)

custodian – aizgādnis; glabātājs; turētājs; custodian bank – turētājbanka

custody – 1. apcietinājums; custody record – apcietinājuma vietas žurnāls; 2. aizgādība (bērniem)

custody officer – apcietinājuma vietas priekšnieks (policists)

customary law – paražu tiesības

customs authority – muitas iestāde (TK)

customs clearance – muitošana

Customs Code Committee – Muitas kodeksa komiteja (TK)

customs duty – muitas nodoklis (TK)

customs officer – muitas amatpersona

customs procedure with economic impact – muitas procedūra ar saimniecisku ietekmi; Muitas procedūra, kuras piemērošanai ir nepieciešams saņemt speciālu muitas iestāžu atļauju un kura paredz pārstrādes operācijas ievestām vai izvestām precēm (atšķirībā no vienkārša preču eksporta vai importa). Piezīme: jēdziens attiecas uz muitas uzglabāšanas procedūru (customs warehousing), ievešanu pārstrādei (inward processing), pārstrādi muitas kontrolē (processing under customs control), ievešanu uz laiku (temporary importation) un izvešanu pārstrādei (outward processing). (Ekonomikas terminoloģijas apakškomisijā pieņemtie termini un definīcijas, Raita Karnīte, “Terminoloģijas Jaunumi”, 09.12.2004) (TK)

customs union – muitas savienība

customs warehousing – muitas uzglabāšanas procedūra (TK)

cut-off time – pieņemšanas laika beigas