R

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

racial harassment – rasistiskā aizskaršana; sk. harassment

radiological emergency – radiācijas avārija

raffle – izloze: lotteries and raffles – loterijas un izlozes

raise an objection – pieteikt noraidījumu (procesuālajās tiesībās) (TK)

rate – vērtēt, novērtēt (TK)

rater – vērtētājs vai novērtētājs (darītāja nozīmē) (TK)

rating – vērtēšana vai novērtēšana (procesa nozīmē); vērtējums vai novērtējums (rezultāta nozīmē); vērte (… vērtējums, ar kuru personas tiek izkārtotas noteiktā rindā atkarībā no vērtējumā iegūtajiem punktiem. Šāds rindojošais vērtējums ienāk arī pedagoģijā skolēnu un studentu zināšanu un prasmju vērtēšanā ar testēšanas metodēm. Angļu valodā šajā nozīmē tiek lietots termins rating, … popularitātes vērte, uzticamības vērte, zināšanu vērte, lietpratības vērte u. tml. Un rating scale ir vērtes skala, rating table — vērtes tabula (TK 17.12.2001. lēm. prot. Nr. 6/1024)) (TK)

rating scale – vērtes skala (TK)

rating table – vērtes tabula (TK)

rationale – pamatojums

readmission – atpakaļuzņemšana; readmission agreement – atpakaļuzņemšanas līgums

real estate activities – operācijas ar nekustamo īpašumu

real rights – mantiskās tiesības

reasonable – saprātīgs; pamatots

rebate – rabats (atlaides paveids): A rebate is an amount paid by way of reduction, return, or refund on what has already been paid or contributed. It is a type of sales promotion that marketers use primarily as incentives or supplements to product sales. – Wik. Ja preču piegādēm piemēro ieņēmumus samazinošās atlaides (tai skaitā skonto, bonuss un rabats), preces tirgus vērtību nosaka, ievērojot atlaides apmēru. – MK 19.07.05. noteikumi Nr.534, Likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” normu piemērošanas kārtība, 8. p.

rebuttable presumption – atspēkojams pieņēmums

rebuttal – [pierādījuma] atspēkojums (TK)

recall – atsaukt; arī pārskatīt; atsaukšana; pārskatīšana: application for recall of a decision – pieteikums lēmuma pārskatīšanai

receivables, accounts receivable – debitoru parādi

receiver – administrators (maksātnespējas vai bankrota gadījumā)

reciprocity – savstarpējība: … amatpersonas var pieprasīt vai izsniegt ārvalstij apliecinājumu, ka krimināltiesiskajā sadarbībā tiks ievērota savstarpējība, tas ir, ka turpmāk sadarbības partneris sniegs palīdzību, ievērojot tādus pašus principus. – Kriminālprocesa likums, 675. p.

recital – apsvērums (TK)

recitals – ievads (līgumā)

reckless driving – (AK) bīstama braukšana (autovadītāja izdarīts rupjš un bīstams satiksmes noteikumu pārkāpums)

recommendation – ieteikums (TK); rekomendācija

reconciliation – samierināšana; saskaņošana; izlīgšana

reconciliation of accounts, accounting reconciliation – (gr.) kontu atlikumu salīdzināšana, kontu bilances salīdzināšana, kontu salīdzināšana

recourse, right of recourse – regresa tiesības; (vēršanās pēc palīdzības): terminated without recourse – izbeigts bezstrīdus kārtībā

recovery – 1) zaudējuma atgūšana; 2) regress; regresa tiesības

recovery right – regresa prasību tiesības

recrimination – savstarpēji apvainojumi; savstarpējas apsūdzības, piem. laulības šķiršanas lietās savstarpējas apsūdzības neuzticībā u.tml.

redeem – dzēst (piem. obligācijas, akcijas)

redemption of securities – vērtsapīru dzēšana

reengeneering – reinženierija

re-exportation, re-export – atpakaļizvešana, reeksports

reference – 1) atsauce (ja runa ir par  atsaukšanos uz kādu publikāciju,  standartu, dokumentu u. tml.); 2) atsauksme (ja runa ir par kāda darba vērtējošu raksturojumu (pēc iepazīšanās ar šo darbu)); 3) etalon-, bāzes… (ja runa ir par atsaukšanos uz kādu vienumu (bāzes, pamata objektu, parādību, procesu, īpašību utt.), pēc kura kas tiek skatīts, vērtēts, normēts u. tml. …, piem., reference value latviski ir etalonvērtība jeb bāzes vērtība) (TK 17.12.2001. lēm. prot. Nr. 6/1024) (TK)

reference for preliminary ruling – 1) iepriekšēja nolēmuma pieprasījums; 2) prejudiciāla nolēmuma pieprasījums (ES tiesībās) (TK)

reference value – etalonvērtība jeb bāzes vērtība (TK)

refurbishing – kosmētiskais remonts: A process of making “cosmetic” changes to update the appearance of a product, such as cleaning, changing fabric, painting or refinishing. This term is often associated with used office furniture and differs from remanufacturing in that none of the structural parts of the product are replaced.. – http://www.epa.gov/region1/assistance/reuse/def.html

regional indicative programme – reģionālā indikatīvā programma (TK)

register of companies, firms or associations – 1) sabiedrību, firmu vai apvienību reģistrs; 2) uzņēmumu reģistrs, komercreģistrs vai sabiedrisko organizāciju reģistrs (Latvijas Republikā) (TK)

registered agent – reģistrētais pārstāvis (ārzonas sabiedrībām)

registered office; registered office address  – juridiskā adrese: the official address of a company, to which official documents are sent and legal notices received. – Wik.; sal. legal address

registered shares – vārda akcijas; common registered shares – parastās vārda akcijas; sal. bearer shares

registration sign – reģistrācijas zīme; (piem. gaisa kuģu-): Gaisa kuģa reģistrācijas zīme sastāv no trīs latīņu burtiem; Ministru kabineta noteikumi Nr.200, Rīgā 2006.gada 14.martā (prot. Nr.15 20.§), Noteikumi par civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrācijas kārtību un nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes izvietošanas kārtību uz Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrētajiem gaisa kuģiem

regularize – sakārtot, reglamentēt

regulated profession – reglamentēta profesija (TK)

regulation – 1. regulējums; 2. noteikums; 3. nolikums; 4. priekšraksts; 5. regula (EK tiesību akts); (TK) 6. noteikumi (ja runa ir par valsts tiesību aktu): Regulation No. 452 – Noteikumi Nr. 452

regulatory act – reglamentējošs akts (vispārīgā nozīmē) (TK)

regulatory committee – regulatīvā komiteja (TK)

regulatory enactment – normatīvais akts

regulatory – regulējošs; regulatory requirements – regulējošās prasības; regulatory institutions – regulējošās institūcijas

rehabilitation – rehabilitācija; (uzņēmumu) sanācija

re-importation, re-import – atpakaļievešana (reimports)

rejection of an application – pieteikuma noraidīšana (TK)

rejoinder – [atbildētāja] iebilde (TK); [atbildētāja] iebildumi

related undertaking – radniecīgs uzņēmums (TK)

release – dzēst (ķīlu vai citu nodrošinājumu)

release on licence – nosacīta atbrīvošana (TK)

relevant market – konkrētais tirgus (TK): konkrētās preces tirgus, kas izvērtēts saistībā ar konkrēto ģeogrāfisko tirgu (KoL);

relevant geographical market – konkrētais ģeogrāfiskais tirgus: ģeogrāfiska teritorija, kurā konkurences apstākļi konkrētās preces tirgū ir pietiekami līdzīgi visiem šā tirgus dalībniekiem, un tādēļ šo teritoriju var nošķirt no citām teritorijām (KoL)

reliability – uzticamība (TK)

relief – atvieglinājums; (nodokļu) atlaide; pabalsts, palīdzība

remand prison –  izmeklēšanas cietums

remanded in custody  – atrodas pirmstiesas apcietinājumā

remedies (arī: civil remedies, legal remedies) – tiesību aizsardzības līdzekļi; tiesiskās aizsardzības līdzekļi; sankcijas

remittance (money remittance) – naudas pārvedums (parasti bez kontu iesaistīšanas)

removal – (reģistrētu apgrūtinājumu) dzēšana; removal of lien, removal of pledge, removal of mortgage – apgrūtinājuma (komercķīlas) dzēšana, ķīlas dzēšana, hipotēkas dzēšana; arī: discharge

renew – atjaunot (t.sk. par līgumu)

renewable resources -atjaunojamie resursi

renewal of authorisation – atļaujas atjaunošana

replevin – attiesāšana – An action for the possession of personal property wrongfully taken or detained by the defendant, whereby the plaintiff gives security for and holds the property until the court decides who owns it. – Black’s Law Dictionary, 1999

replevy – attiesāt

reply – [prasītāja] replika (TK); atbilde

report – ziņojums (TK)

reporter – referents; ziņotājs (TK); inspektors: Children’s Reporter – (Sk.) bērnu lietu inspektors

reporting period – pārskata periods

Reports Committee – Ziņojumu komiteja (TK)

representations and warranties – apliecinājumi un garantijas

representative office – pārstāvniecība (bez tiesībām veikt uzņēmējdarbību); sk. arī agency

reprimand – (oficiāls) aizrādījums, brīdinājums

requirement – prasība; (Sk.) rīkojums: supervision requirement – uzraudzības rīkojums (par bērniem)

requisition – rekvizīcija

resale price maintenance – tālākpārdošanas cenas (cenu) uzturēšana

rescind – atkāpties (no līguma): To cancel a contract, putting the parties back to the position as if the contract had not existed. Both parties rescind a contract by mutual agreement, since a unilateral cancellation of a contract is a “breach” of the contract and could result in a lawsuit by the non-canceling party. – http://www.4siterealestate.com/resources/glossary.asp?letter=r

rescission – atkāpšanās (no līguma)

reservation, reserve – atruna (TK) (līgumā); iebilde (tiesvedībā)

reserve fund – rezerves fonds (TK)

reserve requirement (reserve ratio) – rezervju norma

reset date – pārskatīšanas (piem. procentu pārskatīšanas) datums

reshuffling – amatu struktūras maiņa (Process, kura rezultātā tiek mainīts iestādes amatu sadalījums)

residence – dzīvesvieta (TK); right of residence – uzturēšanās tiesības

residential property – namīpašums

residuary estate – nenovēlētā mantojuma daļa: in the law of wills, is any portion of the testator’s estate that is not specifically devised to someone in the will. – http://www.topicway.com/dictionary/residuary%20estate

residue – atlikums (TK)

resolution – rezolūcija (TK); lēmums

resolutory condition – sk. condition resolutory

response – pretapelācijas sūdzība (TK); atbilde

restorative justice – atjaunojošā justīcija: Atjaunojošā justīcija ir sistēma, kas jau vairākus gadu desmitus Eiropā veiksmīgi darbojas ar metodēm, kas ir pretstatā retributīvajai justīcijai. Atjaunojošā justīcija (Restorative Justice) ir vērsta uz konflikta risināšanu starp noziedzīgajā nodarījumā iesaistītajām pusēm, un tāpēc, piemēram, materiālā kompensācija ir tikai viens no ieguvumiem, ko cietušais pēc veiksmīga meditācijas procesa saņem. – http://www.lvportals.lv/visi/likumi-prakse/247648-tiesasanas-vieta-izligums-ka-taisniguma-atjaunosanas-iespeja/

restructuring – pārstrukturēšana

retail banking – privātpersonu apkalpošana (bankās); privātpersonu apkalpošanas nodaļa (bankā)

retain – nolīgt/algot advokātu

retained earnings – nesadalītā peļņa

retroactively – ar atpakaļejošu spēku/datumu

return – atdeve; return on equity (RoE) – kapitāla atdeve; return on investment – ieguldījuma(u) atdeve; tax return – nodokļu deklarācija; by return – … nekavējoties; Please send me your reply by return (of post); – Lūdzu, sūtiet man atbildi nekavējoties (pēc šīs vēstules saņemšanas)

return – atpakaļatdošana, atpakaļnosūtīšana (piem. bērna nelikumīgas aizvešanas/nolaupīšanas gadījumā)

reverse  – reversēt; mainīt uz pretējo; atsaukt; gr. stornēt: If you need to reverse an entry in a prior period – ja nepieciešams stornēt ierakstu iepriekšējā periodā; to reverse an invoice – stornēt rēķinu

reverse charge – nodokļa apgrieztā maksāšana

reverse engineering – reversā inženierija

review – gr. pārbaude. Mazāk stingra un pamatīga, salīdzinājumā ar revīziju (audit). International Standard on Review Engagements 2400 – Starptautisko pārbaudes uzdevumu standarts 2400. a review provides less assurance than an audit – pārbaude sniedz mazāku pārliecību nekā revīzija

revision – [sprieduma] pārskatīšana (TK)

revocation decision – lēmums par atcelšanu

right[s] – tiesība[s] (TK)

right based on prior use – iepriekšlietojuma tiesības: Iepriekšlietojuma tiesības saglabā persona, kas pirms dizainparauga reģistrācijas pieteikuma datuma vai prioritātes datuma labā ticībā uzsākusi Latvijā izmantot dizainparaugu (izstrādājuma vai tā daļas ārējo veidolu), kurš ietilpst minētā aizsargājamā dizainparauga tiesiskās aizsardzības apjomā, bet nav kopēts no tā (atdarināts), vai veikusi šādai izmantošanai nepieciešamus nopietnus un efektīvus priekšdarbus. – Dizainparaugu likums, 14. p., 1.d.

right holder – tiesību īpašnieks

right of action – prasības tiesība, prasījuma tiesība: synonymous with cause of action: a right to enforce a claim in a court. – www.crfonline.org/orc/glossary/r.html

right of establishment, right to establishment – dibinājumtiesības (TK); tiesības strādāt un/vai dibināt (uzņēmumu/s), tiesības veikt saimniecisko darbību citā dalībvalstī: [the] right of establishment entails permanent installation in a Member State in order to pursue an economic activity in that State. (…) The right for citizens of EU Member States to work or pursue activities as self-employed persons in the Member States means the right to enter and to reside in the member country in which they wish to work or pursue those activities. This right is extended to their spouses, children and other members of their families, including the registered partner if the legislation of the host Member State treats registered partnership as equivalent to marriage. – http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/3/6/05/1/?all=1

right of first refusal – pirmpirkuma tiesība: A potential buyer’s contractual right to meet the terms of a third party’s offer if the seller intends to accept that offer. · For example, if Beth has a right of first refusal on the purchase of Sam’s house, and if Sam intends to accept Terry’s offer to buy the house for $300,000, Beth can match this offer and prevent Terry from buying it. – Black’s Law Dictionary, 1999. Sal. first option to buy, right of preemption

right of prior use – sk. right based on prior use

right of preemption, preemption right – pirmtiesības pirkt, pirmās rokas tiesības pirkt (arī: first option to buy).

right of substitution – pārpilnvarojuma tiesības

right of way – ceļa servitūts

rights in rem – lietu tiesības (ja runa ir par konkrētām tiesībām uz konkrētām lietām: rights in rem over/in real estate/property – lietu tiesības uz nekustamo īpašumu). Sal. property law, ja ir runa par tiesību nozari

right(s) of claim – sk. right of action

rights of the child – bērna tiesības (TK)

rollover – pārcelšana (finanšu instrumentu tirgū)

royalties – autoratlīdzība

rule – tiesību norma; noteikums; likums (TK)

rules on confidentiality – konfidencialitātes noteikumi (TK)

rules of order – kārtības noteikumi

rules of procedure – reglaments (TK); procedūras noteikumi