S

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

safeguarder – (Sk.) bērna pārstāvis: no pusēm neatkarīga persona (jurists, sociālais darbinieks vai pedagogs), kas ar bērnu aizsardzību saistītās lietās pārstāv bērna intereses

safety – drošums (1. īpašība, kas izpaužas kā spēja veikt paredzētos uzdevumus; 2. Īpašība, kas izpaužas kā spēja darboties nebīstami un uzticami; 3. datu, atziņu vai zināšanu īpašība būt ticamiem un/vai atbilst īstenībai. – TK lēmums Nr. 87). – http://termini.lza.lv/article.php?id=304  Sal. security – drošība

sale – pārdošana; pārdevums

sampling – parauga ņemšana (TK); atlase

say – (dokumentos) vārdos: 462 020 (say: Four hundred sixty-two thousand and twenty)

scale diseconomy, diseconomy of scale – apjomradīts zudums; Vidējo izmaksu pieaugums, pārsniedzot optimālo ražošanas apjomu (TK)

scale economy, economy of scale – apjomradīts ietaupījums; Vidējo izmaksu samazinājums, pieaugot saimnieciskās darbības apjomam (TK)

scam – krāpniecisks darījums/piedāvājums

scienter – tīšs nodoms; ļauns nolūks; (apzināta) ļaunprātība; tīša ļaunprātība: to prove scienter – pierādīt ļaunprātīgu nodomu/apzinātu ļaunprātību, tīšu nodomu

Scientific and Technical Committee – Zinātnes un tehnikas komiteja (TK)

Scott schedule – Skota tabula: Šo tabulu izmanto AK. Džordžs Aleksandrs Skots (George Alexander Scott) to sākotnēji piedāvāja izmantot būvniecības strīdos. Tagad to izmanto dažādās lietās, tai skaitā ģimenes strīdos, jo sevišķi, t.s. “faktu noskaidrošanas sēdēs” (fact finding hearings). Tabulas izkārtojums var mainīties. Piemērs: 1. numurs; 2. incidenta/nodarījuma apraksts un datums; 3. prasītāja/ cietušā liecības; 4. atbildētāja liecības; 5. tiesneša atzinums (aizpilda tiesnesis)

SCRA → Scottish Children’s Reporter Administration – Skotijas Bērnu inspektora administrācija

screening of legislation – tiesību aktu atbilstības izvērtēšana (TK)

scrutiny reservation – izpētes atruna (TK)

Seaman’s Record Book – jūrnieka grāmatiņa

search – kratīšana (TK)

search warrant – kratīšanas orderis

seaworthiness – jūrasspēja

seaworthy – jūrasspējīgs (par kuģiem)

secondary legislation – 1) sekundārā likumdošana; 2) sekundārie tiesību akti

secondary residence – otrais mājoklis (TK)

secrecy of the deliberations of the Court – Tiesas apspriežu noslēpums (TK)

secretariat – sekretariāts (TK)

section – pants (likumos); nodaļa (līgumos)

securities in default – vērtspapīri ar neizpildītām saistībām

securitization – kredītu pārveidošana vērtspapīros: Ja iestāde risku koncentrācijas mazināšanai izmanto jaunus instrumentus (piem., atvasinātie kredītu līgumi (credit derivatives), kredītu pārveidošana vērtspapīros (securitisation programs)), iestādei pirms šo instrumentu izmantošanas jāidentificē visi ar šiem instrumentiem saistītie riski, jāizstrādā attiecīgās politikas un procedūras un jānodrošina atbilstoša kontrole. – FKTK padomes 2001. gada 2. novembra lēmums Nr. 17/6, 4.10. p.

securitize – pārveidot vērtspapīros

security – drošība (stāvoklis, apstākļi, kuros nav apdraudējuma un/vai ir vajadzīgā aizsardzība pret iespējamu apdraudējumu  – TK lēmums Nr. 87). – http://termini.lza.lv/article.php?id=304 Sal. safety – drošums

security – (staistību, prasību, garantiju) nodrošinājums; financial security – finanšu nodrošinājums; recipient of security – nodrošinājuma ņēmējs

security grading – slepenības pakāpe (TK)

security interest – ķīlas tiesība, nodrošinājums

seise (ASV: seize) – jur. izskatīt (lietu); būt tiesas lietvedībā: court is seised of the case – tiesas lietvedībā atrodas lieta…

seize – 1. (par mantu, precēm, ja to veic muitas vai citu iestāžu darbinieki) izņemt; 2. (par mantu, ja to veic nelikumīgi) – sagrābt

seizure – (nelikumīgi ražotu vai izplatītu preču vai nelikumīgi iegūtas mantas) izņemšana

self-billing – pašaprēķins

self-certification – pašsertifikācija; pašsertificējums (TK)

self-purification plant – pašattīres rūpnīca (TK)

sell and convey – pārdot un nodot

sell-in price – vairumtirdzniecības/iepirkuma cena (par kādu ražotājs pārdod preci mazumtirgotājam)

sell-out price – mazumtirdzniecības cena

Senior Secretarial Assistant – vecākais sekretariāta asistents (TK)

sentence – piespriestais sods

Sentence Expiry Date (SED) – soda termiņa beigu datums

separate decision – blakus lēmums

separate ownership of property – mantas šķirtība

separatim – bez tam; separatim, the decision was based on false evidence – bez tam, lēmums balstījās uz nepatiesām liecībām

separation (of spouses) – (laulāto atšķiršana)

sequestration – konfiskācija

servient estate – kalpojošais īpašums; sal. dominant estate – valdošais īpašums

service mark – pakalpojumu zīme

service of process – tiesas dokumentu nodošana

servitude – servitūts: Servitūts ir tāda tiesība uz svešu lietu, ar kuru īpašuma tiesība uz to ir lietošanas ziņā aprobežota kādai noteiktai personai vai noteiktam zemes gabalam par labu. (CL,  1130. p.); Sk. arī easement

set – fiksēts

setoff, set-off – ieskaits, ieskaitīt. Sk. arī netting

severability – dalāmība: severability of contract provisions – līguma noteikumu dalāmība; Piemērs: Dalāmība. Ja viens vai vairāki šī līguma nosacījumi ir nelikumīgi vai neīstenojami jebkādā aspektā, tad atlikušo nosacījumu likumīgums vai īstenojamība ar to netiek ietekmēti vai kavēti, ar nosacījumu, ka tādā gadījumā puses piekrīt likt lietā visus pūliņus, lai nodrošinātu spēkā neesošo nosacījumu mērķu sasniegšanu, nomainot tos ar jauniem, juridiski spēkā esošiem nosacījumiem.

severity of penalties – sodu smagums (TK)

sex offender – dzimumnoziedznieks

sex offender’s register – dzimumnoziedznieku reģistrs

sexual harassment  – seksuālā aizskaršana. Sk. harassment

share capital – pamatkapitāls; akciju kapitāls (akciju sabiedrībā)

share certificates – akciju sertifikāti (FITL), akciju apliecības; sal. investment certificates – ieguldījumu apliecības (FITL)

shareholder – akcionārs (akciju sabiedrībā); dalībnieks (sabiedrībā ar ierobežotu atbildību); sal. member

shareholder value  – vērtība akcionāriem

share premium – akcijas(u) uzcenojums

shell bank – čaulas banka: banka, kuras vadības, personāla vai finanšu pakalpojumu sniegšanas vieta neatrodas valstī, kurā banka ir reģistrēta, un kurai nav tās darbību uzraugošās institūcijas [čaulas banka ir arī komercsabiedrība, kura veic bezskaidras naudas pārskaitījumus trešo personu uzdevumā, izņemot gadījumus, kad šādus pārskaitījumus veic elektroniskās naudas institūcija vai tie tiek veikti starp viena likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta koncerna sabiedrībām (dalībniekiem)]. – Likums “Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu”, 1. p.

shop – 1. iepirkties; 2. veikals; 3. nodot (piem. draugu/paziņu/kolēģi policijai, ziņojot par kādu pārkāpumu)

shoplifting – zādzība no veikala

short sea shipping – tuvsatiksmes kuģošana

short position – Īsā pozīcija – pozīcija, kas dod tiesības vai uzliek pienākumu veikt maksājumus vai piegādāt vērtspapīrus vai citus aktīvus – FKTK

sign – 1. zīme; 2. apzīmējums (patentu tiesībās): preču zīme – apzīmējums, kuru lieto, lai kāda uzņēmuma preces atšķirtu no citu uzņēmumu precēm – PPZ

signed before me – parakstīts manā klātbūtnē

signed without prejudice – parakstīts, neuzņemoties atbildību; tas nozīmē, ka parakstītais paziņojums nav izmantojams kā liecība tiesā vai šķīrējtiesā.

single facility – vienots mehānisms (TK); vienots objekts

single programming document  – vienotais programmdokuments (TK)

site – būvlaukums; (celtniecības) objekts; atrašanās vieta; vietne (internetā)

situ: in situ – uz vietas

sku → stock keeping unit – artikuls, preces kods

small and medium-sized enterprises; small and medium-sized undertakings – mazie un vidējie uzņēmumi (TK)

social cohesion – sociālā kohēzija (TK)

social exclusion – sociālā atstumtība

social partners – sociālie partneri

social policy – sociālā politika

social policy and employment  – sociālā politika un nodarbinātība (TK)

social protection – sociālā aizsardzība

social sector – sociālā joma

social security – sociālā drošība

social security scheme – sociālās drošības shēma

social security system – sociālās nodrošināšanas sistēma

Societas Europaea – Eiropas sabiedrība (UR); Eiropas komercsabiedrība (Eiropas komercsabiedrību likumā)

software – programmatūra

sole custody – atsevišķa aizgādība (bērna); joint custody – kopīga aizgādība

sole ownership – atsevišķas īpašumtiesības; atsevišķs īpašums: property transferred into the sole ownership of one of the spouses – viena laulātā atsevišķā īpašumā nodota manta

solicitor – (pamatā AK) jurists, solisitors (advokāts zemāko instanču tiesās). Sal. barrister, advocate

solidarity clause – solidaritātes klauzula (TK)

sound mind: of sound mind, memory, and understanding; competent to go to trial – rīcībspējīgs

source document – pirmdokuments (TK)

special defence – aizstāvība, atsaucoties uz īpašiem apstākļiem (piem., pašaizsardzību)

special forms of procedure – sevišķā tiesāšanas kārtība (TK)

special power of attorney – speciālpilnvara

special treatment – īpašs režīms (TK); īpaša attieksme

spot market – tūlītējas piegādes tirgus: Market in which goods are sold for immediate delivery. Tirgus, kurā preces tiek pārdotas ar tūlītēju piegādi.

SPV → Special purpose vehicle – SPV (īpašiem nolūkiem/kādam konkrētam projektam dibināta sabiedrība, īpašam nolūkam dibināts uzņēmums)

staff association – personāla apvienība (ES tiesībās) (TK); darbinieku apvienība

Staff Committee – Personāla komiteja (TK)

Staff Regulations of officials of the European Communities – 1) Eiropas Kopienu Amatpersonu nolikums; 2) Eiropas Kopienu Amatpersonu dienesta nolikums

standing committee – pastāvīgā komiteja (TK)

Standing Committee on Seeds and Propagating Material – Sēklu un pavairošanas materiālu pastāvīgā komiteja

Standing Management Committee for Fisheries Structures – Pastāvīgā zivsaimniecības struktūru pārvaldības komiteja (TK)

Standing Veterinary Committee – Pastāvīgā veterinārijas komiteja (TK)

state aid, aid granted by state – valsts atbalsts (TK)

State Audit Office – Valsts kontrole (Latvijā)

statement in intervention – trešās personas pieteikumus iestājai lietā: kad kāda trešā persona pamato, ka lietas fakti un apstākļi to skar tikpat lielā mērā kā kādu no lietas pusēm

statement of claim – prasības pieteikums

statement of objections  – iebildumu paziņojums (TK)

state of the art – visjaunākais, vismodernākais: state of the art technology – visjaunākā/vismodernākā tehnoloģija

States Party, States Parties – (starptautiska līguma) Dalībvalstis, Līgumslēdzējas valstis

Statistical Office of the European Communities, Statistical Office – Eiropas Kopienu Statistikas birojs, Statistikas birojs (TK)

statute of limitations – noilgums

statutory disciplinary action – likumpamatots disciplinārsods (TK); normatīvajos aktos noteikts disciplinārsods

statutory instruments – likumpamatoti akti (TK); pakārtoti normatīvie akti

stay – apturēšana; to stay a case – atstāt lietu bez virzības, atlikt lietas izskatīšanu; the right of stay – tiesības palikt (valstī)

stay of execution – izpildes atlikšana (TK)

stock – 1. krājumi; 2. akcijas, akciju pakete (arī stock of shares); piem. John owns a stock in a company = John owns shares in a company

stock insurance company – akciju apdrošināšanas sabiedrība

straight bond – parastā obligācija: obligācija ar fiksētu procentu likmi un termiņu un ar 100% pamatsummas atmaksāšanu

straight-line method – (gr.) lineārā metode; on the straight-line basis – saskaņā ar lineāro metodi

streamline – sakārtot

strict interpretation – sašaurināta interpretācija (TK)

strict liability – atbildība neatkarīgi no vainas (TK); stingrā atbildība; tiešā stingrā atbildība;

strike off/from – izsvītrot no (reģistra, saraksta); the date of striking off; was struck off the Register of Companies

Structural Funds – struktūrfondi (TK)

sub-committee – apakškomiteja (TK)

Sub-committees on Customs Cooperation – Muitas sadarbības apakškomitejas

subcontractor – apakšuzņēmējs

subdelegation – pārdeleģēšana; pārdeleģējums (publiskajās tiesībās) (TK); pārpilnvarojums; pārpilvarošana

subject matter of the dispute – strīda priekšmets (TK)

subject-matter of the proceedings – prasības priekšmets (TK)

submission – 1) pakļaušanās; 2) vienošanās par strīda izšķiršanas veidu; 3) (dokumentu) iesniegšana

sub-prime loan – substandarta kredīts

subscribe – parakstīties (uz akciju iegādi)

subscribed capital – parakstītais kapitāls (sk. arī authorized capital – reģistrētais kapitāls, paid-up capital – apmaksātais kapitāls)

subsidiarity – subsidiaritāte: In the European Union, subsidiarity is a rule whereby action by EU institutions is only permissible if it is necessary to achieve the proper purposes of such action, i.e. if these purposes cannot be sufficiently achieved by institutions of individual States acting independently. Subsidiarity is an application of the principle of proportionality. – http://www.reckon.co.uk/open/Glossary. Subsidiaritāte nozīmē, ka lēmumiem vienmēr jābūt pieņemtiem pēc iespējas tuvāk iesaistītajām personām – http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/lv/education_training_youth_and_sport_lv.pdf

subsidiary – meitas uzņēmums, meitas sabiedrība; atkarīgā sabiedrība: A subsidiary is a company controlled by another, usually a large corporation. When that control or ownership is not shared, it is termed a wholly-owned subsidiary. Subsidiaries are distinct legal entities for purposes of taxation and other forms of regulation. – http://en.wikipedia.org/wiki/Subsidiary. Subsidiary (meitas uzņēmums) ir atsevišķa juridiska persona, atšķirībā no branch (filiāles).

subsidiary report – atkarības pārskats

subsidiary undertaking – meitasuzņēmums (TK); meitas uzņēmums

subsidy contract – subsīdijas līgums (TK); mērķfinansējuma līgums

subsidy, subvention – subsīdija; Līdzekļi, ko valsts vai cita juridiska/fiziska persona piešķir konkurētspējas paaugstināšanai vai citiem mērķiem (TK)

subsistence minimum – iztikas minimums

subsisting – spēkā esošs (piemēram, par līgumu)

substance – būtība: according to substance – pēc būtības; according to its substance and not its form

substance reservation – iebilde pēc būtības (ES tiesībās) (TK)

substantially – pamatā; substantially completed – pamatā pabeigts (par darbiem, projekta izpildi u.tml. – kad ir pabeigti visi lielie darbi, bet sīkumi vēl palikuši)

substantive law, substantial law – materiālās tiesības (pretstatā procesuālajām tiesībām): The body of law that creates, defines and regulates right. Compare with procedural law which prescribes the manner to enforce rights or obtaining redress for invasion of rights. – https://www.edgarsnyder.com/legal-dictionary/s.html

substitution – pārpilnvarojums (pilnvarā). This Power of Attorney was issued without the right of substitution – Šī pilnvara izdota bez pārpilnvarojuma tiesībām.

successful bidder (of a tender) – izsoles uzvarētājs

successful party – [lietā] uzvarējusī puse (TK)

successor – likumiskais pārņēmējs

sue for damages – celt prasību par zaudējumu atlīdzību

summary procedure – saīsinātais process; under the summary procedure – saīsinātā procesa kārtībā

summary trial – (Sk.) iztiesāšanas tiesas sēde saīsinātā procesa kārtībā

summit – augstākā līmeņa sanāksme (TK); sanāksme augstākajā līmenī

sunset review – turpināmības pārbaude (TK)

superficies – ēkas/būves, kas atrodas uz svešas (citam īpašniekam piederošas zemes)

supersede – aizstāt, atcelt (jauns līgums veco)

Supervised Attendance Order (SAO) – (Sk.) Rīkojums ierasties uzraudzības kārtībā – Tiesas izdots rīkojums notiesātajai personai ierasties piespiedu darba izpildes vai ārstēšanās nolūkā.

supervisory authority – uzraudzības institūcija

supervisory board – uzraudzības padome; padome (akciju sabiedrībās)

Supervisory Committee – Uzraudzības komiteja (TK)

supplementary rules – papildu noteikumi (TK)

supporter – (AK) atbalsta persona (nepilngadīgiem un citiem viegli ievainojamiem lieciniekiem)

supporting arguments  – argumenti; argumentācija; pamatojums

supporting documentation – pavaddokumenti

suppression – apkarošana

supranational law – pārnacionālās tiesības

surgery, clinic (political surgery, political clinic) – tikšanās/pārrunas (piem., starp politiķi/amatpersonu un vēlētājiem/iedzīvotājiem par aktuālām vietējām problēmām)

surety – galvotājs; nodrošinājums; garantija

surrogate court – sk. probate court

surveillance – uzraudzība (TK)

suspended sentence – nosacīts sods: A suspended sentence is a legal term for a judge’s delaying of a defendant’s serving of a sentence after they have been found guilty, in order to allow the defendant to perform a period of probation. If the defendant does not break the law during that period, and fulfills the particular conditions of the probation, the judge usually throws out the sentence (Wik.); Ja, nosakot sodu – brīvības atņemšana uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem, vai arests -, tiesa, ņemot vērā izdarītā noziedzīgā nodarījuma raksturu un radīto kaitējumu, vainīgā personību un citus lietas apstākļus, iegūst pārliecību, ka vainīgais, sodu neizciešot, turpmāk neizdarīs likumpārkāpumus, tā vainīgo var notiesāt nosacīti. Šajā gadījumā tiesa nolemj sodu neizpildīt, ja tās noteiktajā pārbaudes laikā notiesātais neizdarīs jaunu noziedzīgu nodarījumu, nepārkāps sabiedrisko kārtību un izpildīs tiesas uzliktos un kriminālsodu izpildi reglamentējošā likumā noteiktos pienākumus. Nosacīti notiesājot, tiesa nosaka pārbaudes laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem. Pārbaudes laiks sākas ar tiesas sprieduma spēkā stāšanās dienu. Noteiktais pārbaudes laiks nevar būt mazāks par piemēroto brīvības atņemšanas laiku. – KrmL, 55. p.

suspension – apturēšana (TK)

sustainable development — ilgtspējīga attīstība (TK)

swap – 1. apmaiņa: swap of shares – akciju apmaiņa; 2. (par finanšu instrumentiem) mijmaiņa, mijmaiņas darījums, mijmaiņas līgums: Mijmaiņas līgumi (swaps) – regulētā tirgū neiekļauti atvasinātie finanšu instrumenti, kas paredz apmaiņu ar maksājumu plūsmām, kuru lielums atkarīgs no atvasinātā finanšu instrumenta nosacītās pamatvērtības, starp divām līgumslēdzējām pusēm noteiktā periodā. (FKTK 2004. gada 3. septembra lēmums Nr. 199)

SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analysis – SVID (Stipro pušu, Vājo pušu, Iespēju un Draudu) analīze