B

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

back office – iekšējā darba nodaļa (uzņēmumā, organizācijā) – pretstatā ‘front office’ (sk.)

back-to-back loan – savstarpējais aizņēmums, kompensācijas aizņēmums, paralēls aizņēmums

bail – drošības nauda; galvojums; ķīla; to release on bail – atbrīvot pret galvojumu (TK); Scots law: nosacīta atbrīvošana līdz tiesai (saskaņā ar Skotijas likumiem, nav jāiemaksā drošības nauda vai jādod galvojums; apsūdzētajam vienīgi jāapstiprina, ka viņš/-a ievēros tiesas noteikumus un ieradīsies uz nākamo tiesas sēdi)

bail conditions – (Sk.) nosacītās atbrīvošanas noteikumi

bailiff – tiesu izpildītājs (TK)

bail-in – iekšējā rekapitalizācija; sk. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2014/59/ES

bailiwick – tiesu izpildītāja iecirknis. A bailiwick is the area of jurisdiction of a bailiff. The term was also applied to a territory in which the sheriff’s functions were exercised by a privately appointed bailiff under a Crown grant. The word is now more generally used in a metaphorical sense, to indicate a sphere of activity, experience, study, or interest. – Wik.

balai rules – atlikumaptverošie noteikumi (TK); dzīvnieku izcelsmes produktu noteikumi

bank account with … Bank – bankas konts … bankā

bank of issue – emisijas banka (TK)

bankers – banka (rekvizītos); bankas rekvizīti

Bar Association – Advokātu kolēģija; Zvērinātu Advokātu kolēģija (Latvijā)

bare boat, bareboat – “bareboat”, tukšs kuģis; kuģis bez apkalpes un materiāliem

bargain – 1. vienoties par darījumu/pirkumu; 2. izdevīgs darījums/pirkums

bargaining – sarunas (ar darījuma raksturu) (TK); vienošanās par darījumu/pirkumu

barrister – (pamatā AK) advokāts, zvērināts advokāts, baristers. Sal. solicitor – jurists, advokāts, solisitors, kas pārstāv klientu zemāka līmeņa tiesās; barrister – advokāta nosaukums Anglijā un Velsā; advocate – advokāta nosaukums Skotijā; attorney-at-law – advokāta nosaukums ASV

base currency – bāzes valūta, pamatvalūta

base tariff, basic tariff – pamattarifs (TK), bāzes tarifs

basic patent – pamatpatents (TK)

basic right[s] – pamattiesība[s] (TK)

bearer shares – uzrādītāja akcijas; sal. registered shares

bedsit – (AK) īrējama guļamistaba (kopējā dzīvoklī vai mājā)

benchmarking – salīdzinošā novērtēšana

beneficial owner – faktiskais īpašnieks; patiesā labuma guvējs

beneficiary – saņēmējs (piem., naudas saņēmējs) (TK); labuma guvējs

Beneficiary’s Bank, Beneficiary Bank – Saņēmēja banka

benefit – pabalsts (TK); (arī: allowance)

Benelux countries – Beniluksa valstis (TK)

best before – ieteicams līdz; “ieteicams līdz” norāda datumu, līdz kuram pārtikas prece saglabā paredzēto kvalitāti

bid – piedāvājums; solis (izsolē); auction with upward/downward bids – izsole ar augšupejošu/lejupejošu soli

bilateral co-operation – divpusēja sadarbība (TK)

bilateral development co-operation – divpusēja sadarbība attīstības jomā (TK)

bill of exchange, draft – pārvedu vekselis; sal. promisory note

bill of lading – pavadzīme; konosaments

bill of quantities – tāme

binding on, binding upon – saistošs (kam): this contract shall be binding upon the Parties hereto

blank – tukša, neaizpildīta vieta; in blank – blanko (Čeku lik.); to endorse in blank – indosēt blanko; sk. endorsement

blue chip – “blue chip”; augstākās kategorijas- (visbiežāk par vērtspapīriem/ akcijām/ uzņēmumiem); piemēri: “blue chip shares”, “blue chip stocks”, “blue chip equities”, “blue chip companies”. Termins radies no zilās krāsas uz pokera kauliņa ar vislielāko vērtību.

Board of Appeals, Appeals Board – Apelācijas padome (TK)

Board of Directors – Direktoru padome (TK); Valde. Valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv sabiedrību (KL, 221., 301. p.). Līdzīgas funkcijas parasti pilda arī Board of Directors. “Direktori” šeit faktiski ir valdes locekļi. Sk. arī ‘Management Board’.

Board of Governors – Vadītāju padome

Board Rules – valdes nolikums/reglaments

body – institūcija (TK)

boilerplate, boiler-plate – standarta, šablonisks: žargonvārds tām līguma daļām/punktiem, kas tiek iekopētas visos līgumos

body corporate, corporate body – juridiska persona (arī: legal entity)

bona fide – labticīgs; bona fide purchaser (arī: good-faith purchaser) – labticīgs pircējs

bond – obligācija (arī: debenture); parādzīme; state bonds – valsts parādzīmes

bondholder – obligacionārs (TK)

bonos mores – (latīņu) labi tikumi

book-entry securities/ shares – dematerializēti vērtspapīri / akcijas; sal. certificated securities

bookrunner – reģistrators (finanšu tirgos)

book value, carrying value – bilances vērtība

border area – pierobeža

border control, border checks – robežkontrole

border surveillance – robežapsardzība

border zone, frontier zone – pierobežas josla; border area regime and border zone regime – pierobežas režīms un pierobežas joslas režīms

bottom-up – augšupējs (TK)

bottom-up method – augšupējā metode (TK)

branch – filiāle (komerctiesību jomā) (TK); nodaļa; branch/filiāle nav patstāvīga juridiska persona; sal. subsidiary – meitas uzņēmums

brand – zīmols (TK); brends

brand name – zīmola nosaukums, brenda nosaukums: zīmola vārdiskā daļa

branded article  – zīmolota prece

breach of procedure – procesa noteikumu pārkāpšana (TK), reglamenta pārkāpšana, noteiktās kārtības pārkāpšana

breach of the peace (BOP) – (sabiedriskā) miera traucēšana, sabiedriskās kārtības traucēšana; (sīkais) huligānisms. (Sk.) “A crime at common law and is constituted by one or more persons, conducting himself or themselves, in a riotous or disorderly manner to the fear, alarm or annoyance of the lieges.” “To prove a Breach of the Peace the most important things to prove is that someone was Alarmed, Annoyed or Disturbed by the incident.” – Wik.

bridge loan – pagaidu īstermiņa aizdevums/kredīts: A bridge loan (or swing loan) is a type of short-term loan in the financial industry. Bridge loans are typically taken out for a period of 2 weeks to 3 years in order to finance projects. Bridge loans are often used for commercial real estate purchases, to quickly close on a property, retrieve real estate from foreclosure, and to take advantage of a short-term financing opportunity in order to secure long term financing. Speed is a bridge loan’s number one asset. –  Wik.

bring a claim against… – celt prasību pret…

bring into line – sakārtot

bring to justice – saukt pie atbildības (tiesas priekšā), saukt tiesas priekšā. Sal. hold accountable – saukt pie atbildības plašākā nozīmē

bringing a case to the court – prasības celšana tiesā (TK)

Brussels II – ar to saprot: Council Regulation (EC) No 2201/2003 of 27 November 2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility, repealing Regulation (EC) No 1347/2000  – Padomes regula (EK) Nr. 2201/2003 (2003. gada 27. novembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu

budget forecast – budžeta prognoze; Ar aprēķiniem noteikts uz faktiem pamatots budžeta posteņu, kopsummu un tā izpildes paredzējums (TK)

budgetary authority – budžeta lēmējinstitūcija (TK)

Budgetary Policy Committee – Budžeta politikas komiteja (TK)

budgeting procedure – budžeta procedūra

building authority – būvvalde

bulding plot – būvgabals

building society  – (AK) krājaizdevu sabiedrība, sal. ASV: savings and loan association

bullet loan – vienreizēji atmaksājams aizdevums

bunkering – bunkurēšana (kuģu apgāde ar naftas produktiem)

burden of proof – pierādīšanas nasta

business – uzņēmums; (uzņēmuma) darbība; komercdarbība; bizness

business activity – uzņēmējdarbība; komercdarbība – (KL izpratnē)TK norāda (TK 26.03.2001. lēm. Nr. 5), ka termini komercdarbība un uzņēmējdarbība nav sinonīmi. “Uzņēmējdarbība ir ‘fiziskas vai juridiskas personas ilgstoša vai sistemātiska saimnieciskā darbība, kas saistīta ar kapitāla ieguldīšanu un vērsta uz preču ražošanu, realizāciju, dažādu darbu izpildi, pakalpojumu sniegšanu, tirdzniecību u. c. (Likumu terminu vārdnīca. R., 1999, 226. lpp.). Uzņēmējdarbības tiešais nolūks var nebūt peļņas gūšana. Savukārt komercdarbība ir ‘atklāta ar preču un pakalpojumu tirdzniecību (pirkšanu un pārdošanu) saistīta saimnieciskā darbība, ko peļņas gūšanas nolūkā veic komersants vai komercsabiedrība’.”

business dealings – komercdarījumi; biznesa darījumi

business partner – biznesa partneris; sadarbības partneris

business plan – komercdarbības plāns; biznesa plāns

business taxation – komercdarbības aplikšana ar nodokļiem; uzņēmuma aplikšana ar nodokļiem

business transaction – komercdarījums

buy out – atpirkt; pārpirkt; izpirkt (visbiežāk par akcijām, daļām, uzņēmumiem)

buyout, buy out – atpirkšana; izpirkšana; izpirkums. Sk. arī management buyout (MBO)

by common accord – savstarpēji vienojoties (TK)