D

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

damage – zaudējums; kaitējums (TK)

damages – 1. zaudējumi; 2. zaudējumu atlīdzība (kompensācija); atlīdzība par zaudējumiem; atlīdzināšana; to pay the right holder damages; – maksāt tiesību turētājam atlīdzību par zaudējumiem; to sue for damages – celt prasību par zaudējumu atlīdzību

data sheet – (produkta) specifikācija

daughter directive – atvasināta direktīva (TK)

daughter legislation – atvasinātie tiesību akti (TK)

day of entry into force; date of entry into force – spēkā stāšanās diena, spēkā stāšanās datums

daily custody – ikdienas aizgādība

days net – … dienu laikā: due date: 30 days net – apmaksas termiņš: 30 dienu laikā

dead weight, deadweight – dedveits (MK not. Nr.49 (2008.) “Noteikumi par kuģu drošību”)

deal – 1. darījums; 2. rīkoties: to deal with property – rīkoties ar īpašumu

death duty – mantojuma nodeva (TK)

debenture – obligācija (arī bond)

debt securities – parāda vērtspapīri

decern – (Sk.) (par tiesu) pieņemt lēmumu vai spriedumu

decision – lēmums (TK)

decision of principle – principiāls lēmums (TK)

declaration of invalidity – paziņojums par spēkā neesamību

decree absolute – likumīgā spēkā stājies spriedums par laulības šķiršanu; (Law) the final decree in divorce proceedings, which leaves the parties free to remarry Compare decree nisi; the divorce decree became absolute – spriedums par laulības šķiršanu stājās likumīgā spēkā

decree nisi [ˈnaɪsaɪ] – pagaidu spriedums par laulības šķiršanu; a provisional decree, esp in divorce proceedings, which will later be made absolute unless cause is shown why it should not

deed poll – dokuments par vārda/uzvārda maiņu; a deed made by one party only, esp one by which a person changes his name

deductible – (apdr.) pašrisks. In an insurance policy, the deductible (North American term) or excess (UK) is the portion of any claim that is not covered by the insurance provider. It is normally quoted as a fixed quantity and is a part of most policies covering losses to the policy holder. – Wik.

deed of conveyance – (īpašuma) nodošanas akts

deed of gift – dāvinājuma līgums; sk. arī donee un donor

defamation – neslavas celšana (TK); nomelnošana, apmelošana

default judgement (arī: judgment in absentia) – aizmugurisks spriedums: Aizmugurisks spriedums ir spriedums, ko pēc prasītāja lūguma pirmās instances tiesa taisa lietā, kurā atbildētājs nav sniedzis paskaidrojumus par prasību un nav ieradies pēc tiesas aicinājuma, nepaziņojot neierašanās iemeslu. – CPL, 208.1 p.

defeasance – līguma/akta/saistību atcelšana; dokuments/klauzula, kas paredz saistību/noteikumu atcelšanu noteiktos apstākļos

defence – 1. aizstāvība (TK); (civilprocesā); aizstāvība pret prasību (DG); 2. attaisnojums (argumenti, pamatojums): this is no defence, just an explanation – tas nav attaisnojums, tas ir vienîgi paskaidrojums

defendant – atbildētājs (civilprocesā) (TK); apsūdzētais, tiesājamais (kriminālprocesā). Sal. plaintiff, claimant – prasītājs. Skotijā ‘defendant’ vietā lieto ‘defender’

defending party – atbildētājpuse; atbildētājs (TK)

deferred costs – atliktie izdevumi

deferred taxes – atliktie nodokļi; deferred tax liabilities – atliktā nodokļa saistības

degressively proportional representation – līdzsvaroti proporcionāla pārstāvība; degresīvi proporcionāla pārstāvība (TK)

delcredere – delkrēdere, atlīdzības galvojums (TK)

deletion certificate – izslēgšanas apliecība

delict (The act by which one person, by fraud or malignity, causes some damage or tort to some other. In its most enlarged sense, it includes all kinds of crimes and misdemeanors; even the injury caused by another, either voluntarily or accidentally without evil intention. However, delicts are more commonly understood as small offences which are punished by a small fine or a short imprisonment) – delikts (Personas veikta krāpšanās vai ļaunprātīga rīcība, kuras rezultātā citai personai tiek nodarīti zaudējumi vai tiek pārkāptas šīs personas tiesības; arī tīšs vai nejaušs ievainojums bez ļauna nodoma. Parasti – nelieli noziedzīgi nodarījumi, par kuriem tiek noteikti nelieli sodi vai neilgs cietumsods). Delict is a French word and a legal term in civil law which signifies a wilful wrong, similar to the common law concept of tort though differing in many substantive ways. It is to be differentiated from quasi-delict which is an unintentional wrong, similar though differing from the common law concept of negligence. The term is found particularly in Scots law. – Wik. Sk. arī tort

delinquent – (par rēķinu, nodokli, parādu) novēlots, nokavēts

deliverable – (projekta, pasūtījuma, uzdevuma utt.) nodevums

delivery and acceptance certificate – nodošanas-pieņemšanas akts

delivery note – pavadzīme

demise – 1. (ilgtermiņa) iznomāšana; 2. (īpašuma) nodošana; 3. novēlēt (mantojumā)

demur – iebilst; iebildums; protests (tiesā)

denomination [of products] – [preču, produktu grupas] nosaukums (TK)

denounce – denonsēt

dependant – apgādājamais (TK); apgādājamā persona

depo account – vērtspapīru konts

deportation – izraidīšana; deportation order – izraidīšanas orderis

deposit – 1. iemaksa; depozīts; noguldījums; rokasnauda, sk. arī earnest money; 2. iemaksāt, ieskaitīt; deposit cash into the bank account of … – iemaksāt naudu … bankas kontā

deposit certificates – noguldījumu sertifikāti (FITL: naudas tirgus instrumenti – īstermiņa parāda instrumenti (parādzīmes, noguldījumu sertifikāti, komercsabiedrību emitēti īstermiņa parāda instrumenti) un citi instrumenti, kas tiek tirgoti naudas tirgos); sal. investment certificates – ieguldījumu apliecības (FITL), share certificates – akciju sertifikāti (FITL)

depository receipts – depozitārija kvītis

deregulated market – liberalizēts tirgus

deregulation – ierobežojumu atcelšana (TK); noteikumu liberalizācija

derivatives – derivatīvi, atvasināti vērtspapīri; atvasināti finanšu instrumenti (FITL); financial derivatives – atvasināti finanšu instrumenti (FITL); commodity derivatives – atvasināti preču instrumenti (FITL)

derived law – atvasinātās tiesības; atvasinātie normatīvie akti (ES tiesībās) (TK)

derived legislation – atvasinātie tiesību akti

derogation – izņēmums; atkāpe (TK)

desert – pamest; apturēt, izbeigt: (Sk.) apturēt (tiesas) lietu; case is deserted pro loco et tempore – lieta šai vietā un laikā tik izbeigta. Tomēr pēc šāda lēmuma tā var tikt atsākta vēlāk, ja tiek konstatēti jauni apstākļi/pierādījumi

design – 1. plāns; nolūks; projekts: technical design – tehniskais projekts; 2. dizainparaugs

design protection, protection of designs  – dizainparaugu aizsardzība

designated members – atbildīgie biedri (LLP – komandītsabiedrībā)

destination – galamērķis; country of destination – saņēmēja valsts;  galamērķa valsts

details – dati; (konkrētas) ziņas; rekvizīti: bank details – bankas rekvizīti

detention – aizturēšana (TK)

detriment – kaitējums (TK); pametums (CL izpratnē: 1716. Līgumsods ir pametums, ko kāda persona uzņemas ciest sakarā ar savu saistību tajā gadījumā, ja viņa šo saistību neizpildītu vai neizpildītu pienācīgi. 1770. Ar zaudējumu jāsaprot katrs mantiski novērtējams pametums.) – Any loss or harm suffered by a person or property – Black’s Law Dictionary, 1999

developing countries – attīstības valstis

development aid, development assistance – palīdzība attīstības jomā (TK)

development co-operation – sadarbība attīstības jomā (TK)

development co-operation policy – sadarbības politika attīstības jomā

development instruments and programs  – attīstības līdzekļi un programmas (TK)

development policy – attīstības politika (TK)

devise – sastādīt (e.g. to devise a last will and testament)

devise and implement a new concept – izstrādāt un ieviest jaunu koncepciju

diet – (Sk.) (tiesas) sēde; Intermediate Diet – sagatavošanās sēde; trial diet – iztiesāšanas sēde

diesel fuel – dīzeļdegviela (arī: gasoil); Gas Oil – slightly less refined than Diesel for road usage. – Wik.

diplomatic post – 1) diplomātiskais dienests; 2) diplomātiskais amats (TK)

direct appeal – tiešā pārsūdzība; tiešā apelācija

direct applicability – tieša piemērojamība (TK)

directive – direktīva

disability – nespēja; darbnespēja (sociālajās tiesībās) (TK); invaliditāte

discharge from liability – atbrīvošana no atbildības (piem. valdes locekļu)

discharge of mortgage, discharge of a pledge – hipotēkas/ķīlas dzēšana

Disciplinary Board – Disciplinārlietu padome (TK)

disciplinary rules – disciplinārie noteikumi (TK)

disclaimer – atruna, saistību atruna, atbildības ierobežojums

disclosure – informācijas atklāšana

disclosure letter – informācijas atklāšanas vēstule

disclosure report, financial disclosure report – 1. (amatpersonas) ienākumu deklarācija; 2. ziņojums (par īpašuma faktisko stāvokli)

disconnection clause – nošķīruma klauzula

discontinuance – prasības atsaukšana (TK)

discount – atlaide; diskonts, salēse; discount rate – diskonta likme

discreet surveillance – slēpta novērošana (TK); slepena novērošana

discretionary power – rīcības brīvība (administratīvajās tiesībās, ES tiesībās, starptautiskajās tiesībās) (TK)

diseconomy of scale, scale diseconomy – apjomradīts zudums; Vidējo izmaksu pieaugums, pārsniedzot optimālo ražošanas apjomu (TK)

disfigurement – (sejas) izķēmojums; permanent disfigurement –  nelabojams sejas izķēmojums (smags miesas bojājums) (sk. KL 125.pantu)

disgorgement – (nelikumīga ieguvuma) atdošana (pēc pieprasījuma vai tiesas ceļā); disgorgement of profits – nelikumīgi saņemtas peļņas atdošana (no darbības vārda disgorge – izspļaut, izvemt, sk. Webst.)

dismissal – atlaišana no darba

dispatch – nosūtīt, transportēt; nosūtīšana: dispatch of fishery products

display – ekspozīcija; display placement – ekspozīcijas izvietošana

disposal – aizvākšana, likvidēšana, (atkritumu) apglabāšana

dispute – strīds; Piebilde. Latviešu valodā terminu disputs galvenokārt lieto, lai apzīmētu zinātnisku mutvārdu strīdu vai debates pēc publiskas lekcijas vai referāta. Savukārt attiecībā uz lietām, kas izšķiramas tiesā, juridiski pareizs ir termins strīds, jo runa ir nevis par uzskatu neatbilstību, bet gan par tiesisko attiecību esības vai neesības noskaidrošanu un juridisku faktu konstatēšanu. (TK 30.08.2005. lēm. Nr. 46, pielikums) (TK); it is not in dispute between the Parties that – starp pusēm nav strīda par to, ka…

dispute resolution, dispute settlement  – strīda izšķiršana

dissenting opinion – atšķirīgs viedoklis, atsevišķs viedoklis: Viena vai vairāku tiesnešu atšķirīgs viedoklis par lēmumu, ko attiecīgajā lietā ir pieņēmis tiesas vairākums.

dissolve – (par uzņēmumu) likvidēt

distance contract – distances līgums

distance selling – tālpārdošana

distortion of competition – konkurences kropļošana (TK), konkurences deformēšana (KoL runā par konkurences deformēšanu)

distrain – apķīlāt, pārņemt valdījumā (mantu) (bez tiesas starpniecības), lai nodrošinātu saistību izpildi; šīs tiesības parasti ir iznomātājam, hipotēkas ņēmējam u.c.

distress – ciešanas, bēdas

distress, distraint – apķīlāšana, (mantas) pārņemšana valdījumā (bez tiesas starpniecības), lai nodrošinātu saistību izpildi

dock to stock (from dock to stock) – no piegādes vietas līdz noliktavai

domestic market – iekšzemes tirgus

domicile – domicils, pastāvīgā dzīves vieta. Dzīves vieta (domicils) ir tā vieta, kur persona ir labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur pastāvīgi dzīvot vai darboties. – CL 7. p.; (juridiskās personas) pastāvīgā atrašanās vieta: …Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrēts gaisa kuģis vai tāds gaisa kuģis, ko ekspluatē fiziskā vai juridiskā persona, kuras domicils ir Latvijas Republikā. – Likums “Par aviāciju”, 73. p.

dominant estate – valdošais īpašums;  sal. servient estate – kalpojošais īpašums

domestic abuse – ģimenes vardarbība. Tā var būt arī vardarbība starp nereģistrētiem partneriem, turklāt neatkarīgi no tā, kur tā notiek – mājās, uz ielas, pie draugiem utt.

dominant position – dominējošais stāvoklis (KoL)

donation – 1. dotācija; 2. dāvinājums (par. naudas) (arī: gift)

donee – apdāvinātais (dāvinājuma līgumā)

donor, donator – dāvinātājs (dāvinājuma līgumā)

dossier – lieta (dokumentu kopums) (TK); lietas dokumentācija

double degree – divaugstskolu grāds (TK)

double diploma – divaugstskolu diploms (TK)

double jeopardy – atkārtota tiesāšana (par to pašu noziegumu). Parasti atkārtota tiesāšana nav pieļaujama (dažās jurisdikcijās – izņemot tad, ja atklājušies jauni apstākļi/pierādījumi)

double taxation – nodokļu dubulta uzlikšana

downpayment – priekšapmaksa, pirmā iemaksa

downtime – zaudlaiks (TK), dīkstāve

draft – trata, pārvedu vekselis

drafting unit – aktu izstrādes struktūrvienība (TK)

drag-along, drag-along rights – (vairākuma) kopīgā pārdevuma tiesības: Līgumsaistība vairākuma akcionāru/dalībnieku aizsardzībai. Ja vairākuma (75%) akcionārs/dalībnieks pārdod savas akcijas/daļas, tad tam ir tiesības pieprasīt, lai arī mazākuma akcionāri/dalībnieki pārdod savas akcijas/daļas uzņēmumā uz tādiem pašiem noteikumiem, tam pašam pircējam. Sal. tag-along, tag-along rights

Drinking Water Directive — Dzeramā ūdens direktīva (TK)

due date – termiņš

due diligence1. pienācīga rūpība; 2. uzticamības pārbaude (TK); padziļināta izpēte; juridiskā ekspertīze, juridiskā izpēte

duty of care – pienākums ievērot pienācīgu rūpību; likumiskā rūpība

duty officer – dežūrējošais virsnieks/darbinieks

duty solicitor – (AK) dežurējošais advokāts/ solisitors