O

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

objection – iebildums (TK)

object of property – īpašuma objekts

obligations law – saistību tiesības

obligee – persona, kas pieņēmusi saistību (-as), saistību ņēmējs; kreditors (CL izpratnē: 1509. Divpusēji darījumi, kas uzliek kādus pienākumus abām pusēm, šaubu gadījumā iztulkojami tam par ļaunu, kurš attiecīgā gadījumā ir kreditors un kuram tādēļ vajadzēja izteikties skaidrāk un noteiktāk.)

obligor – persona, kas devusi saistību (-as), saistību devējs; parādnieks (CL izpratnē: 1508. Saudzīgākam iztulkojumam dodama priekšroka pret citiem, un uz tā pamata priekšroka ir tam, kurš vismazāk saista parādnieku.)

OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions – ESAO (Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības Organizācijas) Konvencija par cīņu pret ārvalstu amatpersonu kukuļošanu starptautiskajos komercdarījumos

OECD Development Assistance Committee – ESAO Attīstības veicināšanas komiteja (TK)

of the one part, of the other part – no vienas puses, no otras puses (līgumos)

off-balance items – ārpusbilances posteņi

offence – nodarījums (TK); likumpārkāpums; noziegums

offender – likumpārkāpējs

offer – piedāvājums; oferte

Office for Official Publications of the European Communities – Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs (TK)

officer – darbinieks, amatpersona, virsnieks (armijā); consular officer – konsulārais darbinieks; police officer – policijas darbinieks, policists (nevis virsnieks, jo policijas darbinieki nedalās virsniekos un ierindniekos)

official – amatpersona (TK); ierēdnis

official capacity – amatpersonas pilnvaras (TK); amatpersonas statuss; oficiālais statuss;

Official Journal, Official Journal of the European Communities  – Oficiālais Vēstnesis, Eiropas Kopienu Oficiālais Vēstnesis (TK)

Official Publications Office – Oficiālo publikāciju birojs (TK)

offsetting – kompensēšana; Iztērētā, zaudētā atlīdzināšana vai naudas summas izsniegšana atlīdzībai. Finanšu terminoloģijā angļu valodas terminu, kura sastāvā ir vārds offsetting, latviešu valodā atveido un skaidro saskaņā ar raksturotājvārdu (TK)

offshore companies – ārzonas uzņēmumi

Old Bailey – Oldbeilija – Lielbritānijas Centrālā krimināltiesa. Tas ir neoficiāls nosaukums, kas radies no tās ielas nosaukuma, kurā tiesa atrodas (bailey – nocietinājuma mūris)

ombudsman – tiesībsargs; ombuds; Latvijā vēl neizveidotas institūcijas amatpersonai (a. ombudsman) kā atšķirīgu viedokļu kompromisa variants atstāti divi nosaukumi. Ja Latvijā šīs amatpersonas uzdevums būs aizstāvēt indivīdu tiesības attiecībās ar ierēdņiem, amatpersonu labāk nosaukt latviskā vārdā tiesībsargs, lai tautai saprotams tās pamatuzdevums. Ja šāds sakars ir mazāk nozīmīgs, var noderēt aizguvums ombuds. (TK 13.05.2003. lēm. prot. Nr. 5/1037) (TK)

omission – bezdarbība (TK); action or omission – darbība vai bezdarbība

on-demand guarantee – pieprasījuma garantija

one-off fee – vienreizēja maksa

on-line, online – tiešsaistes

operating activities – saimnieciskā darbība; Saimnieciskā darbība – šā likuma izpratnē darbība, kas vērsta uz preču ražošanu, darbu izpildi, tirdzniecību, pakalpojumu sniegšanu un cita veida darbību par atlīdzību.

operational coordination [between the EU and its Member States] – [ES un tās dalībvalstu] sadarbības koordinēšana (TK)

operational costs – darbības izmaksas (TK); ekspluatācijas izmaksas

operational expenditure – darbības izdevumi (TK)

operational programme – 1) darbības programma; 2) rīcības programma

operative part of the judgement  – sprieduma rezolutīvā daļa (TK)

opinion – viedoklis; atzinums (TK); legal opinion – juridiskais atzinums

option – iespēja, opcija, iespējas līgums: Iespējas līgumi (options) – atvasinātie finanšu instrumenti, kuri iespējas līguma pārdevējam rada saistības un iespējas līguma pircējam dod tiesības (bet nerada saistības) nopirkt (call option) vai pārdot (put option) līgumā noteiktu bāzes aktīva daudzumu par noteiktu cenu jebkurā datumā no līguma noslēgšanas datuma līdz līguma izpildes datumam (American option) vai līguma izpildes datumā (European option). (sk. FKTK 2004. gada 3. septembra lēmumu Nr. 199)

oral procedure – mutiskais process (TK)

oral proceedings – mutiskā tiesvedība (TK)

oral testimony – mutiska liecība (TK)

ordain – pavēlēt; ordained to appear (in court) – pavēlēts ierasties (tiesā). Ja apsūdzētajam tiek pavēlēts ierasties tiesā, tad tas nozīmē, ka viņam (vairs) netiek piemērota nosacītā atbrīvošana no apcietinājuma līdz tiesai (bail)

organic law – konstitutīvs likums (TK)

Organisation for Economic co-operation and Development (OECD) – Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO) (TK)

orientation debate – politikas ievirzes debates (ES tiesībās) (TK)

original equipment manufacturer – oriģinālā aprīkojuma ražotājs; Original equipment manufacturer (OEM) is a term used when one company makes a part or subsystem that is used in another company’s end product. The term is used in several ways, each of which is clear within a context. The term sometimes refers to a part or subassembly maker, sometimes to a final assembly maker, and sometimes to a mental category comprising those two in contrast to all other third party makers of parts or subassemblies from the aftermarket. (Wik.)

outline law – [nozares] pamatu likums (TK)

out-of-court settlement – mierizlīgums (ārpus tiesas)

outsourcing – ārpakalpojumi

outstanding – neatmaksāts (par parādu vai kredītu, tā daļu); esošs (par akcijām): Issued and outstanding shares – izlaistās un esošās akcijas; outstanding shares ir visas izlaistās akcijas, izņemot dzēstās un atpirktās (sabiedrības turējumā esošās)

outward processing – izvešana pārstrādei; Muitas procedūra ar saimniecisku ietekmi, kas ļauj no valsts muitas teritorijas izvestām valstī ražotām precēm piemērot pārstrādes operācijas un šajās operācijās radušos pārstrādes vai kompensācijas produktus, izlaist brīvam apgrozījumam valsts muitas teritorijā (TK)

overdraft – overdrafts; Par aizņēmumu uzskatāmi arī kredītlīnijas ietvaros saņemtie līdzekļi, overdrafts un finanšu līzings. – MK 2005.gada 22.novembra noteikumi Nr. Nr.875, Noteikumi par budžetu finansēšanas klasifikāciju

overhaul – remonts; major overhaul – kapitālremonts

overhead – pieskaitāmie izdevumi

overinsurance – virsapdrošināšana: Ja apdrošinājuma summa apdrošināšanā pret zaudējumiem un bojājumiem saskaņā ar vienu vai vairākiem apdrošināšanas līgumiem attiecībā uz vienu un to pašu apdrošināto risku pārsniedz apdrošinātā objekta vērtību (virsapdrošināšana), pēc jebkuras līgumslēdzējas puses prasības tā samazināma apdrošināšanas līgumu noslēgšanas hronoloģiskā secībā, sākot no pēdējā apdrošināšanas līguma, līdz šī summa nepārsniedz apdrošinātā objekta vērtību. – Likums “Par apdrošināšanas līgumu”

overseas territory – aizjūras teritorija (par AK teritorijām ārpus Britu salām)

over-the-counter – 1. ārpusbiržas- (par vērtspapīriem); 2. bezrecepšu- (par medikamentiem)

overtime work – virsstundu darbs

ownership – īpašuma tiesības