G

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

gaol – (AK) cietums (arī: jail)

gangmaster – starpnieks darbaspēka vervēšanā; darbaspēka nodrošinātājs; darbaspēka  vervētājs (AK – parasti no ārvalstīm, piegādājot ne/mazkvalificētu darbaspēku pagaidu/sezonas darbiem); Gangmasters Licensing Authority (GLA) – (AK) Darbaspēka vervētāju licencēšanas iestāde

gasoil – dīzeļdegviela (arī: diesel fuel)

General Agreement on Tariffs and Trade  – Vispārējā tarifu un tirdzniecības vienošanās; Vispārējā vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (TK)

gearing – Kreditoru parādu attiecība pret pašu kapitālu (maksātspējas koeficients)

general cargoes – ģenerālās kravas (sk. piem. MK 2005. gada 15. februāra not. Nr.128), vispārējās kravas

general terms and conditions – vispārīgie noteikumi un nosacījumi (retāk lietots: vispārējie)

General Court – Vispārējā tiesa (TK)

general economic interest – vispārējas ekonomiskās intereses (TK)

general partner – komplementārs (komandītsabiedrībā): personiski atbildīgs komandītsabiedrības biedrs, kura atbildība nav ierobežota. Komandītsabiedrībā līdzās komplementāriem ir arī vismaz viens komandīts, kura atbildība attiecībā uz sabiedrības kreditoriem ir ierobežota. Sk. KL 118. p.)

general partnership – pilnsabiedrība; partners in general partnership – pilnsabiedrības biedri (ne partneri) Pilnsabiedrība ir personālsabiedrība, kuras mērķis ir komercdarbības veikšana, izmantojot kopīgu firmu, un kurā uz sabiedrības līguma pamata, neierobežojot savu atbildību pret pilnsabiedrības kreditoriem, apvienojušās divas vai vairākas personas (biedri). (KL 77.p.)

general reservation – vispārēja iebilde (ES tiesībās) (TK)

geographical indication – ģeogrāfiskās izcelsmes norāde

gift – dāvinājums (arī: donation, ja dāvina naudu); novēlējums (mantošanas tiesībās)

global certificate – globālais sertifikāts

glossary – glosārijs (TK)

going concern – strādājošs uzņēmums

good faith – 1. laba ticība; acting in good faith – rīkojoties labā ticībā; 2. labticīgs: a good-faith buyer – labticīgs pircējs (arī: bona fide buyer)

good practice – laba prakse, labā prakse

good standing – sk. certificate of good standing

goodwill – (uzņēmuma) nemateriālā vērtība: Goodwill in accounting is an intangible asset that arises when one company acquires another, but pays more than the fair market value of the net assets (total assets – total liabilities). The goodwill amounts to the excess of the “purchase consideration” (the money paid to purchase the asset or business) over the total value of the assets and liabilities. It is classified as an intangible asset on the balance sheet, since it can neither be seen nor touched. However, according to International Financial Reporting Standards (IFRS), goodwill is never amortized. Instead, management is responsible to value goodwill every year and to determine if an impairment is required. If the fair market value goes below historical cost (what goodwill was purchased for), an impairment must be recorded to bring it down to its fair market value. However, an increase in the fair market value would not be accounted for in the financial statements. – http://en.wikipedia.org/wiki/Goodwill_(accounting)

govern – (pār)valdīt; regulēt: the Agreement shall be governed by the laws of – līgumu regulē … likumi

governing law and jurisdiction – piemērojamā likumdošana un jurisdikcija

graphic trademark – grafiska preču zīme

grant, donation – dotācija; Pastāvīgu ienākumu piešķiršana (novēlēšana) no valsts budžeta esošo vai iespējamo zaudējumu segšanai un izdevumu sabalansēšanai (īpašiem mērķiem vai par sevišķiem nopelniem) noteiktam izlietojuma mērķim (TK)

grant of representation – pārstāvības pilnvarojums (mantojumma lietās)

grantor – pilnvarotājs (arī: principal)

gratuitous – bezmaksas; patapināts

Green Paper – Zaļā grāmata (TK)

grievous – (par noziegumu u.tml.) smags: grievous bodily harm with intent – ar nolūku izdarīts/i smags/i miesas bojājums/i

grooming – 1. grūmings (dzīvnieka higiēniskā kopšana); 2. grūmings (pielabināšanās plānotās seksuālās vardarbības upurim, visbiežāk bērnam; pielabināšanās pirms seksuālās vardarbības no pieaugušo puses): Grooming is when someone builds an emotional connection with a child to gain their trust for the purposes of sexual abuse or exploitation. – http://www.nspcc.org.uk/preventing-abuse/child-abuse-and-neglect/grooming/

group of companies – koncerns

guardian – aizbildnis (nepilngadīgajam)

guardianship – aizbildnība (pār nepilngadīgajam)

guide – rokasgrāmata (TK)