W

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

waiting reservation – nogaides atruna (TK)

waive – atteikties (no savām tiesībām, prasībām)

waiver – atteikšanās (no savām tiesībām, prasībām): If, in the opinion of the authorities listed below, privileges and immunities are likely to impede the course of justice, and in all cases where they may be WAIVED without prejudice to the purposes for which they have been accorded, these authorities have the right and duty to WAIVE such privileges and immunities – Ja kāda no zemāk uzskaitītajām institūcijām uzskata, ka privilēģijas un imunitātes var aizkavēt taisnīgas tiesas norisi, kā arī visos gadījumos, kad ATTEIKŠANĀS no tām nekaitē mērķiem, kuru dēļ tās tiek piešķirtas, šīs institūcijas var ATTEIKTIES no tādām privilēģijām un imunitātēm. – Likums “Par Līgumu starp Dānijas Karalistes, Igaunijas Republikas, Somijas Republikas, Vācijas Federatīvās Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Polijas Republikas, Krievijas Federācijas un Zviedrijas Karalistes valdībām par Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas privilēģijām un imunitātēm”

wanted person – meklējamā persona

warning – brīdinājums (TK)

warrant – 1. pavēle; rīkojums; orderis; search warrant – kratīšanas orderis; 2. galvojums; garantija (vērtspapīrs): Biržā tirgotā garantija (warrant) – vērtspapīrs, kas tā turētājam dod tiesības nopirkt bāzes aktīvu par līgumā noteikto cenu līdz biržā tirgotās garantijas derīguma termiņa pēdējam datumam vai pēdējā datumā. – FKTK padomes 2004. gada 17. novembra lēmums Nr. 255

warranties and representations – garantijas un apliecinājumi

waste producer, producer of waste – atkritumu radītājs: fiziskā vai juridiskā persona, kuras darbība rada atkritumus vai kura veic atkritumu sajaukšanu vai citas darbības, kā rezultātā mainās atkritumu sastāvs un īpašības. – Atkritumu apsaimniekošanas likums

waste recovery plant, waste recovery facility – atkritumu pārstrādes objekts: ražošanas komplekss vai iekārta, ar kuras palīdzību tiek veikta atkritumu pārstrāde – Atkritumu apsaimniekošanas likums

wealth tax – bagātības nodoklis

wear and tear – nolietojums un nodilums

webmaster – vietņvedis (TK); tīmekļa pārzinis

weighted – izsvērts; weighted average purchasing costs – izsvērtās vidējās iepirkuma cenas

Whereas – Ievērojot, ka…, Tā kā… (parasti līgumu ievaddaļā)

White paper – Baltā grāmata (TK)

wide interpretation – paplašināta interpretācija (TK)

wilful act – tīša darbība (TK)

willful misconduct – tīša ļaunprātība

with powers of substitution – ar pārpilnvarojuma tiesībām

within a reasonable time – savlaicīgi

within the limits of their competencies – savas kompetences ietvaros

witness and victim protection – liecinieku un cietušo aizsardzība

word trademark, wordmark, verbal trademark – vārdiska preču zīme

work package – darba pakete: In project management, a work package is a subset of a project that can be assigned to a specific party for execution. Because of the similarity, work packages are often misidentified as projects

worker – strādājošais; darba ņēmējs (TK); nodarbinātais, strādnieks, darbinieks

working capital – apgrozāmais kapitāls

working group, working party – darba grupa (TK)

work of authorship – autordarbs, autora darbs

Workshop Agreement – darbsemināra nolīgums (TK)

writ of execution – izpildraksts (TK); izpildu raksts

written censure – rakstiska piezīme (TK)

written procedure, written proceedings  –  rakstiskā tiesvedība (TK)

written reprimand – rakstisks rājiens (TK)

wrongful intent – ļauns nolūks; sk. arī Mens rea

WTO (World Trade Organization) – PTO (Pasaules Tirdzniecības Organizācija)