I

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

identity number, personal identity number – personas kods; tulkojot uz angļu valodu, būtu jālieto “personal number” (kā LV pasēs)

illicit device  – prettiesiskas piekļuves aprīkojums

impairment – traucējums, bojājums

in a timely manner – savlaicīgi, laicīgi

in law or in fact – juridiski vai faktiski; de iure vai de facto (TK)

inadmissibility – nepieņemamība; nepieļaujamība (TK)

incapable – rīcības nespējīgs, rīcībnespējīgs

including but not limited to – tai skaitā, bet ne tikai; tai skaitā, bet neaprobežojoties ar; ieskaitot bez ierobežojuma

inconsiderate driving – (AK) nevērīga braukšana (autovadītāja izdarīts satiksmes noteikumu pārkāpums – nerēķināšanās ar citiem ceļa lietotājiem, neērtību radīšana citiem ceļa lietotājiem); agresīva braukšana

indemnify – nodrošināt, pasargāt (pret zaudējumiem, atbildību); indemnify the Seller against liability – nodrošināt pārdevēju pret atbildību

indemnity – nodrošinājums, garantija; letter of indemnity – garantijas vēstule

indicative – orientējošs; aptuvens; norādošs; indikatīvs

indictment – apsūdzība; apsūdzības raksts

individual – indivīds; fiziska persona; individuals and corporate bodies/corporations – fiziskās un juridiskās personas

industry – industrija; Masu un sēriju produktu ražošana ar rūpnieciskām metodēm, kurām raksturīga augsta ražošanas mehanizācija un automatizācija (TK)

informational – informatīvs: the mark is simply informational

infringement – pārkāpums (TK)

infringed trademark – aizskartā preču zīme

infringer – pārkāpējs (TK)

infringing goods – nelikumīgas (viltotas) preces

infringing design – prettiesisks izstrādājums; prettiesisks dizainparaugs

inheritance tax – mantojuma nodoklis

initial – 1. parakstīt ar iniciāļiem; 2. parafēt

Initial Assessment Report – (Skot.) Sākotnējais novērtējuma ziņojums

injunction – [tiesas] priekšraksts (TK); tiesas rīkojums: An injunction is an equitable remedy in the form of a court order that either prohibits or compels (“enjoins” or “restrains”) a party from continuing a particular activity. The party that fails to adhere to the injunction faces civil or criminal contempt of court and may have to pay damages or sanctions for failing to follow the court’s order. – Wik.

injurybojājums; ievainojums (TK); kaitējums; personal injury – miesas bojājums

in kind – mantiskā veidā (ne naudā), graudā; in-kind contribution – mantiskais ieguldījums; sk. cash and kind

in law or in fact – de iure vai de facto; juridiski vai faktiski

innuendo – insinuācija; netiešs mājiens (par kaut ko nelikumīgu, sodāmu, amorālu u.tml.) (piem. lietās par neslavas celšanu)

input tax – priekšnodoklis

inquiry – izmeklēšana

inquisitorial procedure – izziņas metode (pretstatā sacīkstes (adversarial) metodei tiesvedībā)

insider – iekšējās informācijas turētājs (Finanšu instrumentu tirgus likums; FITL, Rīgas Fondu biržas noteikumi). Parasti: direktori, vecākās amatpersonas un citas saistītas personas (piem., juristi vai grāmatveži), kā arī personas, kam pieder vairāk nekā 10% no balsstiesīgā kapitāla, par kuriem tiek uzskatīts, ka viņiem ir pieejama informācija par uzņēmumu, kas nav publiski zināma.

insider trading – iekšējās informācijas turētāju veikta (vērtspapīru) tirdzniecība

institutional investors – institucionālie ieguldītāji

instrument – instruments; līdzeklis; dokuments; akts; a) Ja angļu valodas tekstā instrument attiecināts tikai uz dokumentiem, kā tas bieži ir juridiskos tekstos, tad latviski tas atveidojams ar vārdu dokuments, piem., instrument of accession — pievienošanās dokuments, instrument of ratification — ratifikācijas dokuments. b) Ja angļu valodas tekstā vārds instrument attiecināts uz vienu konkrētu dokumentu veidu, tad latviski tas atveidojams ar attiecīgā konkrētā dokumenta nosaukumu, piem., marketable instrument (ja tas lietots ar nozīmi ‘security’) — vērtspapīrs, instrument of appointment of judge — tiesneša amatā iecelšanas akts. c) Ja angļu valodā instrument lietots visplašākajā nozīmē un tas attiecināts ne tikai uz dokumentiem, bet arī uz dažādiem citiem līdzekļiem un paņēmieniem, kurus izmanto, lai sasniegtu, panāktu ko vēlamu, vajadzīgu, tad izmantojams vārds līdzeklis, bet dažkārt arī instruments, piem., instrument of monetary control — monetārās kontroles līdzeklis; development instruments and programs — attīstības līdzekļi un programmas; financial instrument — finanšu instruments. (TK 02.03.2004. lēm. prot. Nr. 2/1044) (TK)

Insurance Committee – Apdrošināšanas komiteja (TK)

insurance cover – apdrošināšanas segums

insurance coverage area – apdrošināšanas teritorija

insurance holding company – 1) apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība; 2) apdrošināšanas holdinga sabiedrība

insurant – apdrošinājuma ņēmējs: juridiskā vai fiziskā persona, kas noslēdz apdrošināšanas līgumu savā vai citas personas labā; persona, kas izņem apdrošināšanas polisi un nomaksā prēmiju; insurant = insured gadījumā, ja līgums slēgts savā vārdā

insured – apdrošinātais; ja apdrošinātais pats slēdz apdrošināšanas līgumu, viņš ir arī apdrošinājuma ņēmējs

insurer – apdrošinātājs, apdrošināšanas kompānija

intangible assets – nemateriālie ieguldījumi

intangible property – nemateriāls īpašums (TK)

integral part – neatņemama sastāvdaļa

integrated logistics management – integrētā loģistika (TK)

integrity – 1. godīgums, 2. konsekvence; with integrity – konsekventi, principiāli

intellectual property rights – intelektuālā īpašuma tiesības

intent, intention – nodoms; nolūks; (CL nozīmē) griba; expression of intent (intention) – gribas izteikums

interactive system – mijdarbīgā sistēma, interaktīvā sistēma. Par neprecīzu šajā nozīmē atzīts tulkojums «dialogsistēma». (TK)

inter alia – cita starpā

interest in bringing an action – prasījuma tiesība (TK)

interested party – ieinteresētā puse (persona)

interim measures of protection – pagaidu aizsardzības līdzekļi

interim relief – pagaidu noregulējums

interlocutor – blakuslēmums

intermediary bank – starpniekbanka

intermediate diet – (Sk.) sagatavošanās tiesas sēde, kas notiek saīsinātā procesa (summary criminal proceedings) ietvaros pirms iztiesāšanas sēdes (trial diet). Tajā apsūdzētajam tiek dota iespēja atzīt/neatzīt savu vainu. Vainas atzīšanas gadījumā tiek piespriests sods, neatzīšanas gadījumā lieta tiek galīgi izskatīta iztiesāšanas sēdē ar vai bez zvērināto piedalīšanās

internal administrative appeal  – iekšējā apstrīdēšana; iekšējais apstrīdējums (administratīvajā procesā) (TK); administratīvā akta apstrīdēšana iestādē

internal audit unit – iekšējā audita struktūrvienība

Internal Market Advisory Committee – Iekšējā tirgus padomdevēja komiteja (TK)

Internal Rate of Return (IRR) – iekšējā peļņas norma (visbiežāk lietots), iekšējā ienākumu norma, iekšējā rentabilitātes norma

international agreement – starptautisks nolīgums (nevis līgums); sk. arī agreement

international development – starptautiskā attīstība (TK)

international enforcement of IP laws – starptautiskā IĪ (intelektuālā īpašuma) likumu aizsardzība

International Federation of Accountants – Starptautiskā Grāmatvežu federācija

international human rights law – starptautiskās cilvēktiesības (TK)

International Standards on Auditing – Starptautiskie revīzijas standarti

International Standards on Auditing issued by the International Federation of Accountants – Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotie Starptautiskie revīzijas standarti

international treaty – starptautisks līgums; sal. international agreement

interpretation – interpretācija; (likuma panta, normas) iztulkojums (CL izpratnē)

intervener – iestājpersona (Eiropas Kopienas tiesās) (TK)

intervention – [trešās personas] iestāšanās lietā (TK)

intestate – mirušais, kas nav atstājis testamentu (atšķirībā no testatora (testator))

intimation – (tiesas) paziņojums (apsūdzētajam)

intimidate – iebaidīt, draudēt; intimidating, offensive, abusive or hostile work environment – draudoša, agresīva, aizvainojoša vai naidīga darba vide

invalidity, nullity – spēkā neesība

invalidity of marriage – laulības neesamība (ja laulība tiek atzīta par neesošu)

investment – ieguldījums, investīcija (Latvijas likumdošanā u.c. oficiālos dokumentos pamatā lieto ieguldījums)

investment broker – ieguldījumu brokeris (FITL)

investment certificates – ieguldījumu apliecības (FITL); sal. share certificates – akciju sertifikāti (FITL)

investment company – ieguldījumu sabiedrība

investment fund – ieguldījumu fonds

investment grade – ieguldījumu kategorijas-, piem. ieguldījumu kategorijas vērtspapīri

investment management company – ieguldījumu pārvaldītājsabiedrība

investor – ieguldītājs

invoice – rēķins

inviolable and inalienable rights – neaizskaramās un neatņemamās tiesības (TK)

inward processing – ievešana pārstrādei (TK)

inward processing – ievešana pārstrādei; Muitas procedūra ar saimniecisku ietekmi, kas ļauj valsts muitas teritorijā ievestām ārvalstu precēm piemērot pārstrādes operācijas un šajās operācijās radušos pārstrādes vai kompensācijas produktus izvest ārpus valsts muitas teritorijas (TK)

IP → intellectual property – intelektuālais īpašums

IPO → initial public offering – pirmais (akciju) publiskais piedāvājums

irregularity –  [kārtības] pārkāpums (TK)

issue – emitēt (vērtspapīrus); (vērtspapīru) emisija

issued and outstanding – emitētas un apgrozībā esošas (par akcijām)

issuer – emitents

item – (gr.) postenis

item No. – numurs pēc kārtas (Nr.p.k.); artikula Nr.