V

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

validity – spēkā esamība; derīgums; spēkā esība (TK)

valorisation – valorizācija; from valorise – to give or ascribe value or validity to (something)

valuable consideration – attiecīgs pretizpildījums, pietiekams pretizpildījums: a necessary element of a contract, which confers a benefit on the other party. Valuable consideration can include money, work, performance, assets, a promise or abstaining from an act. – Law.Com. sk. arī consideration

valuation – vērtēšana, novērtēšana (grāmatvedībā): valuation of stock – krājumu novērtēšana

value date – valutēšanas datums

value engineering (VE) – vērtības inženierija

vehicular transport – autotransports

vend – pārdot; piedāvāt pārdošanai

vendor – tirgotājs; ražotājs

venture capital – riska kapitāls

verbal warning – mutisks brīdinājums (TK)

verdict – zvērināto lēmums

verifiable proof – pārbaudāms pierādījums

version – versija; variants; redakcija (new version of the law); tulkojums (English version of the book)

vertical agreement – vertikāla vienošanās (TK)

vested powers – piešķirtās pilnvaras (TK); piešķirtās tiesības

Vice Squad – Tikumības policija

vicarious liability – atbildība par atkarīgo personu saistībām; subsidiāra atbildība, sekundāra atbildība. Tieša tulkojuma latviešu valodā nav, jo šis ir vispārējo tiesību (common law) jēdziens: The tort doctrine that imposes responsibility upon one person for the failure of another, with whom the person has a special relationship (such as Parent and Child, employer and employee, or owner of vehicle and driver), to exercise such care as a reasonably prudent person would use under similar circumstances. – Free Dictionary

victim – cietušais

VIPER, Viper parade – Video Identification Parade Electronic Recording System – Video identifikācijas parādes elektroniskās ierakstīšanas sistēma. To izmanto aizdomās turamo identifikācijai, rādot lieciniekam vairākus attēlus, starp kuriem ir arī aizdomās turētā persona.

VIN (vehicle identification number) – VIN (transportlīdzekļa identifikācijas numurs); šasijas numurs

visaed – vīzēts, apliecināts, (oficiāli) apstiprināts: the list of speakers must be visaed

vision – 1. (nākotnes) plāni, (nākotnes) redzējums; 2 vīzija: a religious or mystical experience of a supernatural appearance; “he had a vision of the Virgin Mary”

vocabulary – 1. vārdu krājums (valodā vispār); 2. vārdnīca (papīra vai citā formātā) (TK)

voting shares – akcijas ar balsstiesībām, balsstiesīgās akcijas

vs (versus) – pret; parasti lieto tiesas lietu nosaukumos, piem.: “Eiropas Cilvēktiesību tiesa pasludina spriedumu lietā Mihailovs pret Latviju.”

vulnerable young person – viegli ievainojams pusaudzis